Dydaktyka kultury a podejście ukierunkowane 
na działanie w nauczaniu języka polskiego jako obcegoAbstrakt

The aim of the article is to discuss the possibilities of using the concept of task­based teaching and its methodology to improve intercultural competencies of people learning Polish as a foreign language. The author of the article claims that such methods and strategies within CERF can be extremely effective in improving intercultural competencies. The article concludes with a list of tasks suggested by the author as suitable to achieve this goal.


Słowa kluczowe

intercultural competence; taskbased teaching; task

Aleksandrowicz­-Pędich L., 2005, Międzykulturowość na lekcjach języków obcych, Białystok.

Berner H., 2006, Współczesne kierunki pedagogiczne, w: Śliwerski B., red., Pedagogika 1. Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk.

Candlin C., 2009, Towards Task­Based Language Learning, w: Van den Branden K., Bygate M., Norris J.M., eds., Task­Based Language Teaching. A Reader, Amsterdam–Philadelphia.

Garncarek P., 2010, Kanon, kompendium czy przestrzeń – o nie tylko polskich problemach z nauczaniem cudzoziemców rodzimej kultury, w: Garncarek P., Kajak P., Zieniewicz A., red., Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa.

Gębal P., 2010, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców, Kraków.

Habermas J., 1999, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, Racjonalność działania a racjonalność społeczna, Warszawa.

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.

Janowska I. i in., red., 2011, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.

Kowalewski J., 2012, Miejsce kultury popularnej w kanonie kultury polskiej proponowanej cudzoziemcom – spojrzenie od strony programu kulturowego w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Garncarek P., Kajak P., red., Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa.

Kroeber A., 2002, Istota kultury, Warszawa.

Kwiatkowska A., Grzymała­-Moszczyńska H., 2008, Psychologia międzykulturowa, w: Strelau J., Doliński D., red., Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Gdańsk.

Lewowicki T., 2002, W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej, w: Malewska E., Śliwerski B., red., Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, Kraków.

Melosik Z., 2002, Młodzież w kulturze współczesnej. Paradoksy pop­tożsamości, w: Malewska E., Śliwerski B., red., Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, Kraków.

Miodunka W.T., 2004, Czy kultura polska była traktowana po macoszemu w nauczaniu języka polskiego jako obcego? Rozważania na marginesie książki Anny Burzyńskiej, w: tegoż, red., Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, Kraków.

Pfeiffer W., 2001, Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań.

Rada Europy: Coste D., North B., Sheils J., Trim J., 2003, Europejski system opisu kształcenia językowego: nauczanie, uczenie się, ocenianie, przeł. Martyniuk W., Warszawa.

Torenc M., 2007, Nauczanie międzykulturowe – implikacje glottodydaktyczne, Wrocław.

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-02


BaranM. (2020). Dydaktyka kultury a podejście ukierunkowane 
na działanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Postscriptum Polonistyczne, 16(2), 185-194. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10221

Marzena Baran  marzenka.baran89@gmail.com
doktorantka, Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6985-435X

Magister filologii polskiej, glottodydaktyk, lektorka języka polskiego związana z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół nauczania kultury i literatury w języku polskim jako obcym/drugim oraz podejścia ukierunkowanego na działanie, metodyki zadaniowej, komunikacji międzykulturowej.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).