Na tropie literatury bułgarskiej w Polsce w 2015 rokuAbstrakt

On the trail of Bulgarian literature in Poland in 2015

The article comments on the presence of Bulgarian literature in Poland in 2015 from the perspective of genre forms, conventions, stylistic devices, and topics. In the abovementioned year, translations (by Hanna Karpinska) of the following works were published: Kalin Terziyski’s collection of short stories Is there anybody to love you?, Zachary Karabashliev’s road novel 18% gray, and Georgi Tenev’s crime drama The Evil Prince. The writers created texts that elicit strong emotions, based on realistic convention, in a simplified, accessible style. Terziyski and Karabashliev created a reality recognized by the reader, in which at the forefront there is the present social and cultural situation along with the problems of modern man (the breakdown of interpersonal relationships, as well as feelings of dissatisfaction, loneliness, and misery, accompanied by the desire for true love, devotion, and dedication). Tenev presents a crime drama based on the current elements of the political and social life, thereby exposing corrupt and criminal practices. 

Key words:  Kalin Terziyski, Georgi Tenev, Zachary Karabashliev, Bulgarian literature in Poland

 


Dobrowolski P.: Teatralne wojny z kontrolą medialną. „Przestrzenie Teorii” 2007, nr 7, s. 197—214.

Fulińska A.: Dlaczego literatura popularna jest popularna? „Teksty Drugie” 2003, nr 4, s. 55—66.

Nikołowa K.: Nowy dramat bułgarski. Ku teatrowi politycznemu. Przeł. H. Karpińska . „Dialog” 2015, nr 5, s. 233—238.

Ostermeier T.: Teatr w dobie przyspieszenia. „Didaskalia” 2000, nr 36, s. 15—18.

Sajewska D.: Pod okupacją mediów. Warszawa 2012.

Sendek R.: Poemat recytowany w masce przeciwgazowej. W: G. Tenew: Światło święte. Oprac. i red. M. Wnuk, R. Sendek. Kraków 2012, s. 17—23.

Szurik B.: A‑pop‑kalipsa. „Znak” 2013, nr 692, s. 122—127.

Wnuk M.: „Tylko miłość”. W: G. Tenew: Światło święte. Oprac. i red. M. Wnuk, R. Sendek. Kraków 2012, s. 9—16.

Zawada A.: Proza polonistyki jutra. W: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo — wiedza o języku — wiedza o kulturze — edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22—25 września 2004. Red. M. Czermińska. Kraków 2005.

Евло иев С.: Принцът на смъртта. W: Годишник на Народния театър „Иван Вазов” 2013. Red. Г. Б орисов. Народен театър „Иван Вазов” 2014, s. 270—272.

Гърдев Б.: „Войник” на Калин Терзийски. „Литературен вестник” 2013, nr 20, s. 4.

Игов A.: Разтърсващо. Без натоварване. „Култура” 2011, nr 38. http://www.kultura.bg/bg/article/view/18969.

Новков M.: 2011: Годината на разказа. „Култура” 2012, nr 9, s. 7.

Петкова С., Карабашлиев З.: Пътуване в черно‑бяло: Разговор със Захари Карабашлиев [за романа му „18 процента сиво”, С., Сиела, 2008]. „Култура” 2008, nr 30, s. 5.

Пирозова Г.: Упойка, ужас или споделяне. „Капитал/Light”, 22—28.03.2014, s. 38—39.

Цветкова М.: „Злият принц” — трилър по холивудски. Годишник на Народния театър „Иван Вазов” 2013. Red. Г. Борисов. Народен театър „Иван Вазов” 2014, s. 274—275.

Вашето литературно събитие на 2011. „Литературен Вестник” 2011, nr 41/42, s. 17—20.

Pobierz


Gołek-SepetliewaD. (1). Na tropie literatury bułgarskiej w Polsce w 2015 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 7(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6707

Dorota Gołek-Sepetliewa  dorota.golek-sepetliewa@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Słowiańskiej Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).