Ameryka widziana oczyma Czesława MiłoszaAbstrakt

The article discusses several “curiosities of American spirit” on the basis of the volume of essays A View of San Francisco Bay: the duality of Americans (based on hesitation between success and despair), nihilism noticed especially among the representatives of the younger generation, arrangement of spatial hierarchy, tearing America into two hostile camps (pure, noble minds and simple people’s minds), arrogance of one’s own “I” (being the fundamental cause of great achievements in technology and science), dissonance between biblical spirit and technological progress etc. Besides their cognitive value, Miłosz’s essays are also a great lesson of imagology on America perceived by the comparatist’s eyes.


Słowa kluczowe

Czesław Miłosz; essay; America; imagology

Camus A., 1999, Mit Syzyfa i inne eseje, tłum. Guze J., Warszawa.

Miłosz C., 1977, Ziemia Ulro, Paryż.

Miłosz C., 1980, Rodzinna Europa, Paryż.

Miłosz C., 1989, Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków.

Miłosz C., 2003, Wiersze, t. 3, Kraków.

Stępień M., 1981, Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki, „Pamiętnik Literacki”, z. 4.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-17


GeambaşuC. (2020). Ameryka widziana oczyma Czesława Miłosza. Postscriptum Polonistyczne, 7(1), 47-52. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10746

Constantin Geambaşu  kgeambasu@yahoo.com
prof. dr, Zakład Slawistyki, Wydział Języków i Literatur Obcych, Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia.  Rumunia
https://orcid.org/0000-0003-3427-4969

Wybitny tłumacz literatury polskiej; przekładał dzieła nie tylko klasyków, ale też pisarzy młodego pokolenia (sięgał zarówno po utwory Kochanowskiego, Krasickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Reymonta, Miłosza, Szymborskiej czy Herberta, jak i po teksty Stasiuka, Chwina, Tokarczuk czy Masłowskiej). Autor wielu publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach poświęconych literaturze i kulturze polskiej oraz zagadnieniom komparatystyki. Członek Związku Literatów Rumuńskich – oddział tłumaczy; Prezes Towarzystwa Slawistów Rumuńskich. Jest także współautorem wielu podręczników do nauki języka polskiego i rumuńskiego, m.in. Jak to powiedzieć po rumuńsku (wraz z E. Odrobińską, Warszawa 2004).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).