O czasopiśmie

Cel i profil tematyczny

Zadaniem przywróconych do obiegu naukowego Górnośląskich Studiów Socjologicznych jest:
1. Prezentacja wyników badań socjologicznych: teoretycznych i empirycznych w różnych dziedzinach ze szczególnym uwzględnieniem problemów Górnego Śląska.
2. Publikowanie opracowań, których celem jest krytyczne omówienie literatury, stanu badań, sformułowanie potrzeb badawczych.
3. Stworzenie swoistego zaplecza bibliograficznego którego zadaniem będzie gromadzenie bazy danych zawierających publikacje, ale także informacje o konferencjach, projektach badawczych, raportach - związanych tematycznie ze „Śląskiem jako problemem socjologicznym” .
4. Inicjowanie i publikowanie opracowań syntetycznych obejmujących szersze dziedziny wiedzy socjologicznej i segmenty życia społecznego.
5. Międzyinstytucjonalna integracja „śląskiego” środowiska socjologicznego poprzez publikacje wyników badań naukowych i wymianę informacji we współpracy ze środowiskami krajowymi i zagranicznymi.
6. Stworzenie płaszczyzny dla publikacji interdyscyplinarnych badań nad społeczno-kulturowymi, politycznymi czy gospodarczymi problemami Śląska. W szczególnym stopniu dotyczy to między innymi współpracy z kulturoznawcami, politologami, etnologami czy historykami, zwłaszcza historii XIX i XX wieku.

Nasze czasopismo oferuje swoje łamy na publikowanie artykułów poświęconych problematyce obejmującej studia nad Śląskiem oraz fenomenem śląskości jako kategorii kulturowej ujmowanej z polskiej, niemieckiej, czeskiej oraz słowackiej perspektywy. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa to periodyk adresowany nie tylko do socjologów. Zapraszamy do składania artykułów także przedstawicieli dziedzin i dyscyplin pokrewnych, reprezentantów nauk społecznych (ekonomistów, politologów, pedagogów, psychologów) i  humanistycznych (historyków, kulturoznawców, etnologów, literaturoznawców). Nasze czasopismo tworzy płaszczyznę otwartą na publikowanie wyników interdyscyplinarnych badań nad społeczno-kulturowymi, politycznymi czy gospodarczymi problemami Śląska (zarówno we współczesnej jak i historycznej perspektywie). Traktując Górny Śląsk jako przykład pogranicza (kulturowego, religijnego czy narodowego) zachęcamy równocześnie do publikowania problematyki związanej z pogranicznym charakterem także analogicznych do Górnego Śląska regionów europejskich.

 

Wydawnictwo jest dostępne w bazie BazHum Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Wszystkie tomy po 2010 roku tomy dostępne są również w wersji elektronicznej.

Czasopismo dostępne jest również w wersji elektronicznej w Central and Eastern European Online.

Od 2016 roku Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa indeksowane są w bazie ERIH+.

Co godne podkreślenia periodyk w bazach i bibliotekach traktowany jest jako wznowienie i kontynuacja Górnośląskich Studiów Socjologicznych wydawanych przez Śląski Instytut Naukowy w Katowicach.