(Bardzo) wczesne nauczanie języków obcych. Kilka uwag na temat celów, możliwości i metodyki



Abstrakt

The article presents the phenomenon of very early foreign language teaching (i.e. in the preschool years) from the linguistic and pedagogical perspective. It begins with dispelling the myth about the necessity of ‘an early start’ for ensuring future competence, pointing at the relevance of cognitive, affective and social factors influencing the outcomes. Then it presents the possible achievements and crosslinguistic influences in language acquisition of a very young child. Finally, it outlines the critical aspects of FL methodology that are necessary for progress in early FLL.


Słowa kluczowe

early foreign language teaching; critical age hypothesis; cognitive limitations; language awareness; internal motivation to learn

Biedroń A., 2016, Rola pamięci roboczej w nauce języka obcego i wielojęzyczności, „Neofilolog”, nr 47. Brunsmeier S., Kolb A., 2017, Picturebooks Go Digital – The Potential of Story Apps for the Primary EFL Classroom, “CLELE Journal”, no. 5/1, http://clelejournal.org/article-1-picturebooks-go-digital/ [dostęp: 8.07.2017].

Campfield D., Murphy V.A., 2014, Elicited imitation in search of the influence of linguistic rhythm on child L2 acquisition, “System”, no. 42.

Clark E., 1993, The lexicon in acquisition, Cambridge.

Edelenbos P., Johnstone R., Kubanek A., 2006, Languages for the children in Europe: Published research, good practice and main principles, http://ec.europa.eu/education/policies//lang/doc.youngsum_en.pdf [dostęp: 28.03.2016].

Jagodzińska M., 2003, Rozwój pamięci w dzieciństwie, Sopot.

Komisja Europejska, 2011, Early Language Learning at Pre-Primary Level in Europe: Current Situation and Future Perspectives http://ec.europa.eu/languages/pdf/ellphb_summaries.pdf [dostęp: 28.03.2016].

Konkluzje Prezydencji w Barcelonie. 15–16 marca 2002, http://ec.europa.eu/languages/documents/doc4794_en.pdf [dostęp: 28.03.2016].

Lennenberg E.H., 1967, Biological Foundations of Language, New York.

Mourão S., 2014, Taking play seriously in the pre-primary classroom, “ELT Journal”, no. 68.

Muñoz C., ed., 2006, Age and the Rate of Foreign Language Acquisition, Clevedon.

Nikolov M., 1999, Why do you learn English? Because the teacher is short: A study of Hungarian children’s foreign language learning motivation, “Language Teaching Research”, no. 3.

Oliver R., Philp J., Mackey A., 2008, The impact of teacher input, guidance and feedback on ESL chil- dren’s task-based interactions, in: Oliver R., Philp J., Mackey A. eds, Second language acquisition and the younger learner. Child’s Play?, Amsterdam.

Pfenninger S.E., Singleton D., 2017, Beyond age effects in instructional L2 learning. Revisiting the agefactor, Bristol.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Rozporządzenie MEN z dn. 17 czerwca 2016 r. (poz. 895, poz. 896), zał. 1, http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/895 [dostęp: 8.07.2017].

Rokita J., 2007, Lexical development in early L2 acquisition, Kraków.

Rokita-Jaśkow J., 2014, Using storybooks as a catalyst for negotiation of meaning and enhancing speaking among very young learners of L2: evidence from a case study, w: Pawlak M., Waniek-Klimczak E., Issues in Teaching, Learning and Testing Speaking in a Second Language, Heidelberg.

Rokita-Jaśkow J., 2013, Foreign language learning at pre-primary level; parental aspirations and educational practice, Kraków.

Schaffer H., 2013, Psychologia dziecka, przeł. Wojciechowski A., Warszawa.

Snow C., Hoefnagel-Höhle M., 1978, The critical period for language acquisition: Evidence from second language learning, “Child Development”, no. 49.

Wu X., 2003, Intrinsic motivation and young language learners: The impact of the classroom environment, “System”, no. 31.

Pobierz

Opublikowane : 2020-08-31


Rokita-JaskówJ. (2020). (Bardzo) wczesne nauczanie języków obcych. Kilka uwag na temat celów, możliwości i metodyki. Postscriptum Polonistyczne, 22(2), 25-36. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9702

Joanna Rokita-Jasków  jrokita@up.krakow.pl
dr hab. prof. UP, Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6272-9548

Od ponad dekady zajmuje się badaniami i dydaktyką z zakresu przyswajania języków obcych przez małe dzieci. Autorka ponad 40 publikacji, w tym 3 monografii, m.in.: Foreign language learning at pre-primary level: parental aspirations and educational practice (Kraków 2013). Założycielka kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli języków obcych dzieci. Organizatorka międzynarodowej konferencji Child Foreign Language Learning. Reconciling theory and practice (Kraków 2016).





Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).