Słów kilka o mistrzu pokonanej rozpaczyAbstrakt

Why does Miłosz so often suggest in his poetry that he has concealed something essential from his readers? What is the intended meaning of the frequent phrase of Miłosz’s: if only I told you all about myself? Why this persistent reference to some unnamed feature, truth, wisdom, revelation? Is this, as some critics tend to believe, a part of a creative strategy, some sort of a subversive play with the reader? Is this a strategy employed in order to create a dark counter­argument to luminous poetry of grateful existence? Or is it, as the author of the article suggests, a deliberate strategy to entice the reader to undertake a meticulous contemplation of Miłosz’s attitude towards the social function of poetry? Sabo suggests that Miłosz, who due to historical and social reasons, put so much stress on the utility aspect of the poetic vocation, was actually a poet who was most interested in a pure poetry unyoked from any specific cause, except the cause of relentless expression of gratitude.


Słowa kluczowe

Czesław Miłosz; function of poetry

Błoński J., 2002, Umiejętność odnawiania, „Tygodnik Powszechny”, nr 9.

[Fiut A.], 1994, Czesława Miłosza autoportret przekorny, rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut, Kraków.

Miłosz C., 1993a, Wiersze, t. 1, Kraków.

Miłosz C., 1993b, Wiersze, t. 2, Kraków.

Miłosz C., 1994, Wypisy z ksiąg użytecznych, Kraków.

Miłosz C., 2001, To, Kraków.

Miłosz C., 2002, Druga przestrzeń, Kraków.

Yeats W.B., 1997, Drugie przyjście, tłum. Barańczak S., w: Yeats W.B., Wiersze wybrane, Wrocław.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-17


SaboR. (2020). Słów kilka o mistrzu pokonanej rozpaczy. Postscriptum Polonistyczne, 7(1), 155-164. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10754

Roman Sabo  mariaczempka@gmail.com
doktor. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Kanada
https://orcid.org/0000-0002-3330-8445

Studiował slawistykę na University of British Columbia i University of Toronto. Doktorat poświęcony słowiańskiej literaturze autotematycznej (Slavic Metafiction: Witold Gombrowicz’s „Ferdydurke”, Mikhail Bulgakov’s „Master and Margarita”, and Vaclav Rezac’s „Rozhrani”). Od roku 1989 mieszka w Vancouver. Poeta i eseista, drukował m.in. w „Twórczości”, „Akcencie”, „Frazie”.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).