Miljenko Jergović w Polsce i o Polsce — na marginesie komentarza do powieści <i>Wilimowski</i>Abstrakt

Miljenko Jergović in and about Poland — Notes in the Margin while Discussing Wilimowski the Novel

The article gives a brief summary of Miljenko Jergović’s literary presence in Poland. It concentrates upon the writer’s poems, short stories, novels and essays hitherto translated into Polish and published in Poland. Additionally, Jergović’s manifold connections with Poland are presented, starting with the history of his cooperation with Magdalena Petryńska, who translated all of his novels into Polish. This translator’s impact on the writer’s popularity in our country is underscored. Within this scope, the article concentrates on the Jergović’s “most Polish” work, a short novel entitled Wilimowski. Thanks to Petryńska’s efforts, the book was published in Polish in April 2016, which constituted the novel’s world premiere. The article concisely addresses and describes the circumstances of Wilimowski’s several editions, concurrently discussing motives behind the writer’s interest in Poland (among others, the novel’s protagonist — a Polish football player Ernest Wilimowski), and the book’s reception in Poland. Last but not least, Jergović’s writing technique is characterized along with leitmotifs of his literary works.


Keywords: Miljenko Jergović, Croatian literature, Polish translations, reception


Jelčić D., 2004: Povijest hrvatske književnosti. Tisućljeće od Baščanske ploče do postmoderne. Drugo, znatno prošireno izdanje. Zagreb, Naklada Pavičić.

Jergović M., 2016: Wilimowski. M. Petryńska, tłum. Wrocław, Książkowe Klimaty.

Jergović M., 2017: Psy na jeziorze. M. Petryńska, tłum. Wołowiec, Wydawnictwo Czarne.

Jergović M., [online]: Nie będę kibicował ustaszom. (W rozmowie z P. Pokorą). Dostępne w Internecie: http://kulturaliberalna.pl/2016/07/05/miljenko-jergovic-wywiad-powiesc-wilimowski/ [data dostępu: 10.09.2017].

Jergović M., [online]: To, że Polska wciąż istnieje, jest nieprawdopodobne. (W rozmowie z G. Wysockim). Dostępne w Internecie: https://opinie.wp.pl/miljenko-jergovic-to-ze-polska-wciaz-istnieje-jest-nieprawdopodobne-6016710799127681a [data dostępu: 25.07.2017].

Jergović M., [online]: Wielokulturowość bierze się ze świadomości. (W rozmowie z M. Waligórskim). Dostępne w Internecie: http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/ wielokulturowosc-bierze-sie-ze-swiadomosci-2/ [data dostępu: 30.09.2017].

Jergović M., [online]: Zaświaty to literatura. (W rozmowie z M. Sowińskim). Dostępne w Internecie: https://www.tygodnikpowszechny.pl/zaswiaty-toliteratura-147886 [data dostępu: 10.09.2017].

Majdzik M., 2014: Literatura chorwacka i jej polscy ambasadorzy. Uwagi do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007—2013. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 5, cz. 2, s. 43—60.

Petryńska M., 2016: Od tłumaczki. W: M. Jergović: Wilimowski. M. Petryńska, tłum. Wrocław, Książkowe Klimaty, s. 178—179.

Petryńska M., [online]: Skąd „Wilimowski”? Dostępne w Internecie: http://e-radar.pl/PL/magazyn/03-2014/skad,wilimowski.html [data dostępu: 25.07.2017].

Pobierz


KurtokA. (1). Miljenko Jergović w Polsce i o Polsce — na marginesie komentarza do powieści <i>Wilimowski</i&gt;. Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7017

Antonina Kurtok  antonina.kurtok@o2.pl
University of Silesia in Katowice Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).