Sekretarz naukowy - dr Ewa Radecka

 •   Is the Right to Live in an Environment with Clean Air a Personal Interest? Selected Issues, Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, ISSN 0323-0619, 1/68/2022, s. 107-114

      Parki narodowe : wnioski de lege ferenda. (Cz. 1), Roczniki Administracji i Prawa, ISSN 1644-9126, 1/22/2022, s. 101-116     

      Parki narodowe : wnioski de lege ferenda. (Cz. 2), Roczniki Administracji i Prawa, ISSN 1644-9126, 2/22/2022, s. 185-196     

      A legal model of air protection in Poland - selected issues / Ewa Radecka. // Bratisl. Law Rev. - 2021, no. 1, s. 159-166.

      The National Air Pollution Control Programme in Poland : Selected Legal Issues / Ewa Radecka. // Rev. Eur. Comp. Law. - T. 40 (2020), z. 1, s. 7-23 2020

      Aktualne problemy gospodarowania odpadami : wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Radecka, Filip Nawrot. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2020. 2020

      The legal instruments of climate protection in Poland : theory and practice / Grzegorz Dobrowolski, Filip Nawrot, Ewa Radecka. // W: Climate Law & Governance Day 2018 : during the United Nations Framework Convention on Climate Change COP24 in Katowice : Polish perspective. - Katowice : University of Silesia. Faculty of Law and Administration, 2019. - S. 52-53 2019

      The implementation of the Paris agreement in Poland : theory and practice / Filip Karol Nawrot, Ewa Radecka. // Rev. Eur. Comp. Law. - 2019, nr 1, s. 27-42 2019

      Usuwanie drzew i krzewów na obszarach przyrodniczo cennych : wybrane zagadnienia / Ewa Radecka. // W: Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019. - S. 260-269 2019

      Rezerwat jako prawna forma ochrony przyrody / Ewa Radecka. - Toruń : Dom Organizatora TNOiK, 2019. 2019

      Kontrola przestrzegania zakazów na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody / Ewa Radecka. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2018, nr 1/2, s. 63-80 2018

      The energy policy of Poland until 2040 and protection of the environment against low emissions - selected issues / Ewa Radecka. // Pol. Yearb. Environ. Law. - No. 8 (2018), s. 19-32 2018

      Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie C-336/16 Komisja Europejska vs. Rzeczpospolita Polska : konsekwencje prawne / Ewa Radecka. // W: Prawne instrumenty ochrony powietrza : wybrane zagadnienia. - Katowice : Grupa Infomax, 2018. - S. 97-107 2018

      Wstęp / Filip Nawrot, Ewa Radecka. // W: Prawne instrumenty ochrony powietrza : wybrane zagadnienia. - Katowice : Grupa Infomax, 2018. - S. 5-8 2018

      Prawne instrumenty ochrony powietrza : wybrane zagadnienia / red. Filip Nawrot, Ewa Radecka. - Katowice : Grupa Infomax, 2018. 2018

      Opłata za wstęp na teren rezerwatu przyrody / Ewa Olejarczyk. // W: Rozważania o... - Katowice : Grupa INFOMAX, 2018. - S. 274-285 2018

      Ochrona rezerwatowa w lasach po ostatnich zmianach / Ewa Radecka. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2018, nr 1/2, s. 81-95 2018

      Interes prawny w zaskarżeniu uchwały wykonawczej do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami / Ewa Olejarczyk. // W: Prawo zarządzania środowiskiem - aspekty sprawiedliwości ekologicznej. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. - S. 205-218 2017

      Budowa i eksploatacja instalacji odnawialnych źródeł energii w świetle obowiązującego prawa / Ewa Olejarczyk. // W: Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016. - S. 477-485 2016

      Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego : wybrane zagadnienia / Ewa Olejarczyk. // Prz. Prawa Ochr. Środ. - 2016, nr 2, s. 119-140 2016

      Wprowadzenie do prawnych aspektów odnawialnych źródeł energii / Ewa Olejarczyk. // Prz. Prawa Ochr. Środ. - 2016, nr 1, s. 29-49 2016

      Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami : praca zbiorowa / red. Ewa Olejarczyk, Marek Suska, Adam Kuc ; aut. Ewa Badowska-Domagała, Zbigniew Bukowski, Klaudia Cholewa, Lech Dubiński, Mateusz Hańderek, Wojciech Iskra, Sylwia Łazuk, Oskar Możdżyń, Martyna Ścierska, Katarzyna Zawada. - Katowice : Grupa Infomax dobrewydawnictwo.pl., 2016. 2016

      Rezerwat jako prawna forma ochrony przyrody w Polsce / Ewa Olejarczyk. // W: Pravo na zivotne prostredie a nastroje jeho presadzovania : zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. - Trnava : Tranvska Univerzita, 2016. - S. 189-197 2016

      Uloha obce v oblasti udrzovani cistoty a poradku v Polsku / Ewa Olejarczyk. // W: Role obci v ochrane zivotniho prostredi z pohledu prava. - Praha : Univerzita Karlova, 2015. - S. 162-168 2015

      Uchwała sejmiku województwa podejmowana na podstawie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska / Ewa Olejarczyk. // Prz. Prawa Ochr. Środ. - 2015, nr 2, s. 111-131 2015

      Sprawozdanie z konferencji "Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami" Katowice, dnia 05.05.2015 roku / Ewa Olejarczyk, Marek Suska. // Prz. Prawa Ochr. Środ. - 2015, nr 2, s. 309-313 2015

      Projektowane zmiany instrumentów ochrony powietrza w Prawie ochrony środowiska / Ewa Olejarczyk, Oskar Możdżyń. // Ekologia (Katow.). - 2015, nr 3, s. 26-29 2015

      Prawne aspekty poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w Polsce : wybrane zagadnienia / Ewa Olejarczyk. // Acta Univ. Carol., Iur. - 2015, nr 2, s. 279-295 2015

      Charakter prawny koncesji regulujących działalność geologiczną i górniczą / Ewa Olejarczyk. // W: Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji : wybrane zagadnienia. - Katowice : [Infomax, Marasik-Bielejec, E., Bielejec, G.], 2014. - S. 338-354 2014

      Umowa użytkowania górniczego w świetle ustawy prawo geologiczne i górnicze / Ewa Olejarczyk, Ryszard Mochocki. // W: Obrót powszechny i gospodarczy : problemy cywilnoprawne. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - S. 250-269 2014

      Profesor Wojciech Radecki Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego / Daria Danecka, Ewa Olejarczyk. // Prz. Prawa Ochr. Środ. - 2014, nr 3, s. 231-234 2014