Agnieszka, Angela, Anielica…
Nie/obecność kobiet w filmie polskim: 1976–2006
(wstępne rozpoznania)Abstrakt

brak


Cowie E., 2000, Woman as Sign (1978), w: Kaplan E.A., red., Feminism and Film, Oxford­-Nowy Jork.

Czapliński P., 2007, Powrót centrali: literatura w nowej rzeczywistości, Kraków.

Erens P., red., 1990, Issues in Feminist Film Criticism, Bloomington.

Falkowska J., 1995, A case of mixed identities: the representation of women in post­socialist Polish films, “Canadian Woman Studies”, nr 16 (1).

Graff A., 2001, Świat bez kobiet: płeć w polskim życiu publicznym, Warszawa.

Haltof M., 2004, Kino polskie, przeł. M. Przylipiak, Gdańsk.

Jankun­-Dopartowa M., 1998, Kobieta jako McGuffin, „Kino”, nr 9; artykuł cyt. przez T. Miczkę w artykule Epitafia, emfazy, enigmaty, ewenementy i epizody. Polski film fabularny po 1989 roku, „Postscriptum” 2003, nr 1–2 (45–46).

Kalinowska Blackwood I., 2004, Alternative Constructions of Femininity in Post­World War II Polish Cinema, referat na konferencji “American Association for the Advancement of Slavic Studies” (Boston, grudzień 2004).

Kaplan A.E., 2000, Is the Gaze Male? (1983), w: E.A. Kaplan, red., Feminism and Film, Oxford­-Nowy Jork.

Mazierska E., 2006a, Agnieszka and Other Solidarity Heroines of Polish Cinema, w: Mazierska E., Ostrowska E., red., Women in Polish Cinema, Nowy Jork­-Oxford.

Mazierska E., 2006b, Witches, Bitches and Other Victims of the Crisis of Masculinity: Women in Polish Postcommunist Cinema, w: Mazierska E., Ostrowska E., red., Women in Polish Cinema, Nowy Jork­-Oxford.

Mazierska E., 2006c, Witches, Shamans, Pandoras: Representations of Women in the Polish Postcommunist Cinema, “Scope: An Online Journal of Film Studies” (June 2002), 11 maja 2006 [http://www.nottingham.ac.uk/film/journal/articles/witches­shamans­pandoras.htm].

Mazierska E., 2006d, Wstęp, w: Mazierska E., Ostrowska E., red., Women in Polish Cinema, Nowy Jork­Oxford.

Miczka T., 2003, Epitafia, emfazy, enigmaty, ewenementy i epizody. Polski film fabularny po 1989 roku, „Postscriptum”, nr 1–2 (45–46).

Mulvey L., 1999, Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975), w: Braudy L., Cohen M., red., Film Theory and Criticism: Introductory Readings, Nowy York­Oxford.

Ostrowska E., 2006, Krystyna Janda: The Contradictions of Polish Stardom, w: Poles Apart: Women in Modern Polish Culture, “Slavica”, Bloomington.

Przylipiak M., 2002, Polski mężczyzna na ekranie. Kompleks Piszczyka, „Kino”, nr 12; artykuł cytowany także w szkicu T. Miczki Epitafia, emfazy, enigmaty, ewenementy i epizody. Polski film fabularny po 1989 roku, „Postscriptum” 2003, nr 1–2 (45–46).

Skwara A., 1992, Film Stars Do Not Shine in the Sky Over Poland: The Absence of Popular Cinema in Poland, w: Dyer R., Vincendeau G., red., Popular European Cinema, Londyn­-Nowy Jork.

Stachówna G., red., 1998, Kobieta z kamerą, Kraków.

Stevenson M., 2000, ‘I Don’t Feel Like Talking to You Anymore’: Gender Uncertainties in Polish Film since 1989: An Analysis of “Psy” (W. Pasikowski, 1992), w: Oleksy E., Ostrowska E., Stevenson M., red., Gender in Film and the Media: East­-West Dialogues, Frankfurt.

Szporer M., 1991, Woman of Marble. An Interview with Krystyna Janda, „Cineaste”, nr 18 (3), s. 12–16; szkic cytowany przez J. Falkowską w artykule A case of mixed identities: the representation of women in post­socialist Polish films, “Canadian Woman Studies”, nr 16 (1).

Szulkin P., 1993, Psy wieszane non stop, „Kino”, nr 5.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-05


BeinekJ. (2021). Agnieszka, Angela, Anielica…
Nie/obecność kobiet w filmie polskim: 1976–2006
(wstępne rozpoznania). Postscriptum Polonistyczne, 1(1), 69-79. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11186

Justyna Beinek  jbeinek@ku.edu
wykłada na Wydziale Języków i Literatur Słowianskich w Indiana University – Bloomington (USA).  Polska

Jej zainteresowania naukowe obemują polską i rosyjską literaturę okresu romantyzmu, literaturę porównawczą, kultury postkomunistyczne Rosji i Europy Wschodniej oraz film. Opublikowała artykuły na temat m.in. polskiej tożsamosci narodowej i struktury sztambuchów romantycznych. Jej książka pt. Sztambuch romantyczny: pamięć, naród, autor jest w druku.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).