(Samo)spoznaja u odnosu spram Drugoga i strana kultura kao izvor vlastita identiteta: pjesnik Zdravko Malić / (Samo)poznanie wobec Innego i kultura obca jako źródło własnej tożsamości: poeta Zdravko Malić <i>(tłum. Katarzyna Majdzik)</i>Abstrakt

(Self‑) perception in regards to the Other and foreign culture as a source of one’s own identity: the poet Zdravko Malić

This paper deals primarily with the poetry of Zdravko Malić, one of the most prominent Croatian Polonists of the 20th century, founder of Croatian Polonistics as a university, institutionalised philological discipline, and the author of a comprehensive and far‑reaching literary‑historic and translator’s body of work. Along with his literary‑scientific work and work as a translator, as a poet Malić wrote a rather small but, in the composition of the whole of his interests, an indicative poetic contribution, which mirrors his research topics and the depth of their perception. As a Polonist, he covered his own poetic practice with a web of intertextual and citation points that helped him to refer to a foreign culture, Polish, as the starting point of his erudition. As a prolegomenon to the insight into his poetic collection, we will give a brief overview of Malić’s body of work and his activities, which supplements his biography as a Polonist.

Key words: Zdravko Malić, U drugom nekom gradu, prose poem, Croatian‑Polish literary connections


Biti V.: Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. Zagreb 2000.

Blažina D.: Gombrowicz Zdravka Malića. „Književna smotra” 2004, 36, 132/133 (2/3), s. 75—84.

Blažina D.: Poezija Czesława Miłosza u kritici Zdravka Malića. U: Stoljeće Czesława Miłosza (zbornik). Zagreb 2013, s. 9—20.

Blažina D.: U auri Dušnog dana. Zagreb 2005.

Blažina D.: W orbicie literatury polskiej. U: Z . Malić: Między życiem a światem. Warszawa 2006, s. 256—272.

Blažina D., Čilić Škeljo Đ.: Tragovi Herberta u hrvatskoj poeziji. „Književna smotra” 2009, 41, 154 (4), s. 69—74.

Blažina D., Pintarić N.: Adresa: Polonistika, Zagreb. „Književna smotra” 2015, 47, 176 (2), s. 5—30.

Blažina D., Sychowska‑Kavedžija J.: W poszukiwaniu uniwersalnego wymiaru polskości. U: Literatura polska w świecie. T. 2 (zbornik). Ured. R. C ud a k. Katowice 2007, s. 187—198.

Bošnjak B.: Zdravko Malić i njegov mačak Murgo i kanarinac Švrljuga. „Mogućnosti” 2012, 59, 7/9, s. 150—153.

Čilić Škeljo Đ.: Spektakl poljske poezije. „Zarez” 2007, 9, 199, s. 41.

Jergović J.: Progonstvo, čežnja i jedna Poljska. „Jutarnji list” 2011, 14, 5. II, s. 37.

Malić M.: [Pogovor]. U: Ide m: Gost u kući. Zagreb 2006, s. 553—557.

Martić M.: Ključ za Gombrowicza. „Kazalište” 2006, 9, 27/28, s. 94—95.

Stamać A.: Brazgotine u sličnoj kulturi. „Republika” 1973, 29, 11, s. 1220—1221.

Škvorc B., Lujanović N.: O piscima između. „Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu“ 2009, 10, 2/3, s. 45—64.

Wierzbicki J.: O poezji, Zdravku Maliciu, Apostole Pawle oraz nowych bucikach i żakiecie Róży. „Literatura na Świecie” 1978, 8, s. 244—248.

Zdravko Malić, šezdeset godina života. „Književna smotra” 1993, 25, 90, s. 3—20.

Pobierz


Rogić MusaT. (1). (Samo)spoznaja u odnosu spram Drugoga i strana kultura kao izvor vlastita identiteta: pjesnik Zdravko Malić / (Samo)poznanie wobec Innego i kultura obca jako źródło własnej tożsamości: poeta Zdravko Malić <i>(tłum. Katarzyna Majdzik)</i&gt;. Przekłady Literatur Słowiańskich, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6687

Tea Rogić Musa  tea.rogic@izmk.hr
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).