Proces przystosowania materiałów dydaktycznych 
z języka polskiego jako obcego 
do zasad podejścia zadaniowegoAbstrakt

Reading CEFR texts that use the task­based approach to teaching/learning foreign languages enables teachers to develop a critical approach towards the teaching aids that they have at their disposal and the ways they can be used in didactic process. In order to be up­to­date and teach Polish as a foreign language according to the rules of task­based approach the teacher must prepare the teaching aids on his own. However, older textbooks must not necessarily be banned and rejected. They often contain interesting examples of exercises that can be used during language classes. The main topic of the article is to present several ways of adapting the traditional textbooks to teaching and learning through the task­based approach. The author of the article asserts that it is not the type of textbook that decides about the method of teaching; on the contrary, with a little effort the teacher can apply a task­based approach using ‘traditional’ materials.


Słowa kluczowe

task-based approach; planning a lesson; teaching aids; methods; techniques and strategies of teaching

Beacco J.-C., 2004, Le DELF et le D ALF à l’heure européenne. Influence du Cadre (CECR) sur les programmes et les dispositifs d’évaluation, „Le français dans le monde”, nr 336.

Dakowska M., 2001, Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ellis R., 2003, Task­Based Language Learning and Teaching, Oxford: Oxford University Press.

Gołębniak B.D., red., 2002, Uczenie się metodą projektów, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Goullier F., 2005, Les outils du Conseil de l’Europe en classe de langue. Cadre européen commun et Portfolios, Paris: Éditions Didier.

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków: Universitas.

Madeja A., Morcinek B., 2007, Polski mniej obcy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.

Miodunka W., 2006, Cześć, jak się masz? Część II: Spotkajmy się w Europie, Kraków: Universitas.

Nunan D., 2004, Task­Based Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press.

Puren C., 2006, La perspective actionnelle. Vers une nouvelle cohérence didactique, „Le français dans le monde”, nr 348.

(ESOKJ 2003), Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, przeł. Martyniuk W., Warszawa: Języki Obce w Szkole.

Włodarski Z., 1996, Psychologia uczenia się, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Willis J., 1996, A Framework for Task­Based Learning, London: Longman.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-13


JanowskaI. (2020). Proces przystosowania materiałów dydaktycznych 
z języka polskiego jako obcego 
do zasad podejścia zadaniowego. Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 177-198. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10591

Iwona Janowska  iwona.janowska@uj.edu.pl
dr hab., Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5133-2660

W swojej pracy badawczej zajmuje się zastosowaniem podejścia ukierunkowanego na działanie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych. Jest autorką wielu artykułów z zakresu glottodydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, programów nauczania języka francuskiego i języka polskiego jako obcego, zbiorów zadań do nauczania języka francuskiego i polskiego jako obcego oraz monografii Planowanie lekcji języka obcego (2010) i Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych (2011). Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych na Wydziale Polonistyki UJ oraz warsztaty szkoleniowe w kraju i za granicą dla nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).