Notatka uczniowska jako tekst edukacyjnyAbstrakt

The author of the article considers the importance of a note in education as well as in social and professional life and therefore she decides to reinterpret its function from two points of view: a traditional one existing in didactics (note ensures durability of the results of teaching) and from a perspective of media communication and digital reality that in many cases lead to reinterpretation and redefinition of many fixed opinions. Having defined such field of interest, the author of the article presents a note from a perspective of dominating today particular Polonistic concept of education. She presents taking notes as multistage process of gaining skills to write texts and proposes effective model of working on a note in a class (defined in stages and conditions) – while a student matures to his own textual activity.


Słowa kluczowe

note; textual competences; student; text

Bańkowska E., Mikołajczuk A., red., 2000, Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, [cz. 2., Gatunki wypowiedzi w analizie stylistycznej, s. 167–350; cz. 3., Gatunki wypowiedzi w szkole, s. 351–439], Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”.

Bartmiński J., red., 2004, Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań 3. Akty i gatunki mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie­Skłodowskiej.

Bortnowski S., 1999, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa: Wydawnictwo Stentor.

Cofalik J., 1978, Ćwiczenia precyzji językowej ucznia, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kłakówna Z.A., 1993, Sztuka pisania, Ćwiczenia redakcyjne dla klas IV–VI szkoły podstawowej. Poradnik metodyczny nauczyciela, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne.

Kowalikowa J., 1995, Każdy może dobrze pisać wypracowania, Warszawa: „Oświata”.

Kowalikowa J., 2001, Nic bez języka, Vademecum dla licealisty, maturzysty, polonisty [rozdz. Rodzaje tekstów, formy wypowiedzi, s. 189–240], Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Labocha J., 2008, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

(PP 2009) Podstawa programowa z komentarzami, 2009 t. 2, Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wojtak M., 2008, Analiza gatunków prasowych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie­Skłodowskiej.

Wolny­-Zmorzyński K., 2009, Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Żydek­-Bednarczuk U., 2005, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków: Universitas.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-13


KowalikowaJ. (2020). Notatka uczniowska jako tekst edukacyjny. Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 137-148. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10587

Jadwiga Kowalikowa  jadwiga.kowalik@uj.edu.pl
prof., zw. dr hab., Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.  Polska

Językoznawca o wieloletnim stażu nauczyciela praktyka i dydaktyka języka polskiego. Autorka wielu opracowań teoretycznych z dydaktyki polonistycznej (m.in. wydanej w 2009 roku książki Narodziny nauczyciela polonisty) oraz licznych podręczników szkolnych do kształcenia językowego dla szkół ponadpodstawowych, a także publikacji popularnonaukowych (jak: Vademecum dla licealisty, maturzysty, polonisty czy ABC… Wiedzy o języku polskim). Współautorka programu nauczania Barwy epok.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).