O uchodźcach z Grecji (i nie tylko) na lekcji we współczesnej szkole – Nowe życie. Jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji Dionisiosa SturisaAbstrakt

The article refers to the turn of the 1940s and 1950s of the 20th century, when the Greek refugees, the victims of the civil war, arrived in Poland. There were approximately 14 thousands of them. The article author refers to the concept of literature that delights with the good and the school that shapes minds and civic attitudes, which is essential in the contemporary world, marked with migration crises.


Słowa kluczowe

Greek refugees; Dionisios Sturis; New life. How Poles helped the refugees from Greece; Polish language classes; reportage

Barcikowski W., 1989, Szpital grecki na wyspie Wolin, Szczecin.

Bauman Z., 2016, Obcy u naszych drzwi, przeł. Mincer W., Warszawa.

Bauman Z., 2004, Życie na przemiał, przeł. Kunz T., Kraków.

Borowska M., Stoecker E., Zielińska H., 2016, Szkoła równości. Temat lekcji: Wszyscy o wszystkim mało wiemy. Scenariusze lekcji z reportażami, Warszawa.

CBOS, Newspoint, 2015, Polacy o uchodźcach w Internecie i w realu, Komunikat z badań 149/2015, Warszawa.

Cekiera R., 2017, Terroryści, tchórze i lenie – konstruowanie wizerunku uchodźców za pomocą memów internetowych, „Kultura, Media, Teologia”, nr 29.

Domosławski A., 2016, Wykluczeni, Warszawa.

Konik A., red., 2016, W tym samym mieście, pod tym samym niebem..., Warszawa.

Gabler N., 2011, Koniec świata idei, „Forum”, nr 37.

Hall D., Mikulska-Jolles A., 2016, Uprzedzenia, strach czy niewiedza? Młodzi Polacy o powodach niechęci do przyjmowania uchodźców, „Analizy, Raporty, Ekspertyzy”, nr 1.

Koc K., 2007, Czytanie świata. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej, Poznań. Koziołek K., 2017, Czas lektury, Katowice.

Koziołek R., 2016, Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec.

Kubasiewicz I., 2013, Emigranci z Grecji w Polsce Ludowej. Wybrane aspekty z życia mniejszości, Warszawa.

Nussbaum M.C., 2016, Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, przeł. Pawłowski Ł., Warszawa.

Ochwat M., 2017, (Wy)czytać świat z reportaży – wokół edukacji globalnej, w: Kur E.M., Stelingowska B., red., Literatura i globalizacja, Siedlce.

Pietrzak M., 2015, Retoryka tolerancji, Warszawa.

Pudło K., 1997, Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce (1948–1995), w: Kurcz Z., red., Mniejszości narodowe w Polsce, Wrocław.

Sławek T., 2016, Edukacja i kultura nadziei, w: Wałęsa J., red., Instytut Idei, Warszawa. Sturis D., 2016, Nowe życie. Jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji, Warszawa.

Netografia

Ambroziak A., 2017, Bez Schulza, Iwaszkiewicza, Bułhakowa, Gombrowicz we fragmentach. Jest za to smoleński poeta Wencel. Lista lektur minister Zalewskiej, https://oko.press/bez-schulza-iwaszkiewicz-bulhakowa-gombrowicz-we-fragmentach-smolenski-poeta-wencel-lista-lektur-minister-zalewskiej/ [dostęp: 10.09.2017].

Dziubka K., 2017, Przyjęliśmy 14 tysięcy greckich uchodźców. Dziś ich potomek mówi: Polacy nie uczą się z własnej historii, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/przyjelismy-14-tysiecy-greckich-uchodzcow-dzis-ich-potomek-mowi-polacy-nie-ucza-sie-z/tyqzb1z [dostęp: 20.11.2017].

Flis D., 2016, Polacy nie wierzą uchodźcom, Polki lepiej rozumieją ich sytuację, https://oko.press/mezczyzni-wierza-uchodzcom/ [dostęp: 5.12.2017].

Jankowicz G., 2010, Martwe dusze, „Tygodnik Powszechny”, https://www.tygodnikpowszechny.pl/martwe-dusze-143065?language=pl [dostęp: 5.12.2017].

Kubasiewicz I., 2012, Emigranci z Grecji w Polsce Ludowej. Wybrane aspekty z życia mniejszości, http://polska1918-89.pl/pdf/emigranci-z-grecji-w-polsce-ludowej.-wybrane-aspekty-z-zycia-mniejszos,4586.pdf [dostęp: 20.11.2017].

Lis M., 2017, Za rok w Polsce będzie pracować 3 mln Ukraińców. Ich pensje rosną szybciej niż przeciętne, https://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/ukraincy-pracujacy-w-polsce-pensja-liczba,118,0,2381430.html [dostęp: 10.11.2017].

Majewska M., 2016, Książki, które pomogą nam zrozumieć kryzys uchodźczy, http://warszawaczyta.org/2016/06/20/ksiazki-ktore-pomoga-nam-zrozumiec-kryzys-uchodzczy [dostęp: 10.11.2017].

Rusinek W., 2017, Gra w lektury, „Więzi”, http://laboratorium.wiez.pl/2017/08/29/gra-w-lektury/ [dostęp: 10.09.2017].

Tochman W., 2013, O polskim reportażu – wywiad, „Culture.pl”, http://culture.pl/pl/artykul/wojciech-tochman-o-polskim-reportazu-wywiad [dostęp: 5.11.2017].

Zjawisko migracji i uchodźstwa. Broszura informacyjna dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, http://www.mniejemocji.pl/pliki/szkoly.pdf [dostęp 11.11.2017].

https://www.facebook.com/instytutreportazu/hc_ref=ARQ1EYNviJFDaWTByCYuB8DwdD_YWcaHyiOOooFIX2_0xvvtMeza4pLDJFbpHlCiXvc&fref=nf [dostęp: 5.12.2017].

http://magazynsquare.pl/z-ziemi-greckiej-do-polski-czyli-jak-kiedys-przyjmowalismy-uchodzcow/ [dostęp 5.12.2017].

Pobierz

Opublikowane : 2020-08-31


OchwatM. (2020). O uchodźcach z Grecji (i nie tylko) na lekcji we współczesnej szkole – Nowe życie. Jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji Dionisiosa Sturisa. Postscriptum Polonistyczne, 22(2), 207-223. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9716

Magdalena Ochwat  magdalena.ochwat@us.edu.pl
dr, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0178-165X

Jej zainteresowania naukowe to: edukacja polonistyczna, w tym wykorzystanie reportaży w kształceniu oraz społecznej odpowiedzialności lektur. Interesuje się mówieniem (przez literaturę) o wyzwaniach XXI wieku, takich jak: migracje, zmiany klimatyczne czy wielokulturowość. Publikacje: Poezja paradoksów, paradoksy w poezji: poetycka teologia Jana Twardowskiego, Janusza Pasierba, Wacława Oszajcy (Katowice 2014), (Wy)czytać świat z reportaży – wokół edukacji globalnej, w: Literatura i globalizacja (Siedlce 2017), Katedra – synagoga – meczet o (od)czytywaniu symboli religijnych na lekcji polskiego (Katowice 2016).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).