Polski stereotyp matkiAbstrakt

brak


Bartmiński J., 1984, Definicja leksykograficzna a opis języka, w: Polański K., red., Słownictwo w opisie języka, Katowice, s. 9–21.

Bartmiński J., 1988, Kryteria ilościowe w badaniu stereotypów językowych, „Biuletyn PTJ” XLI, s. 91–104.

Bartmiński J., 1994, Jak zmienia się stereotyp Niemca w Polsce?, „Przegląd Humanistyczny”, nr 5, s. 81–101.

Bartmiński J., Niebrzegowska S., 1998, Profile a podmiotowa interpretacja świata, w: Bartmiński J., Tokarski R., red., Profilowanie w języku i w tekście, Lublin, s. 211–224.

Bartmiński J., Tokarski R., 1993, Definicja semantyczna: czego i dla kogo?, w: Bartmiński J., Tokarski R., red., O definicjach i definiowaniu, Lublin, s. 47–61.

Bartmiński J., 2006, Polski stereotyp „matki”, w: Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin, s. 151–166.

Bussmann H., 1990, Lexicon der Sprachwissenschaft, Stuttgart.

Grochowski M., 1993, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Warszawa.

Jagiełło J., 1980, Matka, w: Bartmiński J., red., Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, Wrocław, s. 159–199.

Kapiszewski A., 1978, Stereotyp Amerykanów polskiego pochodzenia, Wrocław.

Kardela H., 1990, Ogdena i Richardsa trójkąt uzupełniony, czyli co bada gramatyka kognitywna, w: Bartmiński J., red., Językowy obraz świata, Lublin.

Lakoff G., 1986, Classifiers as a Reflection of Mind, w: Craig C., red., Noun Classes and Categorization, Amsterdam­Philadelphia.

Monczka­-Ciechomska M., 1992, Mit kobiety w polskiej kulturze, w: Walczewska S., red., Głos mają kobiety. Teksty feministyczne, Kraków, s. 95–101.

Olechnowicz E., 1990, Stereotypy językowe żeńskich członków rodziny: matki, teściowej, córki, siostry, babki we współczesnym języku polskim, Lublin (praca magisterska pod kier. J. Bartmińskiego, Zakład Języka Polskiego UMCS).

Panasiuk J., 1990, Wybrane stereotypy ludzi w środowisku studentów lubelskich, Lublin (praca magisterska pod kier. J. Bartmińskiego, Zakład Języka Polskiego UMCS).

Pisarkowa K., 1976, Konotacja semantyczna nazw narodowości, „Zeszyty Prasoznawcze”, z. 1, s. 5–26.

Wejland A., 1991, Obrazy grup społecznych. Studium metodologiczne, Warszawa.

Wierzbicka A., 1985, Lexicography and Conceptual Analysis, Ann Arbor.

Wierzbicka A., 1993, Nazwy zwierząt, w: Bartmiński J., Tokarski R., red., O definicjach i definiowaniu, Lublin, s. 251–267.

Wierzbicka A., 1999, Język – umysł – kultura, wyb. prac i red. J. Bartmiński, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-05


BartmińskiJ. (2021). Polski stereotyp matki. Postscriptum Polonistyczne, 1(1), 33-53. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11184

Jerzy Bartmiński  jerzy.bartminski@poczta.umcs.lublin.pl
językoznawca, kieruje Zakładem Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2252-6516

Jego zainteresowania naukowe obejmują etnolingwistykę (stereotypy językowe, językowy obraz świata), tekstologię, odmiany i style, semantykę, słownictwo aksjologiczne, gatunki polskiego folkloru, składnię, kategorie językowe. Autor licznych prac naukowych, np. Językowe podstawy obrazu świata (2006), Stereotypy mieszkają w języku (2007), redaktor naczelny rocznika „Etnolingwistyka”. Członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).