Kalifornijska flânerie w powieści Karoliny Waclawiak How to Get into the Twin Palms


Abstrakt

W odróżnieniu do większości powieści imigracyjnych tworzonych przez współczesne pisarki polsko-amerykańskie How to Get into the Twin Palms Karoliny Waclawiak nie koncentruje się na kwestiach dotyczących asymilacji z kulturą amerykańską, ale opisuje doświadczenia związane z etnicznym crossdressingiem. Waclawiak, przedstawicielka tzw. pokolenia półtora – polskich imigrantów z fali Solidarności lat 80., rewolucjonizuje narrację emigracyjną, ukazując losy Zosi – mieszkającej w Los Angeles Amerykanki polskiego pochodzenia, która pragnie stać się Rosjanką. Dziewczyna chciałaby otrzymać bilet wstępu do tajemniczego i pociągającego rosyjskiego klubu nocnego. Przemiana bohaterki w Anyę idzie w parze z jej eksploracją Miasta Aniołów, postmodernistycznego megalopolis neonów i sięgających po horyzont chodników. W ten sposób Zosia/Anya staje się kalifornijską flâneuse, obserwatorką miasta określanego jako najczęściej fotografowane, lecz najmniej fotogeniczne w Stanach Zjednoczonych. Głównym celem artykułu jest zbadanie kalifornijskiej flânerie ukazanej w powieści Waclawiak. Spacerując ulicami miasta, narratorka-flâneuse zastanawia się nad rodzimą (polską) kulturą, podkreśla swój status imigranckiego outsidera, zagłębia się w kwestie obcości i defamiliaryzacji. Można więc przyjąć, że sama flânerie przyczynia się do przemiany bohaterki Waclawiak.


Słowa kluczowe

flânerie; Los Angeles; tożsamość polsko-amerykańska; gentryfikacja; Karolina Waclawiak

Andersen T., 2014, Los Angeles plays itself – A documentary, DVD, The Cinema Guild.

Banham R., 2009, Los Angeles: The architecture of four ecologies, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

Bauman Z., 1994, Desert spectacular, in: Tester K., ed., The flaneur, London and New York: Routledge, 138–157.

Borchard K., 2003, From flanerie to pseudo-flanerie: The postmodern tourist in Las Vegas, “Studies in Symbolic Interaction”, no 26, 191–213.

Cuff D., 2000, The provisional city: Los Angeles stories of architecture and urbanism, Cambridge, London: The MIT Press.

Frisby D., 2001, Cityscapes of modernity, London: Polity Press.

Kozaczka G.J., 2018, Rekonstrukcja tożsamości w polskiej prozie migracyjnej początku XXI wieku: Rozterki pokolenia 1,5 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, in: Kolenda Z., Chudzio H., Praszałowicz D., eds., Inteligencja polska w świecie, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 251–258.

Paetzold H., 2001, Rethinking key-concepts of modern urban culture: Flanerie and the city as theatre, in: Diaconu M., Heuberger E., Mateus-Berr R., and Vosicky L.M., eds., Senses and the City: An interdisciplinary approach to urban sensescapes, Berlin: Lit, 33–48.

Price J., 2006, Thirteen ways of seeing nature in L.A., “Believer”, no 33, https://believermag.com/thirteen-ways-of-seeing-nature-in-la/ [access: 10.12.18].

Shields R., 1994, Fancy footwork: Walter Benjamin’s notes on flânerie, in: Tester K., ed., The flaneur, London and New York: Routledge, 61–81.

Tester K., 1994, Introduction, in: Tester K., ed., The flaneur, London and New York: Routledge, 1–21.

Trivundza, I.T., 2011, Dragons and arcades: Towards a discursive construction of the flaneur, in: Trivundza I.T., Carpentier N, Nieminen H., Pruulmann-Venerfeldt P., Kilborn R., Sundin E., and Olsson T., eds., Critical perspectives on the European mediasphere, Ljubljana: Faculty of Social Sciences, Založba FDV, 71–81.

Vilder A., 2009, Foreword to the 2000 edition; Los Angeles: City of the immediate future, in: Banham R., ed., Los Angeles: The architecture of four ecologies, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, xxxiii–xlix.

Waclawiak K., 2012, How to get into the Twin Palms, Columbus, OH: Two Dollar Radio.


Opublikowane : 2021-06-30


CaputaS. (2021). Kalifornijska flânerie w powieści Karoliny Waclawiak How to Get into the Twin Palms. Postscriptum Polonistyczne, 27(1), 155-169. https://doi.org/10.31261/https://doi.org/10.31261/PS_P.2021.27.09

Sonia Caputa  sonia.caputa@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8190-2767

Sonia Caputa currently works as Assistant Professor in the Department of American and Canadian Studies at the University of Silesia. She holds a Ph.D. in American literature from the same university, she is a fellow of 2014 and 2016 Salzburg Seminar American Studies Association Symposium, a participant of the summer Fulbright scholarship “The United States Department of State 2015 Institute on Contemporary U.S. Literature” (University of Louisville, Kentucky) and a member of the Polish Association for American Studies. She is a guest co-editor of RIAS Online Journal (Review of International American Studies Association: Wor(l)ds Apart: Navigating Differences, and a co-editor of the upcoming volume of Grand Themes of American Literature: Love (Silesian University Press). She teaches contemporary American ethnic literature and the survey courses of the history of American literature, her interests include but are not limited to: ethnicity, assimilation as well as stereotypes in literature and films.


Copyright (c) 2021 Postscriptum Polonistyczne

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).