Dušan Karpatský a česko-chorvatské literární vztahy

Matija Ivačić
https://orcid.org/0000-0002-7863-9547

Abstrakt

This paper deals with the contribution of Dušan Karpatský (1935—2017) to the reception of Croatian literature in the Czech Republic, and Czech literature in Croatia since the 1960s until the present day. In his numerous translations, Karpatský worked tirelessly to introduce Czech readers to the achievements of Croatian (and
Yugoslav) literature, and vice versa. By selecting texts for his translations that were as current as possible, and by meeting high aesthetic criteria, made him influential in both cultural milieus where he played the role of an intermediary. His work in lexicography, bibliography, history of literature and non-fiction is also of great importance. His research has made Croatian culture permanently indebted to him because he discovered
and translated into Croatian the Prague Papers, written in Czech by the Croatian politician Stjepan Radić, and because he discovered a seven-language dictionary written by the Prague Benedictine monk Peter Loderecker, which was based on a five-language dictionary written by Faust Vrančić. Owing to all of the above, and much more, Karpatský is considered a key figure in literary and cultural communication between Croatia and the Czech Republic in the last six decades.


Dorotić Sesar D.: Doslov. W: D. Karpatský: Listář. Torst, Praha 2014, s. 612—616.

Godišnja nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu za 2001. godinu. Dobitnik Dušan Karpatský / Roční cena společnosti INA za šíření chorvatské kultury ve světě pro rok 2001. Laureát Dušan Karpatský. Red. M. Ivurek. Przeł. D. [Dorotić] Sesar, R. Kuchar, A. Novosad. INA — Industrija nafte, d. d.— Hrvatski kulturni klub, Zagreb 2002.

Ivanković K.: Povijest novije češke književnosti I. Češka književnost u tvorbi nacionalnog identiteta tijekom XIX. stoljeća. Disput, Zagreb 2015.

Karpatský D.: Ať nám je země těžká. „Plamen“ 1962, č. 3, s. 115—116.

Karpatský D.: Bludný a úhelný kamen srce. „Plamen“ 1962, č. 6, s. 111—113.

Karpatský D.: Cesty k poezii. „Plamen“ 1961, č. 10, s. 103—104.

Karpatský D.: Češka književnost. W: Povijest svjetske književnosti. Red. A. Flaker. Mladost, Zagreb 1975, sv. 7, s. 7—78.

Karpatský D.: Češki latinisti i njihovo mjesto u češkoj književnosti. „Latina et graeca“ 1974, č. 7, s. 5—24.

Karpatský D.: Epistolar. Przeł. D. Dorotić Sesar. Izdanja Antibarbarus—Sa(n)jam knjige u Istri—University Press, Zagreb—Pula—Sarajevo 2010.

Karpatský D.: Hrvatsko pjesništvo kroz stoljeća. Przeł. D. [Dorotić] Sesar. „Kolo“ 2008, č. 3—4, s. 603—661.

Karpatský D.: Jde o to, aby o něco šlo: Marginálie k nejmladší české poezii. „Plamen“ 1961, č. 4, s. 47—50.

Karpatský D.: Latinitet u Slovačkoj. „Latina et graeca“ 1976, č. 2, s. 67—83.

Karpatský D.: Listář. Torst, Praha 2014.

Karpatský D.: Napomena. W: S. Radić: Praški zapisi. Autobiografska proza. Przeł. D. Karpatský. Znanje, Zagreb 1985, s. 171—174.

Karpatský D.: O malichernosti lidské. „Plamen“ 1961, č. 9, s. 154—155.

Karpatský D.: Pevnina dosud neobjevená. Nad připravovanou antologií novodobé jugoslávské poezie. „Listy Klubu přátel poezie“ 1964, č. 2, s. 10—11.

Karpatský D.: Poznámky k nejmladší české poezii. „Plamen“ 1962, č. 11, s. 64—70.

Karpatský D.: Půl tisíciletí česko-chorvatských literárních vztahů ve vzájemných překladech. Národní knihovna ČR, Praha 2002.

Krleža M.: Jak se věci mají. Przeł. D. Karpatský. „Orientace“ 1969, č. 2, s. 1—12.

Krleža M.: Literatura dnes. Przeł. D. Karpatský. „Světová literatura“ 1958, č. 2, s. 169—184.

Onufer P., Karpatský D.: Doba je zatracené slovo (s Dušanem Karpatským o literatuře dnes, časopisech šedesátých let, Zlaté knize českého básnictví, Korábu korálovém a překladatelské první lize). „Souvislosti“ 2008, č. 2, s. 64.

Rachůnková Z.: Zamlčovaní překladatelé. Bibliografie 1948—1989. Obec překladatelů, Praha 1992.


Opublikowane : 2023-08-17


IvačićM. (2023). Dušan Karpatský a česko-chorvatské literární vztahy. Przekłady Literatur Słowiańskich, 13, 1-14. https://doi.org/10.31261/PLS.2023.13.12

Matija Ivačić  mivacic@ffzg.hr
Uniwersytet w Zagrzebiu  Chorwacja
https://orcid.org/0000-0002-7863-9547

MATIJA IVAČIĆ - docent na Katedře bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity v Záhřebu, kde přednáší o české literatuře a kultuře a také vede překladatelský seminář. Zabývá se českou literaturou 20. století, českou současnou literaturou, vztahem české literatury a ideologie, recepcí české literatury v Chorvatsku, česko-chorvatskými literárními vztahy aj. Je autorem četných článků a dvou knih: Češka kriminalistička proza 1958.—1969: refleksija, reprezentacija (2020) a Mapiranje dobitaka. Bohemistički književni prikazi (2020). Publikoval řadu překladů z češtiny do chorvatštiny v chorvatských literárních časopisech a 11 knižních překladů.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).