Półka literacka 2016Abstrakt

The article presents the most important and the most interesting prose and poetry publications that appeared in 2016. Last year was marked by the dominance of well­known authors (such as Joanna Bator, Anna Dziewit­Meller, Gaja Grzegorzewska, Jerzy Sosnowski, Szczepan Twardoch, Zośka Papużanka, Andrzej Busza, Tadeusz Dąbrowski, Marcin Świetlicki or Eugeniusz Tkaczyszyn­Dycki) and proved that books that consider identity problems or facing the demons of the past can attract positive responses from readers.


Słowa kluczowe

Polish prose and poetry after 1989; readers' preferences; publishing market; identity; past

Drzewucki J., 2017, Życie w formie tekstu, „Twórczość”, nr 1.

Kurkiewicz J., 2016, Nowość tygodnia: miłość (zakazana) i śmierć (nieuchronna), „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75410,19993913,ksiazki­tygodnia­nowy­kryminal­gai­grzegorzewskiej­i-kamasutra.html [dostęp: 1.05.2016].

Miłość w czasach facebooka. Z Tadeuszem Dąbrowskim rozm. Aleksandra Kozłowska, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,20221199,milosc­w-czasach­facebooka.html [dostęp: 25.01.2017].

Nowacki D., 2016, Genetyczna życzliwość, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75410,19977439,powiesc­sen­sow­jerzego­sosnowskiego­genetyczna­zyczliwosc.html [dostęp: 30.12.2016].

Sobolewska J., 2016, Życie według rozkładu jazdy, „Polityka”, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1653934,1,recenzja­ksiazki­zoska­papuzanka­on.read [dostęp: 3.01.2017].

Szybowicz E., 2017, Tabloid jest w nas, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,21096888,rok­krolika­joanny­bator­tabloid­jest­w-nas.html [dostęp: 8.02.2017].

Śliwiński P., 2016, Świetlicki i jego „Drobna zmiana”. Poeta celnie punktuje hipokryzję i bezmyślność, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/7,75410,20849466,drobna­zmiana­czyli­swietlicki­w-formie.html [dostęp: 7.02.2017].

Varga K., 2017, Bolo powraca, czyli Polska według Twardocha, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,20790368,bolo­powraca­czyli­polska­wedlug­twardocha­varga­o-powiesci.html [dostęp: 8.02.2017].

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-30


NęckaA. (2020). Półka literacka 2016. Postscriptum Polonistyczne, 19(1), 289-302. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10145

Agnieszka Nęcka  agnieszka.necka@us.edu.pl
dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0874-0295

Krytyk literacki współpracujący m.in. z „artPAPIEREM”, „Nowymi Książkami”, „Pograniczami”, „Twórczością”; autorka książek: Granice przyzwoitości. Doświadczenie intymności w prozie najnowszej (2006), Starsze, nowsze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku (2010), Cielesne o(d)słony. Dyskursy erotyczne w polskiej prozie po 1989 roku (2011), Co ważne i ważniejsze. Notatki o prozie polskiej XXI wieku (2012), Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych (2013), Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku (2015). Redaktor działu krytyki literackiej w „Postscriptum Polonistycznym”. Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2009).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).