Półka filmowa 2016 (i trochę 2017)Abstrakt

The article summarises the 2016 film season and mentions a few films that have been released in 2017. The author presents the advantages and disadvantages of certain films regarded as material to Polish culture. The article describes the following movies: Jarocin, po co wolność?, Jestem mordercą, Maria Curie, Ostatnia rodzina, Planeta singli, Powidoki, Smoleńsk, Szczęście świata, Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, Wołyń, Wszystko gra, Za niebieskimi drzwiami, Zaćma.


Słowa kluczowe

contemporary Polish cinema; Polish movie market; Polish films; Polish movie

Filmografia

Jarocin, po co wolność?, reż. i scen.: Marek Gajczak, Leszek Gnoiński, zdj.: Marek Gajczak, Wojciech Słota, Jerzy Pawleta.

Jestem mordercą, reż. i scen.: Maciej Pieprzyca, zdj.: Paweł Dyllus, wyst.: Mirosław Haniszewski, Arkadiusz Jakubik, Agata Kulesza, Magdalena Popławska, Piotr Adamczyk.

Maria Curie, reż.: Marie Noëlle, scen.: Marie Noëlle, Andrea Stoll, zdj.: Michał Englert, wyst.: Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling, Izabela Kuna.

Ostatnia rodzina, reż.: Jan P. Matuszyński, scen.: Robert Bolesto, zdj.: Kacper Fertacz, wyst.: Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Aleksandra Konieczna, Andrzej Chyra.

Planeta singli, reż.: Mitja Okorn, scen.: Mitja Okorn i inni, zdj.: Tomasz Madejski, wyst.: Maciej Stuhr, Agnieszka Więdłocha, Piotr Głowacki, Weronika Książkiewicz, Tomasz Karolak.

Powidoki, reż.: Andrzej Wajda, scen.: Andrzej Mularczyk, zdj.: Paweł Edelman, wyst.: Bogusław Linda, Zofia Wichłacz, Bronisława Zamachowska, Krzysztof Pieczyński.

Smoleńsk, reż.: Antoni Krauze, scen.: Antoni Krauze i inni, zdj.: Michał Pakulski, wyst.: Beata Fido, Lech Łotocki, Aldona Struzik, Maciej Półtorak, Jerzy Zelnik.

Szczęście świata, reż. i scen.: Michał Rosa, zdj.: Marcin Koszałka, wyst.: Karolina Gruszka, Mateusz Lickindorf, Grzegorz Palkowski, Krzysztof Stroiński, Dariusz Chojnacki.

Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, reż.: Maria Sadowska, scen.: Krzysztof Rak, zdj.: Michał Sobociński, wyst.: Magdalena Boczarska, Eryk Lubos, Justyna Wasilewska, Piotr Adamczyk.

Wołyń, reż. i scen.: Wojciech Smarzowski, zdj.: Piotr Sobociński junior, wyst.: Michalina Łabacz, Arkadiusz Jakubik, Vasili Vasylyk, Adrian Zaremba, Izabela Kuna.

Wszystko gra, reż.: Agnieszka Glińska, scen.: Marta Konarzewska, Agnieszka Glińska, zdj.: Paweł Edelman, wyst.: Kinga Preis, Eliza Rycembel, Stanisława Celińska, Sebastian Fabijański.

Za niebieskimi drzwiami, reż.: Mariusz Palej, scen.: Adam Wojtyszko, Magdalena Nieć, Katarzyna Stachowicz­Gacek, zdj.: Witold Płóciennik, wyst.: Dominik Kowalczyk, Ewa Błaszczyk, Magdalena Nieć, Michał Żebrowski.

Zaćma, reż. i scen.: Ryszard Bugajski, zdj.: Arkadiusz Tomiak, wyst.: Maria Mamona, Małgorzata Zajączkowska, Janusz Gajos, Marek Kalita.

Literatura

Tambor A., 2014, Półka filmowa 2013–2014, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1.

Tambor A., 2016, Półka filmowa 2015, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1.

Netografia

Adamski Ł., 2016, „Jestem mordercą”. Znakomity dramat policyjny, http://wpolityce.pl/kultura/314054-jestem­morderca­znakomity­dramat­policyjny­recenzja [dostęp: 12.02.2017].

Fijołek M., 2016, „Zaćma” to film kulawy pod wieloma względami. Brystygierowa została przedstawiona płytko i ryzykownie, http://wpolityce.pl/kultura/316866-zacma­to­film­kulawy­pod­wieloma­wzgledami­brystygierowa­zostala­przedstawiona­plytko­i-ryzykownie­recenzja [dostęp: 16.02.2017].

Grygiel J., 2016, „Ostatnia rodzina” to film absolutnie poruszający, http://www.spidersweb.pl/rozrywka/2016/09/27/ostatnia­rodzina­recenzja [dostęp: 12.02.2017].

Guszkowski P., 2016, „Ostatnia Rodzina”. Zwala z nóg, http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,20757241,148674,-Ostatnia­Rodzina---Zwala­z-nog--RECENZJA-.html [dostęp: 12.02.2017].

Kostrzewa D., 2016, Stranger Things, http://www.filmweb.pl/reviews/Stranger+Things-19328 [dostęp: 21.02.2017].

Muszyński Ł., 2016, Z innej planety, http://www.filmweb.pl/reviews/Z+innej+planety-18298 [dostęp: 12.02.2017].

Siennica A., 2016, Powidoki – recenzja filmu, https://naekranie.pl/recenzje/powidoki­recenzja­filmu [dostęp: 12.02.2017].

http://film.wp.pl/ostatnia­rodzina­sama­prawda­czy­stek­klamstw­o-rodzinie­beksinskich­kontrowersje­wokol­filmu-6042172465402498a [dostęp: 12.02.2017].

http://filmpolski.pl/fp/index.php?film=1224594 [dostęp: 16.02.2017].

http://filmpolski.pl/fp/index.php?film=1240319 [dostęp: 12.02.2017].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrast_nast%C4%99pczy [dostęp: 12.02.2017].

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wojciech­smarzowski­o-wolyniu­to­film­przeciwkoskrajnemu­nacjonalizmowi/gwwkr6 [dostęp: 12.02.2017].

https://www.pisf.pl/rynek­filmowy/box­office/filmy­polskie [dostęp: 16.02.2017].

http://www.telemagazyn.pl/artykuly/karolina­gruszka­jako­maria­sklodowska­curie­zobacz­zdjecia­z-planu­filmu­maria­curie­zdjecia-48853.html [dostęp: 12.02.2017].

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-30


TamborA. (2020). Półka filmowa 2016 (i trochę 2017). Postscriptum Polonistyczne, 19(1), 275-288. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10144

Agnieszka Tambor  tamboragnieszka@gmail.com
dr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1536-8986

Kulturoznawczyni. Jej zainteresowania związane są przede wszystkim ze współczesnym kinem polskim i możliwościami wykorzystania go w nauczaniu cudzoziemców. Te zagadnienia były także tematem jej rozprawy doktorskiej. Jest autorką książki Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien (2012) oraz cyklu artykułów Półka filmowa publikowanych na łamach „Postscriptum Polonistycznego”. Opracowała również 8. tom serii Czytaj po polsku, zawierający przystosowane do celów glottodydaktycznych opowiadania Zofii Nałkowskiej Przy torze kolejowym oraz Tadeusza Borowskiego Proszę państwa do gazu wraz z zestawami ćwiczeń i zadań do tych tekstów.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).