Ponieważem się już obiecał… 
Ruchome końcówki czasownika w czasie przeszłymAbstrakt

The article discusses the examples of movable past verbs’ suffixes and their usages as described in four old manuals for teaching Polish as a foreign language. They have been confronted with the results of T. Rittel’s and A. Kowalska’s research, which proves that the authors of the old manuals reflected the Polish language of their times in their textbooks. They usually give one form of the past verb, treating it as a model, which was well justified in the case of a spoken language.


Słowa kluczowe

movable suffixes of past verbs; old manuals for teaching Polish as a foreign language

Bańko M., 2002, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa.

Jefimow R., 1970, Z dziejów języka polskiego w Gdańsku. Stan wiedzy o polszczyźnie w XVII wieku, Gdańsk.

Kowalska A., 1976, Ewolucja analitycznych form czasownika z imiesłowem na -ł w języku polskim, Katowice.

Rittel T., 1975, Szyk członów w obrębie form czasu przeszłego i trybu przypuszczającego, Wrocław.

Siuciak M., 2002, Koniugacja, w: Ostaszewska D., red., Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia, Katowice.

Urbańczyk S., red., 1978, Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Wrocław i in.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-29


DąbrowskaA. (2020). Ponieważem się już obiecał… 
Ruchome końcówki czasownika w czasie przeszłym. Postscriptum Polonistyczne, 19(1), 41-51. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10114

Anna Dąbrowska  anna.dabrowska@uwr.edu.pl
prof. zw. dr hab., Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3389-4111

Dyrektor Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego. Członkini Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego. Brała udział w tworzeniu polskiego systemu certyfikatowego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na lingwistyce kulturowej, dziejach nauczania języka polskiego jako obcego, polszczyźnie cudzoziemców oraz współczesnym języku polskim. Jest autorką kilku książek, m.in. Eufemizmy współczesnego języka polskiego (1993), Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie (1998), Język polski (1999), i stu kilkudziesięciu artykułów, a także redaktorką naukową czasopisma „Język a Kultura”.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).