Stasiuk, Topol, Andruchowycz pod wspólnym mianownikiem. Relacje od kuchni

Dilyana Dencheva
https://orcid.org/0000-0003-1969-6020

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest genezie bułgarskiego zbioru esejów pt. Europa Środkowa w trzech esejach, który zawiera utwory trzech wybitnych słowiańskich pisarzy: Andrzeja Stasiuka, Jurija Andruchowycza i Jáchyma Topola oraz przedmowę autorstwa Ani Burowej. W artykule zaprezentowano koncepcję zbioru, a także omówiono problemy edytorskie towarzyszące scalaniu tekstów (między innymi związane z ustaleniem kolejności esejów, ujednoliceniem tekstów pod względem technicznym, przekładem etc.).


Słowa kluczowe

literatury słowiańskie; języki słowiańskie; Europa Środkowa; eseje; przekład

Stasiuk A., 2012: Dziennik okrętowy. W: J. Andruchowycz, A. Stasiuk: Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową. L. Stefanowska, przeł. Wołowiec, Czarne.

Topol J., 2005: Supermarket sovětských hrdinů. Praha, Torst.

Zdunkiewicz-Jedynak D., 2013: Wykłady ze stylistyki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Аврамова Ц., 2016: Словообразувателни модели на жителските имена (nomina habitatorum) в съвременния български и чешки език. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, vol. 51. Dostępne w Internecie: www.sfps.2016.004-2542.pdf [dostęp: 20.11.2020].

Андрухович Ю., 2005: Центрально-східна ревізія. Івано-Франківськ, ЛілеяНВ; Львів, ВНТЛ-Класика; Київ, Критика.

Бурова А., 2014: Литературата и фрагментаризираният свят. София, Парадигма.

Влахов С., Флорин С., 1990: Непреводимото в превода. София, Наука и изкуство.

Написаното остава. Пиши правилно! ЕЗИКОВИ БЕЛЕЖКИ. Dostępne w Internecie: https://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/koga-tryabva-da-se-prevezhdat-tchuzhdi-geografski-sobstveni-imena-na-balgarski-ezik-i-koga-ne/ [dostęp: 6.02.2021].

Наредба № 6 от 12.06.1995 г. за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език. Dostępne w Internecie: https://www.cadastre.bg/naredba-N-6-ot-12061995-g-za-transkripciya-i-pravopis-na-chuzhdi-geografski-imena-na-bulgarski-ezi#82 [dostęp: 5.02.2021].

Речник на българския език на ИБЕ на БАН. Dostępne w Internecie: https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%B1%D0%B8/ [dostęp: 7.02.2021].

Pobierz

Opublikowane : 2022-11-17


DenchevaD. (2022). Stasiuk, Topol, Andruchowycz pod wspólnym mianownikiem. Relacje od kuchni. Przekłady Literatur Słowiańskich, 12, 1-10. https://doi.org/10.31261/PLS.2022.12.01.12

Dilyana Dencheva  lektura@abv.bg
Uniwersytet Sofijski im. Klemensa z Ohrydy  Bułgaria
https://orcid.org/0000-0003-1969-6020

DILYANA DENCHEVA - dr hab. w Katedrze Językoznawstwa Słowiańskiego na Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klemensa z Ochrydy; tłumaczka literatury polskiej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na języku poetyckim, frazeologizmach i metaforach.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).