Polskiego nauczę się sam (?) [rec.] Natalia Ananiewa, T. Tichomirowa: Польский язык. Самоучитель для иачинающихAbstrakt

brak


Achtelik A., Kita M., Tambor J., red., 2010, Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, Katowice: Gnome.

Achtelik A., Niesporek­-Szamburska B., 2010, Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci, Katowice: Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej.

Drwal­-Straszakowa K., Martyniuk W., 2011, Powiedz to po polsku/Say it the polish Way. Ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu, Kraków: Universitas.

Gałyga D., 2011, Jak to łatwo powiedzieć… Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących A1, A2 (wersja polska), Kraków: Universitas.

Gębal P., 2010, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Kraków: Universitas.

Janowska I., 2010, Planowanie lekcji języka polskiego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Kraków: Universitas.

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków: Universitas.

Krzanowska M., Romańska­Szeląg A., 2010, Testy semestralne wraz ze zbiorem ćwiczeń dla poziomu B1–C1, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Krzywańska M., Wicińska T., 2010, Testy śródsemestralne i semestralne z języka polskiego (poziom A1 i A2), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Lipińska E., Skorupa E., 2010, Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów niemieckojęzycznych, cz. 1 i 2, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Machowska J., 2011, Gramatyka? Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2, Kraków: Universitas.

Rabiej A., Marczyńska H., Zaręba B., red., 2011, 40 koncepcji dobrych lekcji [płyta CD], Kraków: Universitas.

Ruszer A., 2011, Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomu B2 i C1, Kraków: Universitas.

Seretny A., 2011, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A., 2010, Polski. Krok po kroku, Kraków: Polish­courses.com.

Tambor A., oprac., 2011, Zofia Nałkowska „Przy torze kolejowym”, Tadeusz Borowski „Proszę państwa do gazu”, t. 8 serii Czytaj po polsku, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-13


MaciołekM. (2020). Polskiego nauczę się sam (?) [rec.] Natalia Ananiewa, T. Tichomirowa: Польский язык. Самоучитель для иачинающих. Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 383-295. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10604

Marcin Maciołek  marcin.maciolek@wp.pl
dr, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9147-1283

Jego zainteresowania naukowe to: rozwój zasobu leksykalnego polszczyzny współczesnej i historycznej, wpływ techniki na ewolucję języka, gramatyka historyczna i historia języka polskiego, glottodydaktyka polonistyczna. Jest autorem kilku książek: Na tropie form i znaczeń słów (2015), Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata (2013), Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego (2012, wyd. drugie uzupełnione – 2014 wspólnie z J. Tambor, wyd. 3 uzupełnione – 2018), Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach, cz. 1 i 2 (2009, 2010, 2012, 2016) oraz współredaktorem tomów Ruch w języku – język w ruchu (2012) i Granice w języku – język w granicach (2014).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).