Złodzieje i złote rączki. 
Polskie stereotypy w NiderlandachAbstrakt

brak


Bakić­-Hayden M., 1995, Nesting Orientalisms. The Case of Former Yugoslavia. „Slavic Review”, nr 4.

Barańska A., Matwiejczak W., Ziółek J., red., 2001, Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku, Lublin.

Beller M., Leerssen J., ed., 2007, Imagology. The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters, Amsterdam.

Borowski A., 1977, Polska a Niderlandy. Związki i analogie kulturalne i literackie w dobie humanizmu, renesansu oraz baroku, w: Michałowska T., Ślaski J., red., Literatura staropolska w kontekście europejskim, Wrocław, s. 233–252.

Borowski A., 1999, Powrót Europy. Kraków.

Devinck R., 2006, Geen edeler passie dan reizen. Beeldvorming van Polen in 17de – en 18de­eeuwse reisverhalen. Leuven (nieopublikowana praca magisterska).

Elsschot W., 2007, Poskramiacz Lwów, tłum. Z. Klimaszewska, Warszawa.

Gerrits A., Adler N., ed., 1995, Vampires Unstaked. National Images, Stereotypes and Myths in East Central Europe, Amsterdam­-Oxford­-New York­-Tokyo.

Gerrits A., Leerssen J., 2007, Poles, w: Imagology. The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters, ed. by M. Beller & J. Leerssen. Amsterdam, p. 216–219.

Goddeeris I., 2007, Dutch Reactions to the Polish National Insurrections (1830–70). „Acta Poloniae Historica”, nr 2, s. 139–169.

Goldsworthy V., 1998, Inventing Ruritania. The Imperialism of the Imagination. New Haven.

Leska­-Ślęzak J., 2003, Polacy w Holandii. Przeszłość i teraźniejszość. Toruń.

Liseling­-Nilsson S., 2003, Stereotyp Polaka w Szwecji (na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów), „Język Polski”, nr 1, s. 38–45.

Klineberg O., 1951, The Scientific Study of National Stereotypes. „UNESCO International Science Bulletin”, nr 3, s. 147–167.

Koch J., 2000, Multatuli (1820–1887) w Polsce: Próba historycznoliterackiej analizy przebiegu recepcji na przełomie XIX i XX wieku, „Neerlandica Wratislavensia”, R. 11, Wrocław.

Lippmann W., 1922, Public Opinion, New York.

Styk M.B., 1999, Belgia w relacjach Polaków. Antologia (XV–XX w.), Lublin.

Thijssen L., 2003, Polska i Niderlandy. 1000 lat kontaktów, Zutphen.

Todorova M., 1997, Imagining the Balkans, New York.

USJP – Dubisz S., red., 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa.

Van Heuckelom K., 2008, Meiden from Polen, van ‘Flikken’ tot ‘Katarakt’. „De Morgen” 15 III.

Van Heuckelom K., 2003, Nieśmiertelny podróżny. Historyja Ignacego Krasickiego w „dolnoniemieckiej szacie”, „Prace Historycznoliterackie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 97–98, s. 23–42.

Vandersteene L., 2000, Polonofilie, nationalisme en nationale identiteit: Belgische reacties op de eerste Poolse vluchtelingen van de ‘Grote Emigratie. (1831–1832). „Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis”, nr 1–2, s. 49–130.

Vriesema P., 1988, Polen in de Nederlandse en Vlaamse literatuur. Een overzicht. Deel I & II. „Biuletyn PNKV”, nr 1, s. 1–5; nr 2, s. 3–7.

Wandycz P., 1995, Western Images and Stereotypes of Central and Eastern Europe, w: Vampires Unstaked. National Images, Stereotypes and Myths in East Central Europe, ed. by A. Gerrits & N. Adler. Amsterdam­-Oxford­-New York­Tokyo.

Wolff L., 1994, Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-05


HeuckelomK. (2021). Złodzieje i złote rączki. 
Polskie stereotypy w Niderlandach. Postscriptum Polonistyczne, 1(1), 101-114. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11188

Kris Van Heuckelom  kris@vanheuckelom.be
prof. dr, Instytut Slawistyki, Uniwersytet Katolicki w Leuven, Belgia.  Belgia
https://orcid.org/0000-0003-1188-916X

Polonista. Jego najnowsze książki to: (Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations (2009, współred. Dieter De Bruyn), Polish Literature in Transformation (2013, red. Ursula Phillips, współpraca Knut Andreas Grimstad i Kris Van Heuckelom), European Cinema After the Wall. Screening East-West Mobility(2014, współred. Leen Engelen).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).