Pod skrzydlatym znakiem „Albatrosa”: tłumaczenia Poego i Whitmana a rozwój serbskiej awangardy

Bojana Aćamović
https://orcid.org/0000-0001-6926-3667

Abstrakt

The paper aims to examine Serbian translations of Whitman and Poe published by the representatives of the 1920s avant-garde movements and to point to the place of these translations in the context of the developing Serbian modernism. A special focus is on the book series “Albatross”, a short-lived but important project of Belgrade avant-gardists, which significantly influenced the course of Serbian literature.


Babić Lj., 1976: Walt Whitman in Yugoslavia. “Acta Neophilologica”, 9, pp. 9—58.

Bašić S., 1966: Edgar Allan Poe in Croatian and Serbian Literature. “Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia: Revue publiée par les Sections romane, italienne et anglaise de la Faculté des Lettres de l’Université de Zagreb”, 21—22, pp. 305—319.

Bašić S., 1969: E. A. Poe u hrvatskoj i srpskoj književnosti: doktorska disertacija. Zagreb, Filozofski fakultet.

Cutler E. S., 2003: Recovering the New: Transatlantic Roots of Modernism. University of New Hampshire.

Dombrovska-Partika M., 1997: Biblioteka ALBATROS i Beogradska književna zajednica ALPHA — reč je o jedinstvu suprotnosti. N. Bajić, D. Đumić, trans. “Književna Kritika”, 26, pp. 110—122.

Manojlović T., 1987: Osnove i razvoj moderne poezije. Beograd, “Filip Višnjić”.

Mao D., Walkowitz R., 2008: The New Modernist Studies. “PMLA”, 123 (3), pp. 737—748.

Petrović R., 1922: Knjiga tajanstva i mašte. “Vreme”, 2 (364), p. 5.

Po E., 1920: Crna mačka i druge pripovetke. B. Lazarević, trans. Beograd, Novo delo.

Po E. A., 1922: Knjiga tajanstva i mašte. S. Stefanović, trans. Beograd, Sveslovenska knjižarnica M. J. Stefanovića i druga.

Po E. A., 1925: Avanture Gordona Pima. I. Sekulić, trans. Beograd, Savremena biblioteka.

Popović B., 1921: Prevodi u stihu i sliku. “Srpski književni glasnik”, 2 (2), pp. 124—139.

Rossetti W. M., 1868: Prefatory Notice. In: W. M. Rossetti, ed.: Poems by Walt Whitman. London, J. C. Hotten, pp. 1—27.

Sekulić I., 1954: Jedan od pesnika ponora: Edgar Alan Po. In: Z. Mišić, ed.: E. A. Po, Odabrana dela. Beograd, Novo pokolenje, pp. 5—12.

Stefanović S., 1902: Nekoliko reči o piscu. In: E. A. Po: Dve pripovetke. S. Stefanović, trans. Mostar, Izdavačka knjižarnica Pahera i Kisića, pp. 3—9.

Stefanović S., 1903: Pesme originalne i prevedene. Mostar, Štamparsko-umjetnički zavod Pahera i Kisića.

Stefanović S., 1912: Stih ili pesma. “Bosanska vila”, 27 (13—14), pp. 185—186.

Stefanović S., 1923: Iz novije engleske lirike. S. Stefanović, ed., trans. Beograd, Napredak.

Tešić G., 2005: „Albatrosova“ najava bure. In: G. Tešić, ed.: Otkrovenje srpske avangarde. Beograd, Institut za književnost i umetnost, pp. 139—147.

Tokin B., 1920: U. S. A. = Poe, Whitman, Chaplin. “Progres”, 1 (128), pp. 2—4.

Tokin B., 1921a: Četiri početka moderne poezije — Baudelaire, Rimbaud, Whitman, Nietzsche. “Svetski pregled”, 1 (3), pp. 12—14.

Tokin B., 1921b: Mladi reakcionari i novi duh. “Zenit”, 1 (2), pp. 1—4.

Uajtmen V., 1913: Sam na obali noću. M. Moračina, trans. “Bosanska vila”, 28 (13—14), p. 190.

Uitmen U., 1912: Iz “Pesme o meni samom”. B. Jevtić, trans. “Bosanska vila”, 27 (17—18), p. 237.

Vinaver S., 1921: Manifest ekspresionističke škole. In: S. Vinaver, ed.: Gromobran svemira. Beograd, Sveslovenska knjižarnica M. J. Stefanovića i druga, pp. 3—28.

Vinaver S., 2012a: Čardak ni na nebu ni na zemlji: eseji i kritike o srpskoj književnosti. G. Tešić, ed. Beograd, Službeni glasnik.

Vinaver S., 2012b: Rastko Petrović, lelujav lik sa freske. In: S. Vinaver: Odbrana pesništva. G. Tešić, ed. Beograd, Službeni glasnik, pp. 311—338.

Yao S. G., 2002: Translation and the Languages of Modernism: Gender, Politics, Language. Palgrave Macmillan.

Whitman W., 1961: Correspondence Vol. 2 (1868—1875). E. H. Miller, ed. New York, New York UP.

Whitman W., 2004: Leaves of Grass. K. Karbiener, ed. New York, Barnes & Noble.


Opublikowane : 2021-06-29


AćamovićB. (2021). Pod skrzydlatym znakiem „Albatrosa”: tłumaczenia Poego i Whitmana a rozwój serbskiej awangardy. Przekłady Literatur Słowiańskich, 11(1), 1-18. https://doi.org/10.31261/PLS.2021.11.01.04

Bojana Aćamović 
Institute for Literature and Art, Belgrade  Serbia
https://orcid.org/0000-0001-6926-3667
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).