Czesław Miłosz na UkrainieAbstrakt

The article is dedicated to the reception of Czesław Miłosz’s works in Ukraine at the beginning of democratic transformations and today. The author concentrates attention mostly on two aspects: translations and critical and journalistic discourse. This enables her to indicate the specificity of the way the Polish thinker and writer’s works have been received by Ukrainian readers. Having analyzed the above mentioned issues in diachronic perspective, the author is able to present changes and main tendencies in Ukrainian reception of Czesław Miłosz’s works over time.


Słowa kluczowe

Czesław Miłosz; reception; translation; reader

polskych poetiw. Antolohija pols’koji poeziji, 2001, tłum. Pawłyczko D., Kyjiw.

Antolohija suczasnoji pols’koji poeziji „Tomu szczo wony suszczi”, 1996, tłum. Szewczenko S., Lwiw.

Barańczak S., 1991, Peredmowa do „Ponewolenoho rozumu” Cz. Miłosza, tłum. Strumiński B., „Wseswit”, nr 7.

Bikont A., 2004, Wtecza poeta. Interwju z Cz. Miłoszem, tłum. Bikont A., Szczęsna J., „Krytyka”, nr 11.

Borowski O., 2004, Najiwni poemy na tomu switi. Pomer wydatnyj pols’kyj poet Cz. Miłosz, „Ukrajina Mołoda”, nr 152, 17 sierpnia.

Drabyk D., 2004, Pomer wydatnyj polak Cz. Miłosz, „Hromads’ke radio”, 16 sierpnia.

Dzwony zymoju. Antolohija pols’koji poeziji, 2000, tłum. Pawlyczko D., Kyjiw.

Fiut A., 1993, Moment wieczny: poezja Czesława Miłosza, Warszawa.

Hnatiuk O., red., 2001, 12 pols’kych esejiw, Kyjiw.

Jakowenko C., 2007, Duchowna Europa Cz. Miłosza, W. Gombrowycza, J. Iwaszkewycza, „Magisterium. Literaturoznawczi studiji”, nr 29.

Jakowenko S., 2007, Konceptualnis’t’ pamjati u prozi Cz. Miłosza i W.Nabokowa, w: Radyszews’kyj R., red., Jewropejskyj wymir ukrajins’koji połonistyky. Kyjiws’ki połonistyczni studiji, Kyjiw.

Jakowenko S., 2007, Poetyka ta antropolohija. Narysy pro ukrajińs’ku ta pol’s’ku prozu XX stolittia, Kyjiw.

Jakowenko S., 2007, Cz. Miłosz i W. Gombrowycz: miż Schodom i Zachodom, miż domom i bezdomnis’tu, „Ukrajin’s’ka połonistyka”, nr 3–4.

Karabowycz T., 2004, Czesław Miłosz (1911–2004). Słowo pro poeta, „Nasze słowo”, nr 36.

Karwowska B., 2000, Miłosz i Brodski. Recepcja krytyczna twórczości w krajach anglojęzycznych, Warszawa.

Kocarew O., 2010, Prywatnyj słownyk XX stolittia Cz. Miłosza, „Ukrajinskyj żurnał”, nr 9.

Kocariew O., 2010, Cz. Miłosz, Wybrani twory, „Krytyka”, nr 5–6 (151–152).

Korotycz W., 1991, Zawżdy isnuje możlywist’ oporu, „Wseswit”, nr 7.

Kwiatkowski J., 1957, O poezji Czesława Miłosza, „Twórczość”, nr 12.

Ławrinenko J., 1959, Literatura w meżowij sytuaciji, „Ukrajińska literaturna gazeta”, cz. 6, Monachium.

Łysenko N., 2001, „Pamjat’ – ce nasza syła…” (pro tworczist’ Cz. Miłosza), „Słowo i Czas”, nr 6.

Melnyk I., 2004, Pomer poet Czesław Miłosz, „Postup”, 17 sierpnia.

Miłosz C., 1985, Ponewołenyj rozum, tłum. Stumin’s’kyj B., Monachium.

Miłosz C., 1985, Ponewolenyj rozum, tłum. Stumin’s’kyj B., „Suczasnist’”.

Miłosz C., 1991, Ponewolenyj rozum, tłum. Stumin’s’kyj B., „Wseswit”, nr 2, 7, 8, 9, 10.

Miłosz C., 1993a, Mij doswid marksyzmu, tłum. Remeniaka O., „Wseswit”, nr 1.

Miłosz C., 1993b, Wirszi, tłum. Biłocerkiwec’ N., „Suczasnist’”, nr 1.

Miłosz C. 1996a, Poeziji, tłum. Szewczenko S., „Wseswitnia literatura w serednich nawczalnych zakładach Ukrajiny”, nr 12.

Miłosz C., 1996b, Son rozumu, tłum. Mohylenka A., „Wseswit”, nr 1.

Miłosz C., 1999a, Poeziji, tłum. Biłocerkiwec’ N., nr 2 [3 wiersze bez tytułów].

Miłosz C., 1999b, Wijna, tłum. Izdryk J., „Czetwer”, nr 21.

Miłosz C., 2000a, U poszukach sprawżniosti: Promowa u Szweds’kij koroliws’kij akademiji, „Zarubiżna literatura”, nr 38.

Miłosz C., 2000b, Wybrani poeziji, tłum. Szewczenko S., Lwiw.

Miłosz C., 2001a, Pro agoniju Zachodu, tłum. Pizniuk I., „Krytyka”, nr 6 (44).

Miłosz C., 2001b, Prydorożnij pesyk, tłum. Senczyszyn J., Lwiw.

Miłosz C., 2001c, Wirszi, tłum. Szewczenko S., „Literaturna Ukrajina”, nr 11, 22 marca.

Miłosz C., 2002a, Abetka. Fragmenty, tłum. Sniadanko N., „Dzerkało tyznia”, nr 33, 21–27 sierpnia.

Miłosz C., 2002b, Insza abetka, tłum. Sniadanko N., „Dzerkało tyznia”, nr 46, 30 grudnia.

Miłosz C., 2003, Nowi poeziji, tłum. Sniadanko N., „Wseswit”, nr 5/6.

Miłosz C., 2004a, Poeziji, w: Poetyczni perekłady: Z. Herbert, Cz. Miłosz, B. Żurakowski, tłum. Hordon D., „Kurier Krywbasu”, nr 7.

Miłosz C., 2004b, Poeziji, w: Z pols’koji poeziji (Miłosz Cz., Bursa A.), tłum. Andrusiak I., „Berezil”, nr 3–4.

Miłosz C, 2004c, Swit (najiwna poema), tłum. Pawłyczko D., „Literaturna Ukrajina”, nr 50, 23 stycznia.

Miłosz C., 2004d, Urywky z „Rodynnoji Europy”, tłum. Stefanows’ka L., Izdryk J., „Potiah 76”, nr 3.

Miłosz C., 2004e, Wirszi, tłum. Andrusiak I., „Berezil”, nr 11.

Miłosz C., 2006, Poeziji (zi zbirky „Ce”), tłum. Karabowycz T., „Kurier Krywbasu”, nr 2000.

Miłosz C., 2007, Peredmowa do wydannia „Rodynnoji Europy” 2001 roku, w: Miłosz C., Rodynna Europa, tłum. Stefanows’ka L., Izdryk J., Lwiw.

Miłosz C. 2008, Wybrani twory, tłum. Biłocerkiwec’ N. i in., Kyjiw.

Miłosz C., 2010, Abetka, tłum. Sniadanko N., Charkiw.

Osadczuk B., 2004, Spomyn pro trioch sławnych polakiw, „Krytyka”, nr 11 (85).

[red.], Pomer Cz. Miłosz, 2004, „Potiah 76”, nr 13.

Portnykow W., 2004, Serpen’. Miłosz, „Dzerkało tyżnia”, nr 24.

Prochas’ko J., 2004, Bez Kuronia, bez Miłosza, „Krytyka”, nr 9–10.

Radyszews’kyj R., 2009, Emihracijna tworczis’t’ Cz. Miłosza, w: Radyszews’kyj R., Połonistyczni ta poriwnialni studiji, Kyjiw.

Riabczuk M., 1991, Zamitky do wydannia „Ponewolenoho rozumu” Cz. Miłosza, „Wseswit”, nr 2.

Riabczuk M., 2004, Prysutnis’t’ Miłosza, „Berezil’”, nr 11.

Sniadanko N., 2004, Miłosz. Abetka, „Dzerkalo tyżnia”, nr 33 (508), 21–27 sierpnia.

Stefanows’ka L., 2007, Metafizyka prowinciji, w: Miłosz C., 2007, Rodynna Europa, tłum. Stefanows’ka L., Izdryk J., Lwiw.

Sydiaczenko N., 2003, Poet peremożenoho rozpaczu, „Wseswit”, nr 5–6.

Wachnina Ł., 1997, Nowa antolohija polskoji poeziji, „Wseswit”, nr 3–4.

Walicki A., 1991, Intelihencija i komunistycznyj totalitaryzm w Polszczi, tłum. Stepanenko W., „Wseswit”, nr 8–9.

Zabużko O., 1993, Uroky Miłosza, „Wseswit”, nr 1.

Źródła internetowe

Bondar­Tereszczenko I., 2010, Czotyry knyżky oseni, „Artwertep”, źródło internetowe: http://artvertep.com/news/12523.html [data dostępu: 27.11.2010].

Dmytruk W., 2000, Z. Herbert w ukrajińs’kych perekładach, źródło internetowe: http://www.ji­magazine.lviv.ua/seminary/2000/sem27–07.htm [data dostępu: 27.11.2010].

Sławińska I., 2010, Knyżky lypnia: rabotorhiwlia, chymery ta polaky, „Ukrajinska prawda”, 28 łypnia, http://life.pravda.com.ua/wonderful/4c4ed55be5da7/ [data dostępu: 27.11.2010].

Matijasz B., 2010, Cz. Miłosz: pid znakom widstani, „Litakcent”, źródło interentowe:: http://litakcent.com/2009/06/27/cheslav­milosh­pid­znakom­vidstani.html [data dostępu: 01.05.2010].

Swiato R., 2010, „Rodynna Europa” po­ukrajin’s’ky, „Litaksent”. źrodło internetowe: http://litakcent.com/2008/12/11/roksoljana­svjato­rodynna­jevropa­po­ukrajinsky.html [data dostę­pu: 01.05.2010].

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-17


NachlikO. (2020). Czesław Miłosz na Ukrainie. Postscriptum Polonistyczne, 7(1), 291-313. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10769

Ołesia Nachlik  czudo@ukr.net
doktorantka, Katedra Filologii Polskiej, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina.  Ukraina

Przygotowuje pracę doktorską na temat recepcji literatury polskiej XX w. na Ukrainie. Jest autorką kilkunastu artykułów poświęconych ukraińskiemu kanonowi literatury polskiej, zagadnieniom specyfiki polsko-ukraińskiego dialogu międzykulturowego w drugiej połowie ubiegłego stulecia.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).