Biblioteka katedralna w Strängnäs i jej polskie zbioryAbstrakt

Strängnäs Cathedral, located in an old town 80 km from Stockholm, houses a rich 17th century library. In the collection are mainly spoils of the Thirty Years’ War, including Polonica. Altogether, the library stocks 2000 volumes comprising 4000 titles, most of which are written in Latin and German. In addition to theological dissertations and Bible translations are books on such subjects as law, history, philosophy, medicine, mathematics and grammar. The Polish collection, which was brought over mainly from Olomouc, is relatively small, but early and not known well. On the author’s initiative, it is now being studied within the auspices of the project “Polonica in the Cathedral Library in Strängnäs”.


Aminson H., 1863–1864, Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis, Stockholm.

Barwiński E., oprac., 1914, Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecyi dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności przez E. Barwińskiego, L. Birkenmajera, J. Łosia, Kraków.

Collijn I., 1911, Bericht über polnische Büchersammlungen in schwedischen Bibliotheken, „Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau, philologische Klasse, historisch­philosophische Klasse”, wyd. 1912, s. 39–63.

Czartoryski P., 1978, The Library of Copernicus, w: Science and history: studies in honor of Edward Rosen, Warszawa (Studia Copernicana: 16).

Czubek J., 1904, Drobiazgi. Notatki. Strängness, „Pamiętnik Literacki”, z. 3, s. 274–275.

Kilström B.I., 1991, Strängnäs domkyrka genom seklen, Eskilstuna.

Norberg E., 2007, Segrarens rätt – om krigsbyten i historien, w: Livrustkammaren, Krigsbyten i svenska samlingar. Rapport från seminarium i Livrustkammaren 28/3.2006, Karlshamn, s. 11–30.

Nowicka-­Jeżowa A., Teodorowicz­-Hellman E., red., 2007, Polonica w Archiwum Narodowym Szwecji. Kolekcja Skokloster i inne zbiory / Polonica in the Swedish National Archives. The Skokloster Collection and Other Materials, Stockholm.

Teodorowicz-­Hellman E., 2008–2009, Najnowsze badania nad polonikami w Szwecji, w: Nowicka­-Jeżowa A., Cieński M., red., Humanizm polski. Długie trwanie – Tradycje – Współczesność, Warszawa, s. 503–514.

Teodorowicz­-Hellman E., Nowicka­-Jeżowa A., Straszewicz M., Wichowa M., 2006, Polonika w Zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji (Riksarkivet). Skokloster­samlingen. t. 1., Nowicka­Jeżowa A., red. nauk., Warszawa.

Teodorowicz-­Hellman E., Westin Berg E., 2008, The Discovery of a Collection of Polonica at Skokloster Castle and the Process of Cataloguing the Collection / Odkrycie kolekcji poloników na zamku w Skokloster oraz prace nad skatalogizowaniem zbioru, w: Eder M., “The Polonica Collection” from Skokloster Castle, Slaviska institutionen, „Stockholm Slavic Papers”, Stockholm, s. 5–22.

Trypućko J., 1983, Polska klosterbibliotek såsom svenska krigsbyten, w: Gustavsson S., Lönngren L., red., Äldre svensk slavistik. Bidrag till ett symposium hållet i Uppsala 3/4 februari 1983. „Uppsala Slavic Papers”, vol. 9, s. 36–47.

Trypućko J., 2007, The Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala, oprac. Spandowski M., Szyller S., Warszawa–Uppsala, vol. 1–3.

Walde O., 1915, Hur man sålde dupletter i forna tider, „Nordisk tidskrift för bok och biblioteksväsen”, nr 2, s. 209–219.

Walde O., 1918–1920, Storhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistorisk­bibliografisk studie, Uppsala, t. 1–2.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Teodorowicz-HellmanE. (2020). Biblioteka katedralna w Strängnäs i jej polskie zbiory. Postscriptum Polonistyczne, 5(1), 219-227. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11072

Ewa Teodorowicz-Hellman  postscriptum@us.edu.pl
profesor, Uniwersytet Sztokholmski, Szwecja.  Szwecja

W ostatnich latach pracowała wspólnie z polskimi i szwedzkim naukowcami nad zbiorami poloników w Riksarkivet (Archiwum Narodowe Szwecji), na Zamku Skokloster oraz w bibliotece diecezjalnej w Strängnäs.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).