Zastępca Redaktora Naczelnego JUDr. Matúš Michalovič PhD

PERÁČEK, T., SREBALOVÁ, M., MICHALOVIČ, M., VOJTECH, F., FILIP, S.: Management and Legislative Problems of Slovak Self-Governments in Solving Extraordinary (Not Only) Nuclear Events. In: Kryvinska, N., Greguš, M. (eds) Developments in Information & Knowledge Management for Business Applications Studies in Systems, Decision and Control, vol. 421, (2022), Springer, Cham. Scopus. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-97008-6_8 

MICHALOVIČ, M., SREBALOVA, M., PERÁČEK, T., FILIP, S., VOJTECH, F.: Gemeindeverwaltung und nukleare Notfälle nach jahre 2022: Fallstudie der Slowakischen Republik. In: Berufsfeld Wirtschaftsingenieure: Die Vielfalt der Schnittstellenkompetenz, Band 2. Wolters Kluwer ČR, a. s., (2022), ISBN 978-80-7676-533-7.

MICHALOVIČ, M.: Chapter 8: United States of America Spent Nuclear Fuel Disposal Regulation. In: SREBALOVÁ M., MICHALOVIČ, M., ŠMELKOVÁ, J., DUFALA, M., ONDERČOVÁ, L., GREŠOVÁ, L., PEKÁR, B., FILIP, S., VIGLAŠOVÁ, E., GALAMBOŠ, M., DAŇO, M.: Právna úprava nakladania s vyhoretým jadrovým palivom. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, (2022), 159-183 pp., ISBN 978-80-223-5525-4 (print). https://stella.uniba.sk/texty/PRAF_PRIF_vyhorete_jadrove_palivo_pravo.pdf

 MICHALOVIČ, M., FIGULI, I.: Slovakia Needs a Comprehensive Act on Climate Change. In: PAVLOVIČ, M., MYDLIAROVÁ, M. (eds.): Míľniky práv v stredoeurópskom priestore 2022: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vyd., Bratislava: Univerzita Komenskéhov Bratislave, Právnická fakulta, (2022), 12-25 pp.,ISBN 978-80-7160-668-0. ONLINE: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/Milniky_zborniky/Milniky_2022_-_Zbornik_FINAL.pdf

 MICHALOVIČ, M., JENČO, J.: The Concept of Combating Environmental Illegal Activity as a Cornerstone of the Revision of Environmental Care in the Conditions of the Slovak Republic. In: NOVOTNÁ, V., DUREC KAHOUNOVÁ, M. (zost): Bratislavké právnické forum. 2022: Zefektívňovanie boja proti nelegálnej činnosti v oblasti starostlivosti o životné prostredie. 1. vyd., Bratislava: Právnická fakulta UK, (2022), 98-112 pp., ISBN 978-80-7160-673-4. ONLINE: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/BPF/2022/Zbornik_BPF_2022_sekcia_8_Environmentalne_a_klimaticke_pravo_FINAL.pdf

 MICHALOVIČ, M., NAWROT, F., ISKRA, W.: Land Consolidation in Republic of Poland. In: MÁČAJ, Ľ. (ed.) Pozemkové úpravy vo vybraných štátoch Európy. Bratislava: Wolters Kluwer s. r. o., (2022), 120-140 pp., ISBN 978-80-571-0568-8. ONLINE: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KSEP/zborniky_a_cvicebnice/Pozemkove_upravy_final.pdf

 MICHALOVIČ, M., VOJTECH, F., SLOBODNÍKOVÁ, M.: The Impact of the Circular Economy on Nuclear Waste Management. In: Public Administration and Regional Development. year. 18, no. 1 (2022), 112-119 pp., ISSN (print) 1337-2955. ONLINE: https://www.vsemba.sk/portals/0/Subory/VSEM-casopis-01-2022%20-%20web.pdf

Michalovič, M.: New Act on Fees for the Waste Landfilling in the Slovak Republic. In: Aktualne problemy gospodarowania odpadami - wybrane zagadnienia. 1. vyd., Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2020, s. 99-108. ISBN 978-83-7285-926-6.

 Michalovič, M., Grešová, L.: Carbon Sequestration in Agricultural Soils - Current State and Possibilities of Further Development. In: Půda v právních vztazích - aktuální otázky. 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 234-263. ISBN 978-80-210-9695-0.

 Michalovič, M.: Urgenda Foundation v. The Netherlands – The Decision of the Supreme Court. In: Bratislavské právnické fórum 2020 - Vplyv klimatickej zmeny na právny poriadok. 1. vyd., Bratislava: Právnická fakulta UK, 2020, [online], s. 93-99. ISBN 978-80-7160-565-2.

 Michalovič. M.: Why the Year 2020 is Considered to be Milestone in the Battle Against Climate Change. In: Zborník z 21. ročníka medzinárodnej vedeckej česko-poľsko-slovenskej konferencie práva životného prostredia. 1. vyd., Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020, [print], s. 24-38. ISBN 978-80-571-0314-1.

 Michalovič, M., Čerňanová, L.: Disposal of Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel. In: Zborník z 21. ročníka medzinárodnej vedeckej česko-poľsko-slovenskej konferencie práva životného prostredia. 1. vyd., Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020, [print], s. 93-103. ISBN 978-80-571-0314-1.

 Michalovič, M, Čerňanová, L.: International Legislation in the Field of Spent Fuel Management. In: Vyhoreté jadrové palivo a právna úprava nakladania s ním. 1. vyd., Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, [online], s. 4-5. ISBN 978-80-223-4893-5.

 Michalovič, M: International Legislative Framework for Sequestration of Organic Carbon in Agricultural Soil. In: Central European initiative on agricultural land protection – CEILAND. 1. vyd., Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, [online], s. 29-37. ISBN 978-80-552-2026-0.

 Michalovič, M., Čerňanová, L.: Contaminated Sites as Environmental Problem. In: 18. és 19. országos Grastyán konferencia előadásai. 1. vyd., Pécs: PTE Grastyán Endre Szakkollégiuma, 2019, s. 45-51. ISBN 978-963-429-427-6.

 Michalovič, M., Čerňanová, L., Dufala, M.: Current Trends in the Slovak Legal System in the Area of Waste Management. In: Acta Universitatis Carolinae. Roč. 65, č. 3 (2019), s. 85-92. ISSN (print) 0323-0619 ISSN (online) 2336-6478.

 Michalovič, M., Čerňanová, L.: Spatial Planning as a Tool for Protection and Creation of the Environment. In: Originálna právomoc a prenesený výkon štátnej správy na orgány územnej samosprávy. 1. vyd., Bratislava: Právnická fakulta UK, 2019, [online], s. 10-16.
ISBN 978-80-7160-509-6.

 Michalovič, M.: Adapting to the Adverse Effects of Climate Change - the Role of the International Community, the European Union, States or Self-government? In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019. 1. vyd., - Bratislava: Právnická fakulta UK, 2019, [online], s. 281-288. ISBN 978-80-7160-517-1.

 Michalovič, M.: Urgenda Foundation v. The Netherlands - Appeal Proceeding. In: Bratislavské právnické fórum 2019 - Správne súdnictvo a ochrana životného prostredia. 1. vyd., Bratislava: Právnická fakulta UK, 2019, [online], s. 56-64. ISBN 978-80-7160-530-0.

 Michalovič, M., Kiča, M.: The Process of Adopting Regulation on the Limitation of Gambling. In: Pavlovič, M. (ed.): Dobré všeobecne záväzné nariadenie: Zborník z vedeckej konferencie Bratislavské rozpravy o správnom práve 2018. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018, [online], s. 66-74. ISBN 978-80-7160-485-3.

 Michalovič, M.: Climate Change and Water. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018. 1. vyd., Bratislava: Právnická fakulta, 2018, [online], s. 507-512. ISBN 978-80-7160-484-6.

 Michalovič, M., Čerňanová, L., Kiča, M.: Municipalities in the Battle against Climate Change. In: Pavlovič, M. (ed.): Dobré všeobecne záväzné nariadenie: Zborník z vedeckej konferencie Bratislavské rozpravy o správnom práve 2018. 1. vyd., Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018, s. 81-85. ISBN 978-80-7160-485-3. 

 Michalovič, M.: Urgenda Foundation v. The Netherlands. In: In: Bratislavské právnické fórum 2018 - Právne aspekty boja proti klimatickej zmene. 1. vyd., Bratislava: Právnická fakulta, 2018, [online], s. 44-48. ISBN 978-80-7160-481-5.

 Michalovič, M., Čerňanová, L.: Guards as Enforcement Bodies in Enforcing Environmental Protection. In: Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2017, Acta Universitatis Brunensis Iuridica. Editio Scientia; vol. 595, s. 77-86. ISBN 978-80-210-8597-8.

 Michalovič, M., Čerňanová, L.: Slovak Republic in the Battle Against Climate Change. I Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017. 1. vyd., Bratislava: Právnická fakulta UK, 2019. [online], s. 395-402. ISBN 978-80-7160-445-7.

 Michalovič, M.: From Environmental Problem to Environmental Regulation. In: Půda, voda a krajina - adaptace na klimatické změny z pohledu práva. Beroun: Eva Rozkotová, 2017, s. 136-144. ISBN 978-80-87488-27-0.

 Michalovič, M.: Who Protects the Lawyer from the Consumer? In: Bratislavské právnické fórum 2016 - Vplyv európskeho práva na kreovanie princípov a zásad správneho trestania. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. [online], s. 45-53. ISBN 978-80-7160-430-3.

 Michalovič, M.: The Public Concerned. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, [CD-ROM], s. 423-43 ISBN 978-80-7160-414-3.