„Jest nas coraz więcej 
i coraz więcej będzie nas umierać”. 
O Grochowie Andrzeja StasiukaAbstrakt

Andrzej Stasiuk’s collection of short stories Grochów (2012) is a sentimental reminiscence of the author’s childhood and youth. Stasiuk recalls events from the past: happiness and ease are replaced by pain, loneliness, sickness and death. The author of the article explains how the feeling of emptiness and loss is created by the writer, for whom the idea of loss is the main theme of the book. The aim of the text is to interpret Grochów, according to the category of trauma and the attempt to present Stasiuk’s creativity through the torments of the past.


Słowa kluczowe

Andrzej Stasiuk; trauma; past; loss

Augé M., 2009, Formy zapomnienia, przeł. Turczyn A., Kraków.

Bieńczyk M., 2012, Krótka książka o umieraniu, „Przekrój”, nr 15.

Brzezińska M., 2012, Tanatologia codzienna, „Wyspa”, nr 2.

Caruth C., 2015, Traumatyczne przebudzenia (Freud, Lacan i etyka pamięci), w: Łysak T., red., Antologia studiów nad traumą, przeł. Bilczewski T. i in., Kraków.

Czempka­Wewióra M., 2011, „Pisanie z pamięci” – strategie narracyjne we współczesnej literaturze autobiograficznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 2.

Franaszek A., 2012, Popiół nad lasem: Stasiuk o czułości, „Tygodnik Powszechny”, nr 15.

Ignatiuk E., 2013, Totemy i fetysze, „Akcent”, nr 1.

Krzymianowski G., 2012, „Bo przecież nie od razu jesteśmy śmiertelni”, „Twórczość”, nr 10.

Majcherek J., 2012, Towarzystwo śmierci, „Zeszyty Literackie”, nr 2.

Okupnik M., 2012, Fenomen pamięci. O trudnościach badań narracji autobiograficznych o utracie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 41.

Orski M., 2012, Umykanie nicości, „Nowe Książki”, nr 7.

Piętniewicz M., 2012, Metafizyka pamięci, „Nowa Dekada Literacka”, nr 1–2.

Rojek P., 2011, „Coś musi zostać odrzucone, by to, co pozostało, zyskało na znaczeniu”. Prozy środkowoeuropejskie Andrzeja Stasiuka – zatrata i odzyskanie, w: Jarzębski J., Momro J., red., Ćwiczenia z rozpaczy. Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, Kraków.

Sobolewska J., 2012, Elegia dla przyjaciół, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1525465,1,recenzja­ksiazki­andrzej­stasiuk­grochow.read [dostęp: 13.05.2016].

Stasiuk A., 2012, Grochów, Warszawa.

Widera­Wysoczańska A., 2011, Istota traumy prostej i złożonej, w: Widera­Wysoczańska A., Kuczyńska A., red., Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje, Warszawa.

Widera­Wysoczańska A., Kuczyńska A., 2011, Wprowadzenie do problematyki interpersonalnej traumy, w: tychże, red., Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje, Warszawa.

Życie to jednak strata jest. Andrzej Stasiuk w rozmowach z Dorotą Wodecką, 2015, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-30


ŻórawskaN. (2020). „Jest nas coraz więcej 
i coraz więcej będzie nas umierać”. 
O Grochowie Andrzeja Stasiuka. Postscriptum Polonistyczne, 19(1), 243-257. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10142

Natalia Żórawska  n.e.zorawska@gmail.com
mgr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6071-5724

Doktorantka w Zakładzie Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Magister filologii polskiej (dwóch specjalności: nauczycielskiej oraz nauczania polonistycznego wśród cudzoziemców). Szkice i recenzje publikowała w tomach zbiorowych na łamach takich pism, jak: „Tematy i Konteksty”, „Czytanie Literatury”, „artPAPIER”. Zajmuje się literaturą polską wydawaną po 1989 roku.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).