Glottodydaktyka polonistyczna w perspektywie przemian


Abstrakt

Artykuł jest refleksją nad rozwojem i nad przemianami, przed którymi staje współczesna glottodydaktyka polonistyczna i wobec których musi się jakoś opowiedzieć w ciągu następnych lat. Pierwsza część zawiera omówienie książki W. Miodunki poświęconej powstaniu, stanowi obecnemu i perspektywom rozwojowym glottodydaktyki polonistycznej, jak również opis zbiorowej pracy na temat nauczania języka polskiego w świecie i perspektyw rozwojowych edukacji polonistycznej. Druga część omawia konieczność ustosunkowania się glottodydaktyki wobec dokonującego się zwrotu w naukach humanistycznych, jak również wobec kryzysu ekologicznego, migracji i pandemii.


Słowa kluczowe

glottodydaktyka polonistyczna; nowa humanistyka; kryzys ekologiczny; migracja; pandemia

Baran M., 2015, Dydaktyka kultury a podejście ukierunkowane na działanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2.

Bińczyk E., 2020, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Warszawa.

Cudak R., 2012, Edukacja literacka cudzoziemców w sytuacji przemian, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2.

Czapliński P., red., Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negowanie autonomii, Warszawa.

Gębal P.E., 2018, Rozwój teorii i praktyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w latach 1950–2015. Uwagi na marginesie „Glottodydaktyki polonistycznej” W.T. Miodunki, „Język Polski”, z. 2.

Markowski M.P., 2001, Interpretacja i literatura, „Teksty Drugie”, nr 5.

Miodunka W.T., 2004, Kompetencja socjokulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Zarys programu nauczania, w: tegoż, red.: Kultura w nauczaniu języka polskiego obcego, Kraków.

Miodunka W.T., 2016, Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Kraków.

Miodunka W.T., Tambor J. i in., 2018, Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy, Katowice.

Nycz R., 2017, Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, Warszawa.

„Postscriptum Polonistyczne” 2012, nr 2.

„Postscriptum Polonistyczne” 2015, nr 2.

„Postscriptum Polonistyczne” 2018, nr 2.

„Postscriptum Polonistyczne” 2019, nr 2.

Ślósarz A., 2018, Dydaktyka „nowej humanistyki”: szanse i nieuniknione zagrożenia, w: Cudak R., Pospiszil K., red., Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy, t. 1, Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki, Katowice.

Tambor A., 2018, O ekspertyzie nt. promocji i uczenia języka polskiego w świecie, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2.

Tambor J., red., 2018, Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy, t. 1–6, Katowice.

„Teksty Drugie” 2017, nr 1.

Zarzycka G., 2017, Glottodydaktyka polonistyczna w procesie rozwoju. Rozważania na marginesie monografii Władysława T. Miodunki, „Poradnik Językowy”, z. 8.

Zarzycka G., 2019, Recenzja pracy: W. Miodunka, J. Tambor, A. Achtelik, R. Cudak, D. Krzyżyk, J. Mazur, T. Zgółka, wsp. M. Smereczniak, K. Graboń, „Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy”, Katowice 2018, „Poradnik Językowy”, z. 6.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-28


CudakR. (2020). Glottodydaktyka polonistyczna w perspektywie przemian. Postscriptum Polonistyczne, 26(2), 11-29. https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.26.01

Romuald Cudak  romuald.cudak@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6047-680X

Cudak Romuald – dr hab. prof., Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.

Redaktor naczelny „Postscriptum Polonistycznego”. Autor licznych publikacji z zakresu literaturoznawstwa (poezja polska XX w., genologia literacka, recepcja literatury) i glottodydaktyki, m.in.: Czytając Białoszewskiego (Katowice 1999), Świetopełna trześć dziwosłów: interpretacje wierszy i szkice o współczesnej poezji polskiej (Katowice 1999), Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka (Katowice 2004), Recepcja literatury jako wyzwanie rzucone polonistyce literackiej? (2010), Edukacja literacka na kursach języka polskiego jako obcego (Katowice 2010), Światowość jako kategoria w badaniach nad recepcją literatury (Katowice 2013), Gatunek literacki i granice. Rozważania pograniczne (Katowice 2015). Redaktor i współredaktor wielu tomów zbiorowych i monografii, m.in.: Inne optyki (wspólnie z J. Tambor, Katowice 2002), Polska genologia literacka (Katowice 2007), seria Literatura Polska w Świecie (Katowice 2006–2016), seria Czytaj po Polsku (wspólnie z J. Tambor, W. Hajduk­ Gawron, Katowice 2003–2016).


Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).