Przegląd antologii serbskiej poezji współczesnej wydanych w Polsce po 1990 roku

Estera Sobalkowska
https://orcid.org/0000-0002-1979-0909

Abstrakt

This text deals with the anthologies of Serbian contemporary and newest poetry, which appeared in Poland in the last twenty-eight years. Four publications by four different authors and translators present the wealth of Serbian poetry composed by several generations of poets. Each of the anthologies presents a different image of Serbian poetry, thus showing its great diversity. Thanks to these publications, many names appeared in Poland for the first, yet not the last, time — as shown in the subsequent Bibliographies printed in the “Translation of Slavic Literatures”.


Słowa kluczowe

modern poetry; translation; anthology; Serbian literature; publications

Božović G., [online]: Nova srpska poezija: između tišine i ruba. „Sarajevske sveske”, br. 15 / 16. Dostępne w Internecie: http://www.sveske.ba/en/content/nova-srpska-poezijaizmedu-tisine-i-ruba [dostęp: 17.11.2018].

Drachal M., Sobalkowska E., 2014: Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w latach 2007—2012. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 2, cz. 4, s. 260—310.

Filipek M., 2013: Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2013 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 5, cz. 2, s. 131—140.

Filipek M., Majdzik K., 2012: Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w latach 1990—2006. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 1, cz. 3, s. 259—283.

Jun — lipanj 1968: dokumenti, 1971. „Praxis. Filozofski časopis”, 148. Zagreb, Hrvatsko filozofsko društvo.

Łatuszyński G., 2008: Wszystkie chwile są tu i nic być nie przestaje. Antologia poezji serbskiej XX wieku. [T.] 1 [W cieniu wojen i totalizmów]. [T.] 2 [Z pokolenia na pokolenie]. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Agawa.

Łatuszyński G., 2015: O serbskiej poezji XX wieku i współczesnej. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Agawa.

Majdzik K., 2014: Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2014 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 6, cz. 2, s. 123—125.

Mladinović I., 2008: 1968: poslednji veliki san. Beograd.

Popović R., 1998: Vasko Popa, mit i magija. Životopis. Vršac.

Serbica. Wortal serbsko-polskich kontaktów kulturalnych, [online]. Dostępne w Internecie: http://www.serbica.us.edu.pl/language/pl/ [dostęp: 22.12.2018].

Sobalkowska E., 2015: Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2015 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 7, cz. 2.

Vasić A., 1997: Bibliografija Vaska Pope. Knjiga 1 — pesnikova dela. Novi Sad.

Walczak G., 2015: „Nigdzie nie ma piękniejszego nieba”. Antologia współczesnej poezji serbskiej. G. Walczak, oprac. i przeł. Warszawa, Wydawnictwo Książkowe IBiS.

Waligórski M., 2015: Serce i krew. Antologia nowej liryki serbskiej w przekładach Miłosza Waligórskiego. J. Wach, oprac. Lublin, Wschodnia Fundacja Kultury Akcent.

Wąsowska-Pawlik A., 2013: Polityka kulturalna Polski 1989—2012. W: J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchala, red.: Kultura a rozwój. Warszawa, Narodowe Centrum Kultury, s. 107—125.

Żuchowska-Arendt A., 2007: Wojna i MP3. Antologia młodszej poezji serbskiej. A. Żuchowska-Arendt, przeł. Kraków, Wydawnictwo Miniatura.

Wywiad z poetką i tłumaczem poezji Agnieszką Żuchowską-Arendt, [online]. Dostępne w Internecie: http://modowo.pl/pl/static/wywiad-z-poetka-i-tlumaczem-poezji-agnieszka-zuchowska-arendt [dostęp: 20.11.2018].

Pobierz

Opublikowane : 2019-10-30


SobalkowskaE. (2019). Przegląd antologii serbskiej poezji współczesnej wydanych w Polsce po 1990 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), 145-159. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.16

Estera Sobalkowska 
University of Silesia in Katowice  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1979-0909

mgr, doktorantka w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka studiów licencjackich z rosjoznawstwa, politologii oraz kulturoznawstwa. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury serbskiej i przekładu, a także wokół kultury Bałkanów oraz związków serbsko-rosyjskich. Jest autorką m.in. bibliografii literatury polskiej w Serbii za lata 2014—2016 oraz komentarza do bibliografii za rok 2015.


Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).