Nowi Londyńczycy. 
Polscy emigranci na dużym (i małym) ekranieAbstrakt

The article focuses on growing presence of Polish labour immigrants in contemporary European cinema and TV fiction. Striking differences are observed between pre­1989 and post­1989 productions on the subject of labour migration. Whereas older films tend to depict Polish job­seekers as unfortunate troublemakers, films set in the post­communist period seem to convey increased social interaction between newcomers and local people which need not be hostile. This is usually represented by a motif of an interethnic love story. As such, recent European productions depart from the traditional portrayal of immigrants in post­war Polish film “as an anomaly from the norm and a problem for which somebody is to blame,” as Ewa Mazierska puts it (2009; 123). Similarly, post­1989 representations of Polish labour migrants in European cinema differ significantly from the image created in recent Polish drama series Londyńczycy (Londoners, 2008–2009) where stress is laid on the strong cohesive spirit within the Polish migrant community rather than the motif of a (happy) interethnic romance.


Andres Z., Wolski J., red., 2003, Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji, Rzeszów.

Bukowczyk J., 2002, The Big Lebowski Goes to the Polish Wedding: Polish Americans – Hollywood Style, „Polish Review”, nr 2, 211–229.

Burrell K., red., 2009, Polish Migration to the UK in the ‘New’ European Union, Farnham.

Clarke D., 2005, Going West: Migration and the Post­Communist World in Recent European Film, „Cultural Politics”, nr 3, s. 279–294.

Golab C., 1980, Stellaaaaaa……!!!!!!!!: The Slavic Stereotype in American Film, w: Miller R., red., The Kaleidoscopic Lens: How Hollywood Views Ethnic Groups, Englewood, s. 135–155.

Goshka D., 2006, The Bohunk in American Cinema, „Journal of Popular Culture”, nr 3, s. 407–429.

Jaźwińska E., Okólski M., red., 2001, Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa.

Loshitzky Y., 2006, Journeys of Hope to Fortress Europe, „Third Text”, nr 6, s. 745–754.

Mazierska E., 2009, In Search of Freedom, Bread and Self­fulfilment: A Short History of Polish Emigrants in Fictional Film”, w: Burrell K., red., Polish Migration to the UK in the ‘New’ European Union, Farnham, s. 107–125.

Stephan H., red., 2003, Living in Translation: Polish Writers in America, New York.

Suder D., 2003, Obraz Polaków na emigracji w twórczości polskich reżyserów w latach 1977–2002, Kraków (nieopublikowana praca magisterska).

Van Heuckelom K., 2010, Polish (Im)Potence. Shifting Representations of Polish Labour Migration in Contemporary European Cinema, w: Uffelmann D., Rostek J., red., Contemporary Polish Migrant Culture in Germany, Ireland, and the UK, Berlin (w druku).

Wtulich J., 1994, American Xenophobia and the Slav Immigrant. A Living Legacy of Mind and Spirit, New York.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Van HeuckelomK. (2020). Nowi Londyńczycy. 
Polscy emigranci na dużym (i małym) ekranie. Postscriptum Polonistyczne, 5(1), 165-175. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11063

Kris Van Heuckelom  kris@vanheuckelom.be
prof. dr, Instytut Slawistyki, Uniwersytet Katolicki w Leuven, Belgia.  Belgia
https://orcid.org/0000-0003-1188-916X

Autor rozpraw z zakresu literatury i kultury polskiej, tłumacz poezji polskiej. Książki: „Patrzeć w promień od ziemi odbity”. Wizualność w poezji Czesława Miłosza (2004), Perspectives on Slavic Literatures (2007, współred. David Danaher), (Un)masking Bruno Schulz: New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations (2009, współred. Dieter De Bruyn).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).