Nauczanie kompetencji językowych 
w układzie zintegrowanym, czyli praktyka w praktyceAbstrakt

The cognitive approach in teaching points out clearly to the necessity of integrating language skills in didactic process. Such skills in everyday situations usually appear together: we read in order to write down certain information, we listen to someone’s utterance in order to repeat it to someone else, we write something for someone else to read it etc. Such attitude in teaching imitates a real character of natural communication that combines different types of skills in one multidimensional entity. Methodological materials say nothing or very little on the necessity of integral teaching of the parts of language system that are connected even closer than language skills. No statement can be produced if we do not know the words that this statement should contain and we do not know the rules that must be followed to put these words together. We also need to be able to spell and write down the words correctly in order to make our statement understandable. The article discusses the idea of integrated teaching of the parts of language system along with highlighting its advantages. It is also going to be proved that due to such approach in teaching a learner has numerous and various contacts with language materials, which according to Craik and Lockhart (1971) enhances the process of remembering learnt material.


Słowa kluczowe

language skills; language competences; language system; integrated teaching system

Craik F.I.M., Lochhart R., 1972, Levels of processing: A framework for memory research, „Journal of Verbal Learning”, nr 11, s. 671–684.

Dakowska M., 2005, Teaching English as a Foreign Language, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

(ESOKJ) Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa: CODN.

Janowska I., 2010, Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Kraków: Universitas.

Komorowska H., 2002, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne „Fraszka”.

Lipińska E., Seretny A., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków: Universitas.

Lipińska E., Seretny A., 2008, Ortografia a słownictwo – razem czy osobno?, w: Lipińska E., Seretny A., red., Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, Kraków: Universitas, s. 81–100.

Lipińska E., Seretny A., red., 2008, Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, Kraków: Universitas.

Lipińska E., Seretny A., w druku, Integrowanie kompetencji lingwistycznych na przykładzie dydaktyki języka polskiego jako obcego/drugiego. Poradnik metodyczny z ćwiczeniami, Kraków: Universitas.

Lipińska E., Seretny A., w druku, Uczący się języka polskiego jako obcego/drugiego w środowisku endolingwalnym – ich umiejętności i potrzeby, „Kwartalnik Polonicum”.

Miodunka W., 1989, Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-13


SeretnyA., & LipińskaE. (2020). Nauczanie kompetencji językowych 
w układzie zintegrowanym, czyli praktyka w praktyce. Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 165-176. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10590

Anna Seretny 
dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5377-4881

Autorka licznych prac z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, m.in. monografii ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (wraz z E. Lipińską, 2005), Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych (2011) Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego (2015) oraz podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców. W pracy badawczej zajmuje się kompetencją leksykalną uczących się polszczyzny, analizą leksykalnej dostępności tekstów pisanych i mówionych oraz uwarunkowaniami efektywnej inferencji leksykalnej.


Ewa Lipińska  ewa.lipinska@uj.edu.pl
dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9260-4885

W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się sprawy Polonii (m.in.: procesy adaptacyjne emigrantów, zagadnienia związane z identyfikacją etniczną, dwujęzyczność i szkolnictwo polonijne) oraz dydaktyka języka polskiego jako obcego i odziedziczonego, a w szczególności nauczanie pisania. Sprawom tym poświęciła wiele artykułów oraz monografie (m.in.): Język ojczysty, język obcy, język drugi (2003), Polskość w Australii (2013), Między językiem ojczystym a obcym (2012, współaut). Autorka licznych podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego; współredaktorka prac zbiorowych – ostatnia: Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).