Jaki jest piesek? Śliczny. 
O recepcji twórczości Wisławy Szymborskiej 
wśród japońskich studentówAbstrakt

Poetry analysis is never easy. Especially when someone’s literary output is observed and read from a perspective of few thousands kilometers and completely different cultural and philosophical background. Such situation takes place when one attempts to read Wisława Szymborska’s poetry in Japan. Language and literature specialists are able to trace numerous connections between her texts and their own reading experience; but for students who have just learned Polish and attempt to become familiar with our culture it is an outstanding challenge. They have to conquer the barrier of language, culture and poetical presentation. But when they do that, their adventure with Polish poetry is just about to begin.


Słowa kluczowe

Wisława Szymborska; contemporary poetry; contextualization; teaching second language

Brodski J., Miłosz C., 1993, Wywiad, rozm. przepr. Tambor J., „Postscriptum Polonistyczne”, nr 6.

Cudak R., 1998, Tekst poetycki w kształceniu językowym obcokrajowców na poziomie średnim, w: Ostromęcka-Frączak B., red., Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, t. 10, Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Martyniuk W., 1997, Autentyzm i autonomia w nauczaniu i uczeniu się języka polskiego jako obcego, w: Miodunka W., red., Nauczanie języka polskiego jako obcego. Materiały pierwszej konferencji polonistów zagranicznych i polskich zwołanej z inicjatywy grupy „Bristol” do Instytutu Polonijnego UJ, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Martyniuk W., 1998, Wartość dydaktyczna tekstów w nauczaniu języka obcego, w: Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, t. 10, Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sekiguchi T., 2007, Radykalność i otwartość liryki Wisławy Szymborskiej. Lektura heterodoksyjna, w: Cudak R., red., Literatura polska w świecie, t. 2, W kręgu znawców, Katowice: Gnome

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-13


MorcinekB. (2020). Jaki jest piesek? Śliczny. 
O recepcji twórczości Wisławy Szymborskiej 
wśród japońskich studentów. Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 275-283. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10598

Barbara Morcinek  bmorcinek1@gmail.com
dr, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3843-9652

Od 2006 do 2009 pracowała w Sekcji Polskiej Wydziału Rosyjskiego i Wschodnioeuropejskiego na Uniwersytecie Języków Obcych w Tokio. Od sierpnia 2011 do maja 2012 pracowała na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Indianie. Interesuje się literaturą polską, nauczaniem języka polskiego jako obcego oraz międzykulturowymi różnicami. Jej najważniejsze publikacje to: Oczy jak maliny w cukrze, czyli postrzeganie wszystkimi zmysłami („Postscriptum Polonistyczne” 2002, nr 4),Wizerunek gorola w trzech odsłonach (w: My som tukej, Katowice 2004), Elementy przekładu intersemiotycznego w nauczaniu grup zaawansowanych („Postscriptum Polonistyczne” 2005, nr 2), Polski mniej obcy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych (Katowice 2007), Gesty po polsku i po japońsku. Komunikacja niewerbalna w procesie nauczania języka polskiego jako obcego (w: Studia polonistyczne w Azji, Seul 2007), Tłumaczenie kultur – oswajanie kultur? Kilka uwag o kuchni (w: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia – rocznik 2009, Tokio 2010).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).