Dialogiczny proces rekonstrukcji. 
Polifonia Czesława Miłosza 
jako krok w stronę poetyckiej apokatastazyAbstrakt

In “The Dialogic Process of Restoration: Czeslaw Milosz’s Polyphony as Movement toward Poetic Apokatastasis,” Kim Jastremski explores Milosz’s use of polyphonic poetry as a defense against nihilism in its connection of Self and Other, which has the potential to develop into poetic apokatastasis. She argues that what is typically referred to as Milosz’s polyphony is not interchangeable with the term “internal dialogue.” She typologizes Milosz’s polyphony in three sub­groups: 1) poems of internal dialogue; 2) poems of external dialogue; and 3) alter ego poems.


Słowa kluczowe

Czesław Miłosz; polyphony; apokatastasis; dialogue

Błoński J., 1998, Miłosz jak świat, Kraków.
Czarnecka E., Fiut A., 1987, Conversations With Czesław Miłosz, tłum. Lourie R., San Diego.
Fiut A., 1993, Moment wieczny. O poezji Czesława Miłosza, Warszawa.
Hirsch E., 1999, Miłosz and World Poetry, „Partisan Review”, nr 1.
Miłosz C., 1994, Wypisy z ksiąg użytecznych, Kraków.
Miłosz C., 1998, Antologia osobista. Wiersze, poematy, przekłady, Kraków.
Miłosz C., 2001, Wiersze, t. 1, Kraków.
Miłosz C., 2002, Wiersze, t. 2, Kraków
Miłosz C., 2003, Wiersze, t. 3, Kraków.
Miłosz C., 2004, Wiersze, t. 4, Kraków.
Miłosz C., 2009, Wiersze, t. 5, Kraków.
Seidel M., 1986, Exile and the Narrative Imagination, New Haven.
Pobierz

Opublikowane : 2020-12-29


JastremskiK. (2020). Dialogiczny proces rekonstrukcji. 
Polifonia Czesława Miłosza 
jako krok w stronę poetyckiej apokatastazy. Postscriptum Polonistyczne, 7(1), 99-118. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10751

Kim Jastremski  mariaczempka@gmail.com
doktor, stypendystka Fundacji Fulbrighta w Krakowie w latach 1998–1999.  Stany Zjednoczone

Obroniła dysertację doktorską poświęconą apokatastasis w twórczości Czesława Miłosza w 2000 r. na Uniwersytecie North Carolina. Tłumaczka opowiadań Olgi Tokarczuk na język angielski. Aktualnie pracuje w Cooperstown, NY.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).