Zdobycie władzy Czesława Miłosza – dzisiajAbstrakt

The theme of the article is an attempt to answer the question concerning the way in which Czesław Miłosz’s novel The Seizure of Power exists in the contemporary readers’ reception. To which extent does it nowadays fulfill (or not) the functions for which it was artistically designed half a century earlier? Is it attractive, or do the standards of reading evolved which made it old­fashioned and unable to provoke readers emotions? The article concentrates also on searching for important distinctive features for the type of novel that The Seizure of Power is or appears to be today. It can be regarded both as a novel concerning politics with a clear autobiographical suggestions and as a key novel of a certain factual value. By a contemporary (especially young) reader this first novel of the Nobel Prize Winner will be regarded as a historical prose. By literary critics and new monographers of the author of The Issa Valley it will be treated today like the caesura in Miłosz’s artistic biography – such attitude is now more visible than ever before. It marks the point from which he distances himself from political „journalism” and favors poetry, essays and criticism.


Słowa kluczowe

Czesław Miłosz; The Seizure of Power; novel; reception

Barańczak S., 1999, Przedmowa do szwedzkiego i amerykańskiego wydania, w: Miłosz C., Zdobycie władzy, Kraków.

Gawliński S., 1993, Polityczne obowiązki. Odmiany powojennej prozy politycznej w latach 1945–1975, Kraków.

Giedroyć J., Bobkowski A., 1977, Listy 1946–1961, oprac. Zieliński J., Warszawa.

Giedroyć J., Mieroszewski J., 1999, Listy 1949–1956, oprac. Pomian K., Krawczyk J., Warszawa.

Giedroyć J., Miłosz C., 2008, Listy 1952–1963, oprac. Kornat M., Warszawa.

Giedroyć J., Stempowski J., 1998, Listy 1946–1969, Warszawa 1998.

Gombrowicz W., 1986, Dzienniki 1953–1956, w: Gombrowicz W., Dzieła, tom VII, red. Błoński J., Kraków.

Gorczyńska R. (Czarnecka E.), 1992, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, Kraków.

Miłosz C., 1993, Wiersze, t. 1, Kraków.

Miłosz C., 1999, Zdobycie władzy, w: Miłosz C., Dzieła zebrane, Kraków.

Miłosz C., 2007, Przypis po latach, w: Miłosz C., Zdobycie władzy, posł. Gorczyńska R., Warszawa.

Wyka K., 1974, Powieść o polityce, w: Wyka K., Pogranicze powieści, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-17


MokranowskaZ. (2020). Zdobycie władzy Czesława Miłosza – dzisiaj. Postscriptum Polonistyczne, 7(1), 167-181. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10756

Zdzisława Mokranowska  z.mokranowska@gmail.com
doktor habilitowany, prof. UŚ w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. prof. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Polska

Zajmuje się historią i teorią literatury; jest autorką kilkudziesięciu rozpraw i artykułów poświęconych ewolucji form prozatorskich i poezji dwudziestego wieku. Opublikowała monografie: W świecie prozy Henryka Sienkiewicza (2002); Prozy poetów kręgu „Skamandra” wobec tradycji elitarnych i popularnych form kultury (2003); Młodość i starość. Studia o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza (2009). Redaktor tomu prac zbiorowych: Henryk Sienkiewicz. Polak i Europejczyk (2004), współredaktor „Studiów Sienkiewiczowskich” wydawanych przez Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza. Zarząd Główny w Lublinie.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).