Od poezji „oszczędnej w słowa” do „trudnej” prozy dla dzieci. Przekłady literatury słoweńskiej w latach 2016—2017

Monika Gawlak
https://orcid.org/0000-0002-0002-5107

Abstrakt

The aim of the article is to review the Slovenian literature translated into Polish in 2016 and 2017. The author of the article presents translations of Slovenian poetry, prose, books addressed to children, and drama. Some of the important publishers are indicated along with the most active translators, their probable motivations, and ways of obtaining funds for their publications. The author of the article is also interested in reception of traslated Slovenian literature in the target literary field.


Słowa kluczowe

Slovenian literature in Poland; Literary Translation; Reception of Translation; Veronika Dintinjana; Katja Gorečan; Evald Flisar; Maja Novak; Vlado Žabot

Bourdieu P., 2001: Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. A. Zawadzki, tłum. Kraków, Universitas.

Escarpit R., 1976: Literatura a społeczeństwo. J. Lalewicz, tłum. W: H. Markiewicz, oprac.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. 3. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Even-Zohar I., 2009: Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim. M. Heydel, tłum. W: P. Bukowski, M. Heydel, red.: Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków, Znak, s. 195—203.

Gaszyńska-Magiera M., 2011: Recepcja przekładów literatury iberoamerykańskiej w Polsce w latach 1945—2005 z perspektywy komunikacji międzykulturowej. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gaszyńska-Magiera M., 2013: Przekład literacki w perspektywie komunikacji międzykulturowej. W: I. Kasperska, A. Żuchelkowska, red.: Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM , s. 47—68.

Gawlak M., 2016: Rola Instytutu Mikołowskiego w upowszechnianiu przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w ostatnich latach. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 7, cz. 2, s. 167—179.

Genette G., 2014: Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. T. Stróżyński, A. Milecki, tłum. Gdańsk, Słowo / Obraz Terytoria.

Handke R., 1977: Kategoria horyzontu oczekiwań a wartościowanie dzieł literackich. W: T. Bujnicki, J. Sławiński, red.: Problemy odbioru i odbiorcy. Wrocław, Ossolineum. Kielar B., 2003: Zarys translatoryki. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Kozak K.J., 2016: Zofia, czyli mądrość. Simona Semenič i współczesna dramaturgia słoweńska. „Dialog”, nr 2, s. 215—225.

Lewicki R., 2000: Obcość w odbiorze przekładu. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Małczak L., 2014: Przekłady literatury serbskiej w Polsce w latach 2007—2013. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 5, cz. 2, s. 241—249.

Skibińska E., 1999: Przekład a kultura. Elementy kulturowe we francuskich tłumaczeniach „Pana Tadeusza”. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Skibińska E., red., 2009: Przypisy tłumacza. Kraków, Księgarnia Akademicka.

Skwarczyńska S., 2013: Przekład i jego miejsce w literaturze i kulturze narodowej. W: P. de Bończa Bukowski, M. Heydel, red.: Polska myśl przekładoznawcza. Antologia. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 119—141.

Tokarz B., 2010: Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Venuti L., 2009: Przekład, wspólnota, utopia. M. Heydel, tłum. W: P. Bukowski, M. Heydel, red.: Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 265—293.

Virk T., 1991: Postmoderna in ‘mlada slovenska proza’. Maribor, Obzorja.

Virk T., 2010: Postmodernizem? Prej bi rekli, da korak naprej. „Sodobnost”, št. 3, s. 393—394.

Pobierz

Opublikowane : 2019-10-31


GawlakM. (2019). Od poezji „oszczędnej w słowa” do „trudnej” prozy dla dzieci. Przekłady literatury słoweńskiej w latach 2016—2017. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), 209-227. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.21

Monika Gawlak 
University of Silesia in Katowice  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0002-5107

dr, literaturoznawczyni, słowenistka, starszy wykładowca w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Bada XX-wieczną literaturę słoweńską oraz jej polskie przekłady. Przetłumaczyła z języka słoweńskiego teksty literackie i naukowe (m.in. poezję Barbary Simoniti; prozę Mihy Mazziniego, Polony Glavan, Roberta Šabca; artykuły Ireny Novak-Popov, Nikolaja Ježa, Any Makuc). Publikowała w Polsce i za granicą, m.in. w „Studium”, „Opcjach”, „Tekstualich”, „Przekładach Literatur Słowiańskich”, „Novej reviji”. Współorganizowała liczne wydarzenia promujące słoweńską kulturę w Polsce. Jest autorką monografii pt. Świat poetycki Gregora Strnišy (2012) oraz artykułów, m.in.: Tożsamość Čefura w przekładzie powieści Gorana Vojnovicia pt. „Čefurji raus!” w tłumaczeniu Tomasza Łukaszewicza (2012); Prevodi slovenske proze na Poljskem po letu 1991 (2014); O przekładzie tytułu (na podstawie prozy słoweńskiej) (2015).


Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).