Głos ze świata...Abstrakt

brak


Bartnicka B., Di Salvo M., Jekiel W., Jurkowski M., Wasilewska D., Wrocławski K., 1991, Impariamo il polacco. Manuale per principianti, I. Testi, II. Commento linguistico – esercizi, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Garncarek P., 2004, Czas na czasownik. Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego, Kraków: Universitas.

Lewiński P.H., 2004, Grammatica teorico pratica della lingua polacca, Napoli: Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”.

Lipińska E., Dąmbska E.G., 2003, Kiedyś wrócisz tu…, cz. 1.: Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych, Kraków: Universitas.

Lipińska E., Dąmbska E.G., 2005, Kiedyś wrócisz tu…, cz. 2.: by szukać swoich dróg i gwiazd, Kraków: Universitas.

Madeja A., Morcinek B., 2007a, Polski mniej obcy. Klucz do ćwiczeń. Transkrypty. Test certyfikatowy, część 2, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.

Madeja A., Morcinek B., 2007b, Polski mniej obcy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych, cz. 1., „Śląsk”, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.

Małolepsza M., Szymkiewicz A., 2005, Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik nauczyciela, Kraków: PROLOG Szkoła Języków Obcych.

Małolepsza M., Szymkiewicz A., 2007, Hurra!!! Po polsku 1. Zeszyt ćwiczeń, Kraków: PROLOG Szkoła Języków Obcych.

Mędak S., 2002, Co z czym? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych, Kraków: Universitas.

Mędak S., 2004, Liczebnik też się liczy! Gramatyka liczebnika z ćwiczeniami, Kraków: Universitas.

Miodunka W., 2005, Cześć, jak się masz?, cz. 1: spotykamy się w Polsce, Kraków: Universitas.

Miodunka W., 2006; Cześć, jak się masz?, cz. 2.: spotkajmy się w Europie, Kraków: Universitas.

Pyzik J., 2003a, Iść czy jechać? Ćwiczenia gramatyczno­-semantyczne z czasownikami ruchu, Kraków: Universitas.

Pyzik J., 2003b, Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Ćwiczenia funkcjonalno­-gramatyczne dla cudzoziemców, Kraków: Universitas.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-14


BoratyńskaA., & F. De CarloA. (2020). Głos ze świata. Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 347-349. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10609

Aleksandra Boratyńska  aleksandra.boratynska@unisalento.it
lektorka, Uniwersytet Salento w Lecce, Włochy.  Włochy

Tłumaczka przysięgła z języka włoskiego, zatrudniona od 1999 r. jako lektorka języka polskiego na Uniwersytecie w Salento, Włochy. Ukończyła Wydział Filozoficzno-Historyczny na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.


Andrea F. De Carlo 
prof., Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Język i Literatura Polska, Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”, Neapol, Włochy.  Włochy

Od 2006 do 2011 roku był profesorem kontraktowym na Wydziale Języków i Literatury Obcej przy Uniwersytecie Salento w Lecce (Włochy), gdzie prowadził zajęcia z literatury, tłumaczeń i języka polskiego. Od 2011 roku wykłada język i literaturę polską na Uniwersytecie „L’Orientale” w Neapolu. W swojej pracy naukowej koncentruje się głównie na trzech obszarach badawczych: włosko­-polskich związkach literackich, tłumaczeniach poetyckich oraz krytyce tekstów. Wyniki swoich badań publikuje w czasopismach i periodykach włoskich i zagranicznych. Jednym z najnowszych jego opracowań jest projekt badawczy – analiza przekładu Boskiej Komedii Dantego w wykonaniu Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).