Hans-Georg Gadamer 
– doświadczanie granicy językaAbstrakt

The article discusses the usefulness and adequacy of hermeneutic theory of language by Hans­Georg Gadamer in glottodidactic process. It presents the attempt to define the phenomenon of language (in this case regarded as a foreign language) that is different than the linguistic one. It is a contribution to further search for different ways of defining a native language while teaching it at Polish faculties abroad. The aim of such search is to find an answer to the question: what is it that we teach?


Słowa kluczowe

hermeneutics; glottodidactics; native language as a foreign language

Baudelaire C., 1990, Kwiaty zła, wybór: Leśniewska M., Brzozowski J., przeł. Brzozowski J. i in., Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Baudelaire C., 2012, Albatros, przeł. Ostrowska B., http://wiersze.wikia.com/wiki/Albatros_ (Baudelaire,_przekł._Ostrowska) [dostęp: 20.02.2012].

Berent W., 1933, Fachowiec, Warszawa: Gebethner i Wolff.

Brodziński K., 1856, Poezyje oryginalne i tłumaczone, Sanok: Karol Pollak.

Chomicka E., 2008, Intersubiektywna przestrzeń poznawania kultury: o doświadczeniach i strategiach antropologii, w: Pankowicz A., Rokicki J., Plichta P., red., Tożsamość kulturoznawstwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gadamer H.G., 1993, Aktualność piękna, przeł. Krzemieniowa K., Warszawa: Oficyna Naukowa.

Gadamer H.G., 1992, Dziedzictwo Europy, przeł. Przyłęcki A., Warszawa: Fundacja „Aletheia”, Wydawnictwo Spacja.

Gadamer H.G., 2003, Język i rozumienie, przeł. Dehnel P., Sierocka B., Warszawa: Fundacja „Aletheia”.

Gadamer H.G., 2001, Poetica. Wybrane eseje, przeł. Łukasiewicz M., Warszawa: Instytut Badań Literackich.

Gadamer H.G., 1993, Prawda i metoda, przeł. Baran B., Kraków: „Inter Esse”.

Gadamer H.G., 1979, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, przeł. Michalski K., Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Norwid C.K., 1962, Vade­mecum, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Nowaczyński A., 1907, Skotopaski sowizdrzalskie, Kraków: [b.w.].

Rosner K., 1991, Hermeneutyka jako krytyka kultury: Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Tyszyński A., 1837, Amerykanka w Polsce, St. Petersburg: Drukarnia Karola Kraya.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-13


GarncarekP. (2020). Hans-Georg Gadamer 
– doświadczanie granicy języka. Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 77-95. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10583

Piotr Garncarek  p.garncarek@uw.edu.pl
dr hab., Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.  Polska

Zajmuje się glottodydaktyką kulturoznawczą. Ważniejsze publikacje to monografie: Świat języka polskiego oczami cudzoziemców (Warszawa 1997), Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Warszawa 2006) oraz podręczniki Czas na czasownik (Kraków 2002) i Nie licz na liczebnik (Warszawa 2009).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).