Kidult (nie tylko) językowyAbstrakt

The article aims to analyse the phenomenon of kidult, that is, participating in life and culture combining elements that are typical for both children (kids) and adults. Postmodern cultural practices that glorify youth, flexibility, communicative strategies based on individualization, freedom of language, humour and effective communication are described in the article. The aim is to create an attractive and original utterance, while language rules are of secondary importance. Kidult as a conglomerate of many styles and socio­cultural patterns seems to be a fashionable element of contemporary lifestyle.

 


Słowa kluczowe

kidult; contemporary culture; youth speech; communicative strategies

Bauman Z., 2010, Przyczynek do fenomenologii roju, http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/Bauman­Przyczynek­do­fenomenologii­roju/menu­id-197.html [dostęp: 15.12.2015].

Bojar A., Mistrzak M., 2010, Maminsynek polski, „Wprost”, nr 43.

Brzezińska A. I. i in., 2011, Odroczona dorosłość – fakt czy artefakt, „Nauka”, nr 4.

Chaciński B., 2005, Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków.

Chmielik N., Sikorska M., Kuba Wojewódzki: Lubię mieć wrogów. Tylko miernoty ich nie mają, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,16848577,Kuba_Wojewodzki__Lubie_miec_wrogow__Tylko_miernoty.html [dostęp: 15.12.2015].

Chruszczowski P.P., 2011, Językoznawstwo antropologiczne, Wrocław.

Freund A. M., Nikitin J., Ritter J. O., 2009, Psychological consequences of longevity: The increasing importance of self­regulation in old age, „Human Development”, nr 52.

Gombrowicz W., 2012, Ferdydurke, Kraków.

Grabias S., 2003, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

Handke K., 2008, Socjologia języka, Warszawa.

Jesteś kidultem? To nowy trend, http://www.fakt.pl/kobieta/moda­i-uroda/czym­jest­kidult/cmxyx64 [dostęp: 21.05.2017].

Kajtoch W., 1999a, Odlotowe bez dwóch zdań! Kultura języka, stylu, perswazji w czasopismach dla młodzieży, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3–4.

Kajtoch W., 1999b, Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa, Kraków.

Kamińska M., 2011, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Poznań.

Karwatowska M., Szpyra­Kozłowska J., 2004, Dowcip i wulgarność – cechy rozmów uczniowskich prowadzonych za pośrednictwem SMS­ów, w: Kita M., Grzenia J., red., Dialog a nowe media, Katowice.

Kidult – ucieczka przed dorosłością czy modny styl życia, http://wazneiwazniejsze.piszecomysle.pl/2015/11/23/kidult­ucieczka­przed­dorosloscia­czy­sposob­na­modny­styl­zycia/ [dostęp: 21.05.2017].

Kiley D., 1993, Syndrom Piotrusia Pana. O nigdy nie dojrzewających mężczyznach, Warszawa.

Kowalikowa J., 2008, O wulgaryzmach w świadomości językowej młodzieży, „Poradnik Językowy”, z. 2.

Kozioł­Chrzanowska E., 2014, Antyprzysłowia, memy, antyslogany. Kontrmówienie jako strategia komunikacji, „Socjolingwistyka”, nr 28.

Kulawczuk J., 2008, Kontr­cool­tura, „Fronda”, nr 49.

Markiewka T., 2002, Karnawał z Bachtinem bez Bachtina. O zjawisku karnawalizacji we współczesnej humanistyce, w: Stoff A., Skubaszewska­Pniewska A., red., Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, Toruń.

Mead M., 2000, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa.

Misiuk W., 2016, Kidult – modny styl życia czy strach przed dorosłością, https://portal.abczdrowie.pl/kidult­modny­styl­zycia­czy­strach­przed­dorosloscia [dostęp: 20.05.2017].

Naruszewicz­Duchlińska A., 2007–2008, „Bo my odmieńcy musimy trzymać się razem…” O wizerunku odmienności w polskich internetowych listach dyskusyjnych, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, nr 3–4.

Ossowska K., Szkudlarek­Śmiechowicz E., 2014, Moda na słowo – analiza językowo­komunikacyjna napisów na T­shirtach, w: Jachimowska K., Kudra B., Szkudlarek­Śmiechowicz E., red., Słowo we współczesnych dyskursach, Łódź.

Ożóg K., 2002, Kod ograniczony wśród współczesnej polskiej młodzieży, „Polonistyka”, nr 9.

Ożóg K., 2008, Polszczyzna po roku 1989, „Sofia”, nr 8.

Piekot T., 2008, Język w grupie społecznej. Wprowadzenie do badań socjolektów, Wałbrzych.

Popkin R.H., Stroll A., 1994, Filozofia, przeł. Karłowski J., Leśniewski N., Przyłębski A., Poznań.

Rednika 2015, Co myślisz o nowej modzie na bycie kidultem?, http://zapytaj.onet.pl/Category/027,010/2,29085984,Co_myslisz_o_nowej_modzie_na_bycie_kidultem.html [dostęp: 21.05.2017].

Ritzer G., 2004, Magiczny świat konsumpcji, przeł. Stawowy L., Warszawa.

Rumińska M., 2007, Michała Bachtina teoria karnawalizacji języka, w: Mazur J., Rumińska M., red., Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, Lublin.

Saramonowicz A., 2015, Chłopcy, Warszawa.

Sawicka G., 2006, Język a konwencja, Bydgoszcz.

Sobolewska J., 2014, Przyjemność zdziecinnienia, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1602701,1,dorosli­czytaja­ksiazki­dla­mlodziezy.read [dostęp: 10.12.2015].

Sztyler A., 2014, Nastolatki 40+, http://www.elle.pl/lifestyle/artykul/nastolatki-40-1 [dostęp: 15.12.2015].

Świda­Zięba H., 2002, „Ja” a trudny świat, w: O dorastaniu, czyli kod buntu, Warszawa.

Święcicka O., 2012, Kiedy ty w końcu dorośniesz? Kuba Wojewódzki i inni, czyli o pokoleniu kidultów, http://natemat.pl/25647,kiedy­ty­w-koncu­dorosniesz­kuba­wojewodzki­i-inni­czyli­o-pokoleniu­kidultow [dostęp: 20.05.2017].

Tkaczyk P., Trendy w marketingu 2016, http://paweltkaczyk.com/pl/trendy­w-marketingu-2016/ [dostęp: 29.12.2015].

van Gennep A., 2006, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. Biały B., Warszawa.

Wileczek A., 2010, Pożyteczność „patologii”. Socjolekt młodzieżowy w perspektywie kognitywnej i edukacyjnej, w: Zbróg P., red., Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych: od leksyki do języka poezji, Kielce–Kraków.

Wileczek A., 2014, Oburzeni, znudzeni, z(a)wiedzeni. Semantyka buntu w socjolekcie młodzieżowym, „Socjolingwistyka”, nr 28.

Wódkowski A., 2012, Kult młodości z perspektywy naukowców, marketerów i konsultantów. Refleksje z badań, w: Kult młodości a trendy konsumenckie, Warszawa, http://rynkologia.pl/wp­content/uploads/2012/11/Kult_mlodosci_seminarium.pdf [dostęp: 11.12. 2016].

Zarembianka Z., 2015, Mężczyzna to wieczne dziecko, http://www.deon.pl/inteligentne­zycie/ psychologia­na­co­dzien/art,20,mezczyzna­to­wieczne­dziecko.html [dostęp: 11.12.2015].

Netografia

http://www.luxurymag.pl/382/nechte­vase­triko­promluvit­za­vas­tricka­s-nazorem/ [dostęp: 12.10.2015].

http://www.miejski.pl/ [dostęp: 21.05.2017].

http://nowewyrazy.uw.edu.pl/ [dostęp: 20.04.2017.

https://sprawnymarketing.pl/trendy­w-marketingu-2016/ [dostęp: 15.03.2016].

https://pl.wikiquote.org/wiki/Kuba_Wojew%C3%B3dzki#Inne [dostęp: 10.12.2015].

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/mlodosc­to­stan­ducha­w-kampanii­wojewodztwamalopolskiego­na­swiatowe­dni­mlodziezy­wideo [dostęp: 12.12.2015].

http://www.wolne­dziennikarstwo.pl/-277,Swir_czy_bohater [dostęp: 12.12.2015].

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-30


WileczekA. (2020). Kidult (nie tylko) językowy. Postscriptum Polonistyczne, 19(1), 179-196. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10134

Anna Wileczek  wileann@gmail.com
dr, Zakład Literatury i Kultury Języka, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9851-6114

Członkini m.in. Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz The International Association for Research in L1 Education. Zajmuje się analizą języka i dyskursu dzieci i młodzieży, dyskursem edukacyjnym oraz kompetencjami komunikacyjno­informacyjnymi najmłodszych. Jest autorką i współautorką monografii m.in.: Jest i więcej prawd w piśmie. Mickiewiczowskie zdania i uwagi w kontekście Biblii (1994), Świadectwa – ślady – znaki. Lapidarium jako strategia formy (2010), Szkolna (nie)komunikacja. Bariery w dyskursie wczesnoszkolnym (2015).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).