Leśne tropy Czesława MiłoszaAbstrakt

The theme of this article has been suggested by Miłosz himself, who published in his Subjects to Let (the second part of Road­side Dog) the short essay Las [The Forest]. Author plaits the net of associations connected with the forest, which leads to reflection that this apparently obvious and exploited by generations of poets topic can still produce various contexts: geographical, natural, economic, political, cultural and literary ones as well as those of symbolic, mythical, historical and biographical character. This last context leads back to Miłosz, as a consequence of the reflection that the forest serves as a kind of symbolical frame for many plots present in his life and creativity. From a biographical and literary point of view, the poet leaves the forest. However, in 1997 (when Road­side Dog was published), toward the end of his long life, Miłosz returns to the forest in his poetry. He writes a separate text about it. There is a wide range of forest traces (literal, metaphorical, symbolical) between those two moments. They can be noticed in other books by Miłosz.


Słowa kluczowe

Czesław Miłosz; forest traces; biography

Fałtynowicz Z., 2006, Wieczorem wiatr. Czesław Miłosz i Suwalszczyzna, Gdańsk.

Fiut A., 1998, Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Kraków.

Fiut A., 2003, W stronę Miłosza, Kraków.

Gorczyńska R., 2002, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem, Kraków.

Miłosz C., 1988, Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut, Kraków.

Miłosz C., 1989, Dolina Issy, Kraków.

Miłosz C., 1990, Rodzinna Europa, Warszawa.

Miłosz C., 1997, Piesek przydrożny, Kraków.

Miłosz C., 2000, Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków.

Miłosz C., 2001a, Abecadło, Kraków.

Miłosz C., 2001b, Prywatne obowiązki, Kraków.

Miłosz C., 2003a, Przygody młodego umysłu, Kraków.

Miłosz C., 2003b, Wiersze, t. 3, Kraków.

Miłosz O., 1986, Baśnie i legendy litewskie, tłum. Wakar K., Olsztyn.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-17


Szawerna-DyrszkaA. (2020). Leśne tropy Czesława Miłosza. Postscriptum Polonistyczne, 7(1), 53-62. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10747

Anna Szawerna-Dyrszka  annadyrszka@wp.pl
doktor habilitowany. Adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5261-3114

Autorka szkiców i esejów dotyczących m.in. poezji drugiej emigracji oraz dwudziestolecia międzywojennego. Efektem jej badań nad literaturą emigracyjną jest książka Doświadczanie czasu. O poezji Wacława Iwaniuka (Katowice 2000). Z zainteresowań poezją drugiej awangardy wyrosła książka Śmiech katastrofisty. Teodor Bujnicki w kręgu Żagarów (Katowice 2007).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).