Recepcja twórczości Czesława Miłosza na LitwieAbstrakt

Research on Czesław Miłosz’s works conducted in Lithuania, although not very intense, is mainly focused on the Lithuanian issues. One major trend prevails among Lithuanian researchers – an attempt to treat a substantial part of Miłosz’s works as autobiographical. Lithuanian translations of the works of Czesław Miłosz were explored in the article. The author poses the question whether works of the Nobel Laureate in any way shape and develop self­awareness of the inhabitants of Lithuania and if they help them to comprehend the diversity of the country as well as its complicated history, multiculturalism and multilingualism.


Słowa kluczowe

Czesław Miłosz; reception; Lithuania; translation

Berengs V., 1995, Praeities sąskaitos: proto užtemimo aklavietėje, „Lietuvos rytas”, 21.04.

Beresnevičius G., 2003, Eseistikos tenmdencijos modernioje Lietuvoje, w: Beresnevičius G., Vilkų saulutė, Vilnius.

Daujotytė­Pakerienė V., 2004, Kultūros kilmingasis, „Literatūra ir menas”, 09.03.

Girdzijauskas V., 1995, Vadavimas iš vergijos ir nelaisvės naujos atmainos, „Diena”, 11.05.

Manvydas A., 1996, Absurdiška totaliai pavergto proto egzistencija, „Kultūra”, nr 2.

Miłosz C., 1955, Epochos sąmoningumo poezija, tłum. Kėkštas J., Buenos Aires.

Miłosz C., 1995, Tėvynės ieškojimas, Vilnius.

Pukšto A., Kamuntavičienė V., Daukšytė J., red., 2007, Czesławas Miłoszas iš XXI amžiaus perspektyvos, Kaunas.

Rubavišius V., 1995, Parsiduodantis protas, „Literatūra ir menas”, 25.03.

Spotkanie Czesława Miłosza z pisarzami Litwy, 1992, „Tytuł”, nr 4.

Spotkanie w „Celi Konrada” – 3 czerwca 1992 rok, 1992, „Tytuł”, nr 4.

Taluntytė N., 2007, Česlovo Milošo žemė: monografija, Kaunas.

Venclova T., 2000, Królestwo białych plam, tłum. Tomaszewski T., „Rzeczpospolita”, dodatek PLUS­MINUS, 7–8.10.

Venclova T., 2006, Vilniaus vardai, Vilnius.

Zemlickas G., 2004, Išėjus Česlovui Milošūi, Lietuva neteko dalelės savęs, „Mokslo Lietuva”, nr 15, 22–28.09.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-17


DaleckaT. (2020). Recepcja twórczości Czesława Miłosza na Litwie. Postscriptum Polonistyczne, 7(1), 277-284. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10767

Teresa Dalecka  teresa.dalecka@flf.vu.lt
dr, Centrum Polonistyczne, Uniwersytet Wileński, Wilno, Litwa.  Litwa
https://orcid.org/0000-0001-6999-2595

Historyk literatury, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Odbyła staż naukowy w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Bierze udział w programie wymiany profesorskiej Erasmus (uczelnie w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Kielcach). Interesuje się literaturą polską dwudziestego wieku, międzywojennym życiem literackim Wilna, polsko-litewskimi związkami literackimi oraz recepcją literatury polskiej na Litwie. Autorka książki Dzieje polonistyki wileńskiej 1919-1939 (Kraków 2003). Publikuje artykuły naukowe na Litwie i za granicą, jest autorką podręczników do literatury dla uczniów szkół średnich, tłumaczką literatury litewskiej na język polski.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).