Nauczanie dzieci języków obcych w kontekście akwizycji pierwszego językaAbstrakt

The article discusses the issues concerning native language acquisition and its influence on learning foreign languages. The article author presents theories defining the strategies of native language acquisition as well as their biological, social and communicative bases. He also discusses the difference between first and second language acquisition. Being aware of such a difference enables a teacher to design an efficient study programme.


Słowa kluczowe

language acquisition; everyday language; natural approach; bilingualism; multilingualism; glottoldidactics

Arabski J., 1996, Przyswajanie języka obcego i pamięci werbalnej, Katowice.

Bartmiński J., 2010, Styl potoczny, w: tegoż, red., Współczesny język polski, Lublin.

Berko Gleason J., Ratter N.B., 2005, Przyswajanie języka, w: tychże, red., Psycholingwistyka, Gdańsk.

Brown H.D., 1994, Principles of language learning and teaching, New Jersey.

Chłopek Z., 2014, Przekład jako problem dydaktyczny z perspektywy psycholingwistycznej, „Języki Obce w Szkole”, nr 4.

Chomsky N., O naturze i języku, przeł. Lang J., Poznań.

Chuang H.K., Malatesha R., Dixon L., 2012, Cross-language transfer of reading ability: Evidence from Taiwanese ninth-grade adolescents, “Journal of Literacy Research”, 44 (1).

Cummins J., 2005, Teaching for cross-language transfer in dual language education. Possibilities and pit- falls, in: TESOL Symposium on Dual Language Education: Teaching and Learning Two Languages in the EFL Setting, Istanbul.

Cummins J., 1992, Interdependence of first- and second-language proficiency in bilingual children, in: Bialystok E., ed., Language processing in bilingual children, Cambridge.

Drabik I., 2009, Psycholingwistyczne parametry tłumaczenia konsekutywnego, w: Szadyko S., red., Komunikacja specjalistyczna, t. 1, Warszawa.

Juszczyk K., 2007, Sceny wspólnej uwagi w nauce czytania wspomaganej komputerowo, „Investigationes Linguisticea”, vol. XV.

Klein W., 1984, Przyswajanie drugiego języka: proces przyswajania języka, w: Kurcz I., red., 2007, Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Gdańsk.

Krashen S., 1982, Principles and practices in second language acquisition, New York.

Krashen S., 1981, Second language acquisition and second language learning, Londyn.

Kurcz I., 2011, Charakterystyka kompetencji językowej – reprezentacje umysłowe, w: Kurcz I., Okuniewicz H., red., Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka, Warszawa.

Kurcz I., 2007, Dwujęzyczność a język globalny, w: Pawlak M., Derenowski M., Wolski B., red., Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, Poznań–Kalisz.

Ligęza M., 2003, Podstawy psycholingwistyki rozwojowej, w: Gałkowski T., Jastrzębowska G., red., Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole.

Littlefield Cook J., Cook G., 2005, Child Development. Principles and Perspectives, Boston.

Paradis M., 2004, A neurolinguistic theory of bilingualism, Amsterdam–Philadelphia.

Rokita J., 2007, Lexical development in early L2 acquisition, Kraków.

Sadownik B., 2012, Język w strukturze modularnej umysłu, „Lingwistyka Stosowana”, nr 5.

Szeląg E., 2003, Neuropsychologiczne podłoże różnych zaburzeń językowego porozumiewania się u dorosłych i dzieci, w: Gałkowski T., Jastrzębowska G., red., Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole. Tarrone E., 2009, Sociolinguistic perspective on an SLA theory of mind, in: Mackey A., Polio C., eds, Multiple perspectives on interaction: Second language research in honour of Susan M. Gass, New York–Routledge.

Zdunkiewicz-Jedynak D., 2008, Wykłady ze stylistyki, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-08-31


GarncarekP. (2020). Nauczanie dzieci języków obcych w kontekście akwizycji pierwszego języka. Postscriptum Polonistyczne, 22(2), 13-24. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9700

Piotr Garncarek  p.garncarek@uw.edu.pl
dr hab., Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7664-7535

Zajmuje się glottodydaktyką kulturoznawczą. Ważniejsze publikacje to monografie: Świat języka polskiego oczami cudzoziemców (Warszawa 1997), Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Warszawa 2006) oraz podręczniki Czas na czasownik (Kraków 2002) i Nie licz na liczebnik (Warszawa 2009).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).