O nauczaniu kultury języka polskiego za granicą. 
Świadomość normatywna 
ukraińskiego studenta polonisty (na przykładzie lwowskiej polonistyki)Abstrakt

The problems concerning teaching a culture of Polish language are analysed in the article, along with description of the ambiguity of the term ‘culture of language’ itself. Taking Polish Philology Faculty in Lviv as an example, the author of the article discusses the stages of cultural and linguistic education of Ukrainian students and presents the specific character of a didactic discipline called culture of a language at the Ukrainian university (the content, tasks, methods of working during the classes). She presents the results of research on normative awareness of the Polish Philology students in Lviv at different stages of learning Polish language.


Słowa kluczowe

culture of Polish language; norm; error; Ukrainian language

Anusiewicz J., 1986, Pragmatyka lingwistyczna a kultura języka, w: „Poradnik Językowy”, z. 9–10, s. 612–624.

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., 1973, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Cirko L., 2009, Akceptacja w komunikowaniu się. Między preskryptywizmem a permisywizmem, Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Frycie S., Jurkowski M., Sicińska K., 2005, Kultura języka polskiego, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.

Jadacka H., 2005, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Karpowicz T., 2009, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kowałews’kyj J., 2001, Dżerełoznawcza praktyka: Zawdannia dla studentiw napriamu pidhotowky „Fiłołogija” („Pols’ka mowa ta literatura”), Lwiw: Wydawnyczyj Centr LNU imeni Iwana Franka.

Kozyc’kyj A., 2009, 190 lat historii katedr filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1, s. 209–222.

Kozyc’kyj A., Krawczuk A., 2009, Połonistyka u Lwiws’komu uniwersyteti, w: Naukowi Zoszyty istorycznoho fakultetu, wyp. 10, Lwiw: Lwiws’kyj nacionalnyj uniwersytet imeni Iwana Franka, s. 13–35.

Krawczuk A., 2011a, Leksykologia i kultura języka polskiego, t. 1–2, Kijów: [nakład własny autora].

Krawczuk A., 2011b, Między poprawnością a niepoprawnością. Źródła kodyfikacji normy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Nycz R., Miodunka W., Kunz T., red., Polonistyka bez granic, t. 2, Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata, Kraków: Universitas, s. 221–231.

Krawczuk A., Petruchina L., 2009, Nauczanie filologii polskiej na polonistyce lwowskiej. Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1, s. 223–232.

Krawczuk A., Rusin M., 2010, Korelacja między programami nauczania na polonistyce lwowskiej a wymaganiami egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, w: Tambor J., Krawczuk A., Antoniw O., red., Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich: Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Lwów, 23–24 kwietnia 2009 roku, Lwów: Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, s. 123–135.

Markowski A., 2005, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Markowski A., Puzynina J., 1993, Kultura języka, w: Bartmiński J., red., Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Markowski A., red., 1999, Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Miodek J., 1983, Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Puzynina J., 1990, O pojęciu kultury języka, w: „Poradnik Językowy”, 1990, z. 3, s. 153–162.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-13


KrawczukA. (2020). O nauczaniu kultury języka polskiego za granicą. 
Świadomość normatywna 
ukraińskiego studenta polonisty (na przykładzie lwowskiej polonistyki). Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 285-301. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10599

Ałła Krawczuk  allakrawczuk@gmail.com
doc. dr, Katedra Filologii Polskiej, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina.  Ukraina

Zainteresowania naukowe dotyczą frazeologii, gramatyki konfrontatywnej, pragmalingwistyki, zwłaszcza etykiety językowej, glottodydaktyki. Autorka ponad 100 artykułów naukowych, z których część poświęcona jest nauczaniu języka polskiego w środowisku ukraińskojęzycznym oraz kilku podręczników do nauki języka polskiego na Ukrainie, m.in. Leksykologia i kultura języka polskiego w 2 tomach, 2011, Jestem stąd, 2013 (współautor: Jerzy Kowalewski). Członkini rad naukowych wydawnictw w Polsce: „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, „Roczniki Humanistyczne”, „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze”, „Kwartalnik Polonicum”.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).