W ciemnościach tunelu, 
czyli o zjawisku leksykalnego plateauAbstrakt

Level B (Independent user) is a specific stage in the process of language education because it consists of two completely different levels of language proficiency. The objectives and content of teaching on B1 level (Threshold or intermediate) and B2 (Vantage or upper intermediate) are incompatible when it comes to quantity and quality. It is necessary to choose different methods of teaching/learning at B2 level, otherwise the progress in learning can be slowed (the language learning plateau). The aim of the article is to present the specifics of learning vocabulary at B2 (Vantage or upper intermediate) level and provide some didactic strategies that can help teachers to minimize the plateauing of language learning and its effects. They can also help students in learning new vocabulary effectively.


Słowa kluczowe

B2 level; learning curve; vocabulary learning plateau; enlarging vocabulary; formfocused teaching; lexical interference

Barker D., 2007, A personalized approach to analyzing ‘cost’ and ‘benefit’ in vocabulary selection, „System”, No. 35.

Chodkiewicz H., 2000, Vocabulary Acquisition form the Written Context, Lublin.

Coady J. i in., 1993, High Frequency Vocabulary and Reading Proficiency in ESL Readers, w: Huckin T., Haynes M., Coady J., eds., Second Language Reading and Vocabulary Learning, New Jersey.

Cobb T., Horst M., 2004, Is there room for an AWL in French?, w: Bogaards P., Laufer B., eds., Vocabulary in a Second Language: Selection, Acquisition and Testing, Amsterdam.

Craik F.I.M., Lochhart R., 1972, Levels of processing: A framework for memory research, „Journal of Verbal Learning”, No. 11.

Dakowska M., 2001, Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Warszawa.

Dźwierzyńska E., 2011, Sposoby optymalizacji przyswajania materiału leksykalnego w procesie nauczania języka obcego, Rzeszów.

van Ek J., Trim J., 1975, 1991, Threshold Level English, Strasbourg.

Elgort I., 2011, Deliberate learning and vocabulary acquisition in a second language, „Language Learning”, No. 2 (62).

Elgort I., Nation I.S.P., 2010, Vocabulary learning in a second language: Familiar answers to new questions, w: Seedhouse P., Walsh S., Jenks C., eds., Conceptualizing “Learning” in Applied Linguistics, Houndmills.

Ellis N.C., 2008, Usage­based and form­focused language acquisition, w: Robinson P., Ellis N.C., eds., Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition, New York.

Gałkowski B., 2006, Kompetencja formuliczna a problem kultury i tożsamości w nauczaniu języków obcych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 4.

Gaskell M.G., Dumay N., 2003, Lexical competition and the acquisition of novel words, „Cognition” No. 89.

Grabe W., 2002, Reading in a second language, w: Kaplan R., ed., The Oxford Handbook of Applied Linguistics, Oxford.

Gu P., 2003, Fine brush and freehand: the vocabulary­learning art of two successful Chinese learners, „TESOL Quarterly”, No. 37.

Hulstijn J.H., 2003, Incidental and intentional learning, w: Doughty C.J., Long M.H, eds., The Handbook of Second Language Acquisition, Blackwell.

Janowska I. i in., red., 2011, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.

Jullian P., 2000, Creating word meanings awareness, „ELT Journal”, No. 1.

Komorowska H., 1988, Ćwiczenia przedkomunikacyjne: leksyka, w: Komorowska H., red., Ćwiczenia komunikacyjne w nauce języka obcego, Warszawa.

Kurcz I., red., 1995, Pamięć, uczenie się, język, Warszawa.

Laufer B., 2005, Focus on form in second language vocabulary acquisition, w: Foster­Cohen H., Garcia­Mayo M.P., Cenoz J., eds., EUROSLA Yearbook 5, Amsterdam.

Laufer B., Goldstein Z., 2004, Testing vocabulary knowledge: Size, strength, and computer adaptiveness, „Language Learning”, No. 54.

Lewis M., 1993, The Lexical Approach, London.

Lewis M., 1997, Implementing the Lexical Approach, London.

Lipińska E., Seretny A., red., Mediacja w kształceniu językowym (w przygotowaniu).

Michéa R., 1950, Vocabulaire et culture, „Les Langues Modernes”, No 195.

Nagy W.E., 2007, Metalinguistic awareness and the vocabulary – comprehension connection, w: Wagner R.K., Muse A.E., Tannenbaum K., eds., Vocabulary Acquisition. Implications for Reading Comprehension, New York, London.

Nagy W.E. i in., 1997, Linguistic transfer and the use of context by Spanish­English bilinguals, „Applied Psycholinguistics”, No. 18.

Nation I.S.P., 2001, Learning Vocabulary in Another Language, Cambridge.

Nation I.S.P., 2007, The four strands, „Innovation in Language Learning and Teaching”, No. 1.

Pawlak M., 2011, red., Autonomia w nauce języka obcego – uczeń a nauczyciel, Poznań–Kalisz–Konin.

Pawley A., Syder F., 1983, Two puzzles for linguistic theory: Native­like selection and native­like fluency, w: Richards J.C., Schmidt R., eds., Language and Communication, Harlow.

Rada Europy: Coste D., North B., Sheils J., Trim J., 2003, Europejski system opisu kształcenia językowego: nauczanie, uczenie się, ocenianie, przeł. Martyniuk W., Warszawa.

Read J., 2012, Some resources in vocabulary assessment, LARC/CALPER Webinar, February 19, 2014 (handout).

Richards J.C., 2008, Moving Beyond the Plateau, Cambridge.

Rittel T., 1993, Metodologia lingwistyki edukacyjnej: rozwój języka, Kraków.

Schmidt R., 1990, The role of consciousness in second language learning, „Applied Linguistics”, No. 11.

Seretny A., 2011, Podejście leksykalne Michaela Lewisa a glottodydaktyka polonistyczna, „LingVaria”, nr 1.

Seretny A., 2013a, Funkcja czytania ekstensywnego w procesie kształcenia językowego, w: Mazur J., Małyska A., Sobstyl K., red., Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo­kulturowych i potrzeb społecznych, t. 2, Lublin.

Seretny A., 2013b, Czytanie ekstensywne, czyli sposób na efektywne rozwijanie kompetencji leksykalnej uczących się, w: Achtelik A., Tambor J., red., Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, Katowice.

Seretny A., 2015, Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.

Seretny A., Przekład wewnątrzjęzykowy w dydaktyce języka obcego (w przygotowaniu).

Sinclaire J., 1991, Corpus, Concordance, Collocation, Oxford.

Swain M., 1985, Communicative competence: some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development, w: Gass S., Madden C., eds., Input in Second Language Acquisition, Rowley, MA.

Swain M., 2000, The output hypothesis and beyond: Mediating acquisition through collaborative dialogue, w: Lantolf J.P., ed., Sociocultural Theory and Second Language Learning, Oxford.

Tinkham T., 1997, The effects of semantic and thematic clustering on the learning of second language vocabulary, „Second Language Research”, No. 13.

Netografia

Waring R., 2010, Researching Vocabulary Acquisition in Extensive Reading, http://www.robwaring.org/presentations [dostęp: 15.11.2012].

Yi F., Plateau of EFL Learning: A Psycholinguistic and Pedagogical Study,

http://www.atwlkc.nbu.edu.cn/jpkc_nbu/daxueyingyu/download/014.pdf [dostęp: 19.09.2014].

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-02


SeretnyA. (2020). W ciemnościach tunelu, 
czyli o zjawisku leksykalnego plateau. Postscriptum Polonistyczne, 16(2), 89-106. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10214

Anna Seretny  anna.barbara.seretny@uj.edu.pl
dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5377-4881

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z nauczaniem i uczeniem się słownictwa w języku obcym, leksykografią pedagogiczną oraz dydaktyką języka odziedziczonego. Jest autorką dwóch monografii Definicje i definiowanie (1998) oraz Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych (2011), a także ćwiczeń rozwijających sprawność czytania Kto czyta – nie błądzi (2006), Per aspera ad astra (2008) oraz obrazkowego słownika języka polskiego A co to takiego? (2003). Wraz z E. Lipińską napisała monografię ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005) i współredagowała m.in. zbiór Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (2006).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).