Chodząc w kółko. Krajobrazowe opowieści


Abstrakt

W swoim artykule autorka opisuje, w jaki sposób piesze wędrówki przyczyniły się do powstania jej powieści Call of the Undertow wydanej w 2013. Nawiązując również do swojej wcześniejszej książki – Doubling Back: Ten Paths Trodden in Memory, pokazuje, że powrót na znane już szlaki może stać się inspiracją do powstania dzieła z pogranicza „wspomnień, trawelogu i literackiej medytacji”.

W obu książkach Cracknell w złożony sposób przygląda się przyrodzie, historii społecznej, lokalnym społecznościom i ich wewnętrznym układom, przyjmując w swoich książkach metody badawcze, które wyjaśnia w niniejszym artykule. Fascynują ją światy graniczne i odkrywanie jednostkowych historii kobiet, które mają odwagę podważać zasadność granic i podziałów. Dla Cracknell, ruch jest niezbędnym elementem w procesie twórczym, a w Doubling Back staje się on wręcz głównym tematem jej rozważań. W „Chodząc w kółko: Krajobrazowe opowieści”, autorka zadaje pytanie o rodzaj tekstu, który pozwala na bardziej cielesne doświadczenie podróżnicze, zastanawiając się również, czy czytelnik sam powinien być
wędrowcem, aby lepiej i pełniej zrozumieć relacje z odbywanych przez innych podróżników pieszych wypraw.


Słowa kluczowe

wędrówka; przyrodopisarstwo; podróżniczki

Cocker M., 2015, Death of the naturalist: Why is the ‘new nature writing’ so tame?, “The New Statesman”, 17 June 2015, https://www.newstatesman.com/culture/2015/06/death-naturalist-why-new-nature-writing-so-tame [accessed on: 16 September 2017].

Cox R., 2014, Review of “Doubling back: Ten paths trodden in memory,” “The Scotsman”, 25 May 2014, https://www.scotsman.com/lifestyle/culture/books/review-doubling-ba ck-ten-paths-trodden-in-memory-1-3422356 [accessed on: 16 September 2017].

Cracknell L., 2013, Call of the undertow, Glasgow: Freight Books.

Cracknell L., 2014, Doubling back: Ten paths trodden in memory, Glasgow: Freight Books.

Cracknell L., 2016, Going solo, “WalkHighlands: Promoting Walking in Scotland”, 26 May, https://www.walkhighlands.co.uk/news/going-solo/0014954/ [accessed on: 16 September 2017].

Cracknell L., 2015, The indoor outdoor writer, “The Bottle Imp”, 17 June, https://www.thebot tleimp.org.uk/2015/06/the-indoor-outdoor-writer/ [accessed on: 16 September 2017].

Cracknell L., ed., 2009, A wilder vein, Port of Ness, Scotland: Two Ravens Press.

Hinch J., 2013, Nature writing is over, “Salon”, 28 July 2013, https://www.salon.com/2013/07/28/wild_might_take_place_outdoors_but_its_far_from_a_wilderness_memoir_partner/ [accessed on: 16 September 2017].

Jamie K., 2008, A lone enraptured male, “The London Review of Books”, no 30/5, https://www.lrb.co.uk/v30/n05/kathleen-jamie/a-lone-enraptured-male [accessed on: 16 September 2017].

Langlois K., 2017, Stop telling women not to go into the backcountry alone, “Adventure Journal”, 21 March 2017, https://www.adventure-journal.com/2017/03/stop-telling-w omen-not-to-go-into-the-backcountry-alone/ [accessed on: 16 September 2017].

Macdonald H., 2014, H Is for Hawk, New York: Vintage.

Mares C., Linda Cracknell’s “Call of the undertow” and the cartographic imagination, Unpublished paper presented at the “Space and Place Conference”, Oxford University, September 2016, Oxford, http://www.academia.edu/34947823/Linda_Cracknells_Call_of_the_Undertow_and_the_Cartographic_Imagination [accessed on: 16 September 2017].

Mort H., et al., eds., 2018, Waymaking: An anthology of women’s adventure writing, poetry and art, Sheffield: Vertebrate Publishing.

Robinson D., 2017, Mapping Scotland’s new nature writing, “Books from Scotland”, https://booksfromscotland.com/2017/12/david-robinson-mapping-scotlands-new-nat ure-writing/ [accessed on: 16 September 2017].

Shamsie K., 2017, My writing day, “The Guardian”, 16 September 2017, https://www.theguardian.com/books/2017/sep/16/my-writing-day-kamila-shamsie [accessed on: 16 September 2017].

Strayed C., 2012, Wild, New York: Vintage.


Opublikowane : 2021-06-30


CracknellL. (2021). Chodząc w kółko. Krajobrazowe opowieści. Postscriptum Polonistyczne, 27(1), 171-190. https://doi.org/10.31261/https://doi.org/10.31261/PS_P.2021.27.10

Linda Cracknell  lcracknell0@gmail.com
Independent scholar and wri ter  Wielka Brytania
https://orcid.org/0000-0002-8403-4712

LINDA CRACKNELL – independent scholar and writer, Highland Perthshire, Scotland.
Linda Cracknell jest pisarką, autorką tekstów reporterskich i sztuk radiowych. Pracowała również jako nauczycielka kreatywnego pisania, mentorka i animatorka zajęć kulturalnych w różnych środowiskach, m.in. w szpitalu dziecięcym i w dawnym domu poety Hugh MacDiarmida. Jej pierwsza powieść – The Call of the Undertow (Freight Books 2013, 2014), opowiada historię kartografki mieszkającej i pracującej w dobrowolnym odosobnieniu w hrabstwie Caithness na północno-wschodnim skraju Szkocji. Wcześniejsza książka – Doubling Back: Ten Paths Trodden in Memory, jest relacją samotnych pieszych wędrówek, podczas których wracała do zapomnianych historii swojej rodziny i przyjaciół. The Other Side of Stone, najnowsza powieść Lindy Cracknell, ukazała się w marcu 2021 nakładem szkockiego wydawnictwa Taproot Press. Pisarka mieszka w hrabstwie Perthshire w Szkocji.


Copyright (c) 2021 Postscriptum Polonistyczne

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).