Autostereotyp i stereotyp ŚlązakaAbstrakt

brak


Akropol śląski. Z ks. prof. Jerzym Szymikiem rozmawia Marek Baster. „Gazeta Wyborcza. Magazynek Śląski” 25 V 2001.

Awdiejew A., 1998, Standardy semantyczne a znaczenia leksykalne, w: Anusiewicz J., Bartmiński J., red., Język a Kultura, t. 12, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, Wrocław, s. 53–62.

Cały jestem z gwary. Z Kazimierzem Kutzem rozmawia Aleksandra Klich. „Gazeta Wyborcza. Magazynek Śląski” 2 II 2001.

Historie rodzin na Górnym Śląsku (publikacja zawiera wyrożnione prace nadesłane na konkurs „Historie rodzin na Górnym Śląsku”, zorganizowany przez Dom Współpracy Polsko­-Niemieckiej, Fundację Roberta Boscha i Fundację Współpracy Polsko­-Niemieckiej), 2001, Gliwice.

Lęki nasze roztomajte. Czego się baliśmy w XX wieku. „Dziennik Zachodni” 30 XII 2000.

Lubaś W., red., 1978, 1980, Teksty języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia, t. 1–2, Katowice.

Nawarecki A., 1997, Pod klopsztangą, w: Głogowski T., Kisiel M., red., Śląsk inaczej, Katowice, s. 19–27.

Niewiara A., 2000, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XV–XIX wieku, Katowice.

Reichan J., 1999, Gwary polskie w końcu XX w., w: Pisarek W., red., Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków.

Śląsk – Łabaj M.S., b.r., Śląsk – świadectwo czasu, Chorzów.

Śląsk a sprawa gorola. Z ks. prof. Jerzym Szymikiem rozmawia Przemysław Kucharczyk. „Gazeta Wyborcza. Gazeta w Katowicach” 21 XI 1997.

Teksty – Tambor J., red., 2002, Gwara śląska – świadectwo kultury, narzędzie komunikacji. Teksty, Katowice.

Wódz K., red., 1993, „Swoi” i „obcy” na Górnym Śląsku. Z problematyki stosunków etnicznych. Katowice.

Ze śląskim bez przesady. Z Piotrem Uszokiem rozmawia Bartosz T. Wieliński. „Gazeta Wyborcza. Magazynek Śląski” 9 III 2001.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-05


TamborJ. (2021). Autostereotyp i stereotyp Ślązaka. Postscriptum Polonistyczne, 1(1), 81-97. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11187

Jolanta Tambor  jolanta.tambor@us.edu.pl
prof. dr hab., Instytut Języka Polskiego im. I. Bajerowej, Wydział Filologiczny; Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0801-3821

Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień: fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, język artystyczny (szczególnie prozy science fiction), sytuacja językowa na Śląsku, nauczanie języka polskiego obcokrajowców. Jest wiceprezeską Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, członkinią m.in. Komisji Socjolingwistyki i Komisji Kontaktów Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Autorka książek: Język polskiej prozy fantastyczno­-naukowej(1991), Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna (2006, 2008), Oberschlesien – Sprache und Identität (2011), kilkakrotnie wznawianego podręcznika Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego (wspólnie z Danutą Ostaszewską, 2000 i wyd. następne) oraz autorką zbioru zadań do tegoż podręcznika Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia (2007); jest też redaktorką wielu prac naukowych i popularnonaukowych.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).