Recepcja twórczości Czesława Miłosza na BiałorusiAbstrakt

The article is dedicated mainly to the reception of Czesław Miłosz’s works in Belarus. Analyzed here is the history of Belarussian translations and some strategies of translation determining the selection of certain poems and essays. The article also aims to elucidate the specificity of readers response to Czesław Miłosz’s poetry and prose as well as to describe Belarussian literary research on the works of the Polish writer.


Słowa kluczowe

Czesław Miłosz; Belarus; reception

Babkou I., 2006, Wstęp, do: Miłasz C., Inszaga kanca swietu nia budzie: wybranyja twory, red. Chadanowicz A., Wrocław.

Bichel­-Zagnietawa D., 2008, Czesłau Miłasz, w: Bichel­Zagnietawa D., Chadzi na moj golas, Grodno­-Wrocław.

Brusiewicz A., 2006, Adam Mickiewicz i Czesłau Miłasz: paezija pamieżża, w: Musienka S., Kreń I., red., Droga ku wzajemności, Grodno.

Brusiewicz A., 2009, Czesłau Miłasz: paezija pamieżża, w: Kajala U., red., Respublikanskija Kupalauskija czytanni, Grodno.

Chadanowicz A., 2001, Prauda i sprawiadliwaść: pra wierszy Czesława Miłasza, „Rodnaje słowa”, nr 12.

Chmialnicki M., 2003 Alchimik polskaj paezii: Czesłau Miłasz, w: Czarota I., red., Slawianskija litaratury: Postaci (II), Mińsk.

Miłasz C., 2000, Da bielaruskaga czytacza, w: Miłasz C., Skuty rozum, Mińsk – Wilno.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-17


KazłouskayaM., & PushkinaM. (2020). Recepcja twórczości Czesława Miłosza na Białorusi. Postscriptum Polonistyczne, 7(1), 285-290. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10768

Maryna Kazłouskaya 
dr, Liceum Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku, Białoruś.  Białoruś

Prowadzi wykłady na temat języka i literatury białoruskiej w Liceum Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku, tłumaczy poezję polską XX wieku na język białoruski.


Maria Pushkina  maria.pushkina@gmail.com
studentka piątego roku na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku.  BiałoruśWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).