Bohaterowie polskiego kinaAbstrakt

In her book Lords of Imagination: Lead Characters in Polish Film, from which we quote extensive fragments, the author refers to the screen protagonists who live on in our imagination. The author shows how they embody viewers’ dreams, desires and hopes. In successive chapters, the lineage of characters and hilarious anecdotes about characters and actors can be found. For this issue we reprinted fragments concerning Maciek Chełmicki (Diamond and Ashes), Andrzej Kmicic (Deluge), Henryk Kwinto (Vabank and Vabank II), and Franz Mauer (Dogs and Dogs II).


Arcimowicz K., 2003, Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda, fałsz, stereotyp, Gdańsk.

Czapliński J., 1971, Kłopoty z Panem Andrzejem, „Express Wieczorny”, nr 126.

Dietrich M., 1993, Jestem po to, aby kochać mnie. Wspomnienia, tłum. Borg E., Przybyłowska M., Warszawa.

Eberhardt K., 1982, Czy bronić widzów przed Olbrychskim?, w: Eberhardt K., O polskich filmach, red. Koniczek R., Warszawa.

Głowacki J., 1971, Od tyłu, „Kultura”, nr 24.

Grzelecki S., 1971a, Awantura rodzinna, „Życie Warszawy”, nr 123.

Grzelecki S., 1971b, Konterfekt pana Andrzeja, „Życie Warszawy”, nr 113.

Lisowski T., 1997, „Psy” szczekają. O języku „Psów” Władysława Pasikowskiego, w: Hendrykowski M., red., Poloniści o filmie, Poznań.

Lubelski T., 1992, Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym lat 1945–1961, Kraków.

Lubelski T., 1994, Bogie, na jakiego zasłużyliśmy, „Kino”, nr 7–8.

Machulski J., 1985, Otwarcie na zmiany, wywiad I. Łepkowskiej, „Film”, nr 45.

Michałek B., 1976, Notatki z Hollywood, „Kino”, nr 8.

Olbrychski D., 1992, Anioły wokół głowy, Warszawa.

Przylipiak M., 1996, Było kiedy tylu fajnych chłopców i dziewcząt?, „Kino”, nr 3.

Przylipiak M., Szyłak J., 1999, Kino najnowsze, Kraków.

Rushdie S., 2001, Ziemia pod jej stopami, tłum. Byrdak W., Poznań.

Sienkiewicz H., 1965, Potop, Warszawa, t. 1.

Stachówna G., 1997, Bogusław Linda – nasz współczesny, „Dialog”, nr 2.

Stevenson M., 2001, „Nie chce mi się z tobą gadać”: konstrukcje męskości w polskim kinie po roku 1989, w: Oleksy E.H., Ostrowska E., red., Gender – film – media, Kraków.

Tabęcki J., 1994, Bogusław Linda: ostatni syn X Muzy, „Iluzjon”, nr 3–4.

Wajda A., 2000, Kino i reszta świata, Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


StachównaG. (2020). Bohaterowie polskiego kina. Postscriptum Polonistyczne, 5(1), 179-194. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11064

Grażyna Stachówna  postscriptum@us.edu.pl
profesor, Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska.  Polska

Prowadzi badania związane z historią filmu powszechnego oraz polskiego, interesuje się kulturą popularną. Autorka m.in. dwu książek o twórczości Romana Polańskiego i dwu o melodramatach filmowych. Jest wielbicielką kina indyjskiego, ostatnio ukazała się pod jej redakcją naukową książka Nie tylko Bollywood (Ha!art 2009).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).