O roli bohatera w kreowaniu wywiadu prasowego 
(na przykładzie rozmów ze Sławomirem Mrożkiem)



Abstrakt

The article is of an analytical nature. The author explains the specificity of a press interview and the type of communication that is characteristic of this genre. She presents the participants of the interaction: the journalist and the interview hero. Here an unusual interview with Sławomir Mrożek published in „Duży Format” (addition to „Gazeta Wyborcza”) is recalled. The author refers to this text as an example of a game and specific communicative strategy. This example and fragments of some other interviews with Mrożek prove that the hero of the interview influences the creative character of the interview itself.


Słowa kluczowe

press interview; interview hero; communicative strategy; Sławomir Mrożek

Adams S., Hicks W., 2007, Wywiad dziennikarski, Kraków.

Awdiejew A., 1991, Strategie konwersacyjne (próba typologii), „Socjolingwistyka”, t. 11, Kraków.

Bauer Z., 2008, Wywiad. Gatunek i metoda, w: Bauer Z., Chudziński E., red., Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków.

Bielas K., 2010, Wywiad prasowy. Nie dla narcyzów, w: Skworz A., Niziołek A., red., Biblia dziennikarstwa, Kraków.

Boyd A., 2006, Dziennikarstwo radiowo­telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych, Kraków.

Grobel L., 2006, Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza, Warszawa.

Habrajska G., 2010, Sytuacja komunikacyjna w interakcji, w: Sawicka G., red., Sytuacja komunikacyjna i jej parametry, Bydgoszcz.

Jadacki J.J., 2002, Pragmatyczne funkcje milczenia, w: Handke K., red. Semantyka milczenia, t. 2, Warszawa.

Keeble R., 2006, The newspapers handbook, London–New York.

Kępa­Figura D., 2004, Gry językowe w komunikacji radiowej, w: Dybalska R., Kępa­Figura D., Nowak P., Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, Lublin.

Kita M., 1998, Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja, Katowice.

Kita M., 2002, Język przeprowadzającego wywiad a język udzielającego wywiadu, w: Gajda S., Rymut K., Żydek­Bednarczuk U., red., Język w przestrzeni społecznej, Opole.

Kita M., 2003, Syndrom Knocka, czyli czego językoznawca może się dowiedzieć, badając teksty wywiadów, w: Kita M., Grzenia J., red., Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, Katowice.

Kita M., 2005, „Historia konwersacyjna”. Case study: Bachtin w dialogu z Duwakinem, „Stylistyka”, t. XIV.

Koziołek R., 2015, Poeta strachu, w: tegoż, Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec.

Libera A., 2006, Słowo wstępne, w: Mrożek S., Baltazar. Autobiografia, Warszawa.

Małyska A., 2012, Strategie komunikacyjne we współczesnym dyskursie politycznym, Lublin.

Mrożek S., 2006, Baltazar. Autobiografia, Warszawa.

Niemczyńska M.I., 2013, Mrożek. Striptiz neurotyka, Warszawa.

Sobczak B., 2006, Wywiad telewizyjny na żywo. Charakterystyka gatunku, Poznań.

Stępień T., 1993, Wywiad, w: Pytasz M., red., Leksykon szkolny. Gatunki paraliterackie, publicystyczne i użytkowe, Gorzów Wielkopolski.

Szylko­Kwas J., 2013, Wywiad telewizyjny – cechy twórcze a norma gatunkowa, Warszawa.

Ślawska M., 2014, Formy dialogu w gatunkach prasowych, Katowice.

Wojtak M., 2004, Gatunki prasowe, Lublin.

Wojtak M., 2009, Kreatywność w wywiadzie a kreatywność wywiadu (na przykładzie przekazów prasowych), w: Książek­Bryłowa W., Duda H., Nowak M., red., Język polski. Współczesność. Historia, Lublin.

Worsowicz M., 2006, Gatunki prasowe. Poradnik dla uczniów i nie tylko…, Łódź.

Zdunkiewicz D., 2010, Akty mowy, w: Bartmiński J., red., Współczesny język polski, Lublin.

Pobierz


Opublikowane : 2020-10-30


ŚlawskaM. (2020). O roli bohatera w kreowaniu wywiadu prasowego 
(na przykładzie rozmów ze Sławomirem Mrożkiem). Postscriptum Polonistyczne, 19(1), 212-230. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10140

Magdalena Ślawska  magdalena.slawska@us.edu.pl
dr, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4265-6708

ęzykoznawczyni. Stopień naukowy doktora uzyskała na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Filologicznym w 2012 roku. Absolwentka filologii polskiej i politologii ze specjalnością dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Od 2006 roku pracuje w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jako doktorantka realizowała pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Kity grant promotorski przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorką monografii Formy dialogu w gatunkach prasowych (2014) oraz współredaktorką trzech tomów pt. Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną (t. 1 – 2012, t. 2 i 3 – 2013). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień genologii lingwistycznej ze szczególnym uwzględnieniem gatunków dziennikarskich, pragmatyki i stylistyki tekstów prasowych, problematyki konwergencji gatunków medialnych oraz świadomości gatunkowej nadawców i odbiorców mediów. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.





Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).