Polska polityka wydawnicza na przykładzie tłumaczeń prozy rosyjskiej lat zerowych

Irina Ermashova
https://orcid.org/0000-0002-6568-7726

Abstrakt

Głównym tematem artykułu jest wpływ polityki wydawniczej na recepcję prozy rosyjskiej lat zerowych (проза „нулевых”) w Polsce. W jakim stopniu i dlaczego zmienił się odbiór tej literatury w tym okresie? Wybór pierwszej dekady stulecia nie jest przypadkowy. Według różnych ekspertów (kulturowych, ekonomicznych,
politycznych itp.) była to mała epoka pewnego rodzaju pokojowego współistnienia Rosji ze światem zewnętrznym, rodzaj restartu, zerowania, przerwy między napięciami politycznymi, okres wychodzenia z rosyjskiej izolacji i chęci wpasowania się w kontekst zachodni. Jednak zainteresowanie było obustronne. Wiele krajów, m.in. Polska, chciało poprzez literaturę ponownie zapoznać się ze złożonym, wielostrukturowym krajem.


Słowa kluczowe

wydawnictwo; proza; lata zerowe; polityka; wpływ

Бондаренко В.: Нулевые. https://pub.wikireading.ru/163191?ysclid=ll0nqva7hy548945908 [дата обращения: 7.08.2023].

Гусейнов Г.: Нулевые на кончике языка: Краткий путеводитель по русскому дискурсу. Издательский дом «Дело», Москва 2012. https://imwerden.de/pdf/gusejnov_nulevye_na_konchike_yazyka_2012.pdf [дата обращения: 25.01.2022].

Ермолин Е.: Не делится на нуль. Концепции литературного процесса 2000—2011 гг. и литературные горизонты. «Континент» 2009, № 140. https://magazines.gorky.media/continent/2009/140/ne-delitsya-na-nul.html [дата обращения: 25.01.2022].

Женская проза «нулевых». Сост. З. Прилепин. Астрель, Москва 2012.

Иванова Н.: Русские авторы в европейском тумане. «Знамя» 2009, № 8. https://znamlit.ru/publication.php?id=4003 [дата обращения: 8.02.2022].

http://www.messing.org.pl/ [дата обращения: 1.02.2022].

https://101.ru/radio/user/1684944 [дата обращения: 21.01.2022].

https://centrum.nukat.edu.pl/pl/ [дата обращения: 26.02.2022].

https://czarne.com.pl/?gclid=CjwKCAiAo4OQBhBBEiwA5KWu_38UKE01NY10-QiUghf2Ehh3UH80gMJamN5ES2saGzbgQyffrNIojRoCn8gQAvD_BwE [дата обращения: 7.02.2022].

https://krytykapolityczna.pl/o-nas/ [дата обращения: 27.01.2022].

https://nautilus.org.pl/o-nas/ [дата обращения: 1.02.2022].

https://uam-hip.pfsl.poznan.pl/ipac20/ipac.jsp?profile= [дата обращения: 26.02.2022].

https://www.claroscuro.pl/ [дата обращения: 1.02.2022].

https://www.facebook.com/Wydawnictwo-Planeta-1768319106802217/ [дата обращения: 1.02.2022].

https://www.youtube.com/watch?v=hiW9UItgIjw [дата обращения: 26.02.2022].

Lefevere A.: Ogórki Matki Courage. Tekst, system i refrakcja w teorii literatury. W: Współczesne teorie przekładu. Red. P. Bukowski, M. Heydel. Wydawnictwo Znak, Kraków 2009, с. 233—246.

Wapińska M.: Sznajderman: trzeba trzymać się życia, nie myśleć o sukcesie. „Dziennik Gazeta Prawna”, 25 grudnia 2016. http://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1004698,monika-sznajderman-wywiad-czarne.html [дата обращения: 27.02.2022].


Opublikowane : 2023-11-03


ErmashovaI. (2023). Polska polityka wydawnicza na przykładzie tłumaczeń prozy rosyjskiej lat zerowych. Przekłady Literatur Słowiańskich, 13, 1-17. https://doi.org/10.31261/PLS.2023.13.10

Irina Ermashova  erm-irka@yandex.ru
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6568-7726
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).