Dlaczego warto uczyć interpretacji?Abstrakt

The article presents the possibilities of using the techniques of synestics in the process of teaching how to interpret poetry. The author of the article uses exercises and techniques of synestics in two functions: educational and didactic. She creates situation in which students have not read the text they were asked to read and explains how exercises can lead to developing self­awareness that encourages reading. A lesson that leads to interpreting Anna Świrszczyńska’s poem Budowałam barykadę [I Built a Barricade] motivates reading Adam Mickiewicz’s Reduta Ordona [Ordon’s Redoubt]. The author describes a process of presenting poetic texts to the lower secondary school student in a way that makes him realize important existential problems undertaken by the poetry.


Słowa kluczowe

synectics; interpretation; poetry

Joyce B., Calhoun E., Hopkins D., 1999, Przykłady modeli uczenia się i nauczania, przeł. Kruszewski K., Warszawa 1999.

Limont W., 1994, Synektyka a zdolności twórcze. Eksperymentalne badania stymulowania

rozwoju zdolności twórczych z wykorzystaniem aktywności plastycznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-13


JaskółaE. (2020). Dlaczego warto uczyć interpretacji?. Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 127-136. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10586

Ewa Jaskóła  ewa.jaskola@me.com
prof. dr hab., Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4477-9963

Interesuje się problemami literatury XX i XIX wieku oraz dydaktyki. Uznaje, że sprawność interpretacyjna i świadomość literaturoznawcza stanowią podstawę dydaktycznych działań nauczyciela języka polskiego w szkole. Jest autorką publikacji na temat poezji XX wieku, jej sposobów interpretacji w szkole, zajmuje się zagadnieniami nauczania języka polskiego jako ojczystego i obcego. Autorka publikacji: Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego (Katowice 1988); Od poezji kosmosu do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka (Katowice 1997).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).